logo
logo bip
Utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Tarnowo Podgórne

 

Tarnowo Podgórne: Utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 133904 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 18.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Tarnowo Podgórne (około 40 zwierząt) wg następującego zakresu: a) codzienne wyżywienie zwierząt, b) utrzymanie zwierząt, poprzez wykonywanie następujących czynności: - utrzymanie kojców w należytym porządku, w razie konieczności przeprowadzenie dezynfekcji i deratyzacji klatek, boksów i wybiegów dla zwierząt, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, - zapewnienie opieki weterynaryjnej: kontrola stanu zdrowia zwierząt, profilaktyka i leczenie, zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych (szczepienia przeciwko wściekliźnie) i inne konieczne zabiegi weterynaryjne, c) prowadzenie, w każdym miesiącu wykazu zwierząt i książki kontroli weterynaryjnej, d) znakowanie zwierząt, e) zapewnienie warunków bezpieczeństwa wobec osób trzecich: naprawa i konserwacja kojców, ogrodzeń i innych urządzeń zabezpieczających przed wydostaniem zwierząt na zewnątrz lub dostępem zwierząt z zewnątrz, f) przyjęcie zwierząt w schronisku; zakres tej czynności obejmuje: schwytanie i odbiór zwierząt od Zamawiającego (czas przyjazdu na wezwanie do 2 godz.), sterylizacja, wymagane szczepienia. g) prowadzenie schroniska nie dalej niż 150 km od siedziby Zamawiającego h) Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia w terminie 7 dni od podpisania umowy zwierząt z terenu Gminy Tarnowo Podgórne z dotychczasowego miejsca pobytu wraz z dokumentacją. Ilość zwierząt w schronisku może ulec zmianie w stosunku do ilości określonej powyżej. W czasie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli warunków sanitarnych w schronisku i stanu zdrowia zwierząt oraz zastrzega sobie prawo wglądu w wykaz zwierząt i książkę kontroli weterynaryjnej. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki weterynaryjne w schronisku zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1342 j.t. z późn.zm.)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest zezwolenie właściwego organu na prowadzenie schroniska.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie dysponowania przez Wykonawcę minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe zawodowe weterynaryjne oraz minimum 3 osobami przeszkolonymi w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt oraz posiadające minimum 3-letnią praktykę przy opiece nad zwierzętami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego pokój nr 117..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego pokój nr 119..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

pobierz siwz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2010-05-18 10:05:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2010-05-18 10:05:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-05-27 11:30:24)
Lista wiadomości