logo
logo bip
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami na terenie gminy Tarnowo Podgórne
 

Tarnowo Podgórne: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami na terenie gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 282873 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 12.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część I - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa ul. Przylesie w Lusowie wraz z usunięciem kolizji wodociągowej Wartość szacunkowa inwestycji netto: 295.988,86 zł. Realizacja zmówienia przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia drogowe oraz wod.-kan. Część II - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową parkingu w Chybach Wartość szacunkowa inwestycji netto: 204.061,33 zł. Realizacja zmówienia przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia drogowe Część III - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową przedszkola w Przeźmierowie Wartość szacunkowa inwestycji netto: 6.525.234,82 zł. Do realizacji zamówienia winien powstać zespół inspektorów posiadających uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branżach: - budowlanej, - sanitarnej - elektrycznej Zakres czynności inspektora nadzoru - dotyczy wszystkich cześci. Zakres czynności Inspektora Nadzoru obejmować będzie następujące etapy: Etap I - współpraca z Zamawiającym w przygotowaniu inwestycji Etap II - nadzór nad realizacja inwestycji i kontrola rozliczeń budowy Etap III - udział w odbiorze końcowym inwestycji, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest doświadczenie zawodowe osób wykonujących zamówienie, w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować pełnienie przez wskazane osoby funkcji inspektora nadzoru w poszczególnych branżach na minimum dwóch inwestycjach) osoby realizujące zamówienie muszą posiadać stosowne uprawnienia do nadzorowania danej branży
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: 1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 2) wystąpienia w czasie realizacji robót warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich prowadzenie, 3) działania siły wyższej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Inspektor nadzoru zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych działań. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej; 4) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 5) inny sytuacji przewidzianych w umowach wykonawczych mających wpływ na zmianę terminu Zamawiający przewiduje możliwość zmiany stawki podatku VAT na obowiązującą w danym momencie fakturowania robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2010 godzina 13:00, miejsce: siedziba zamawiajacego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa ul. Przylesie w Lusowie wraz z usunięciem kolizji wodociągowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa ul. Przylesie w Lusowie wraz z usunięciem kolizji wodociągowej Wartość szacunkowa inwestycji netto: 295.988,86 zł. Realizacja zmówienia przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia drogowe oraz wod.-kan..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową parkingu w Chybach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową parkingu w Chybach Wartość szacunkowa inwestycji netto: 204.061,33 zł. Realizacja zmówienia przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia drogowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową przedszkola w Przeźmierowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową przedszkola w Przeźmierowie Wartość szacunkowa inwestycji netto: 6.525.234,82 zł. Do realizacji zamówienia winien powstać zespół inspektorów posiadających uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branżach: - budowlanej, - sanitarnej - elektrycznej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pobierz: siwz , oświadczenie art.24

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-10-12 13:12:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-10-12 13:12:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-10-26 08:40:50)
Lista wiadomości