logo
logo bip
 

 

UWAGA !!!

Działając na podstawie art. 181 ust.3 ustawy Prawo zamówien publicznych zamieszczamy poniżej treść protestu który wpłynął w dniu 

20 stycznia 2010 r.

Jednoczesnie wzywamy wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym sie w wyniku wniesienia protestu.

Przystapienie do protestu należy zgłaszać zgodnie z art. 181 ust.4 i 5 ustawy PZP

Pobierz: protest , rozstrzygnięcie protestu

 

BOP.3413-3/10                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 19 stycznia 2010 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na dostawę materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy.

Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

część I       - zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Tarnowie 
Podgórnym,

część II     - zakup i dostawa fabrycznie nowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz nośników danych elektronicznych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

część III - zakup i dostawa papieru ksero dla Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym

 

Ilości materiałów określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowią ilości szacunkowe i mogą ulec zmianie. Zakup i dostawa materiałów będzie odbywała się sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Urzędu. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć materiały w terminie 2 dni, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania, własnym transportem do siedziby Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. Dostawa materiałów w ciągu miesiąca na dokument WZ, rozliczenie na podstawie faktur VAT jeden raz w miesiącu.

Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów równoważnych w stosunku do materiałów opisanych przez zamawiającego. Za równoważne zostaną uznane materiały o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych niż materiały wymienione przez zamawiającego w formularzu ofertowym. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek zaproponowanie materiałów innych niż materiały oryginalne producenta sprzętu wiąże się z koniecznością udokumentowania dopuszczenia ich stosowania przez producenta sprzętu.

Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolami:

30192000-1, 30190000-7, 30197644-2

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach merytorycznych - Piotr Dobry, tel. (061)8959-284

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia - sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 28.01.2010 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.01.2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁANIANIA  WARUNKÓW:

 • - Warunek art. 22 ust.1 pkt.1 - na podstawie oświadczenia
 • - Warunek art.22 ust.1 pkt. 2 - zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże się doświadczeniem w postaci wykonania w ciągu ostatnich 3 lat min. 2 tożsamych dostaw.
 • - Warunek art. 22 ust.1 pkt. 3 - na podstawie oświadczenia
 • - Warunek art. 22 ust.1 pkt. 4 - na podstawie oświadczenia
 • - Warunek art. 24 ust.1 i 2 - na podstawie oświadczenia

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 9 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • e) dla części I i III - należy przedstawić opis proponowanych materiałów w formie (do wyboru): katalogów z zaznaczonymi oferowanymi materiałami, zdjęć, opisów, wydruków internetowych, próbek itp. pozwalających określić, czy zaoferowane materiały są równoważne jakościowo z preferowanymi przez zamawiającego. Ponadto Wykonawca musi na formularzu ofertowym wypełnić rubrykę producent wpisując markę lub nazwę producenta oferowanego artykułu.
 • f) dla części II zamawiający wypełnia rubrykę producent wpisując markę lub producenta oferowanych artykułów, ponadto w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych innych producentów niż producent sprzętu, wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument producenta sprzętu potwierdzający możliwość bezpiecznego zastosowania materiałów eksploatacyjnych bez utraty gwarancji sprzętu.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 pkt. 2 oraz §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §6 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 stycznia 2010 r.

Pobierz: SIWZ, formularz ofertowy

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-01-19 13:23:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-01-19 13:23:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-02-01 15:25:10)