logo
logo bip
Remonty nawierzchni dróg, chodników i wjazdów na terenie gminy Tarnowo Podgórne
 

Tarnowo Podgórne: Remonty nawierzchni dróg, chodników i wjazdów na terenie gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 111890 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 20.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty nawierzchni dróg, chodników i wjazdów na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg, chodników i wjazdów na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Cześć I Remont nawierzchni dróg, chodników i wjazdów w rejonie pl. Harcerskiego III ul. Bukowska i Jankowicka w Ceradzu Kościelnym Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących elementów: - korytowanie trasy pod chodniki i wjazdy z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - 1.042,0 m2 - podbudowa z betonu Rm = 5,0 MPa gr. 10 cm - chodniki - 518,0 m2 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm - wjazdy - 281,0 m2 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr.20 cm - jezdnia / pachwiny / - 210,0 m2 - wjazdy z kostki brukowej, szarej grub. 8 cm - 281.0 m2 - nawierzchnia ulicy z asfaltobetonu grub. 10 cm - 210,0 m2 - chodniki z kostki brukowej szarej, grub. 6 cm - 518,0 m2 - montaż krawężnika drogowego o wym. 15 x 30 x 100 cm - 300,0 mb - montaż opornika betonowego o wym..6 x 30 x 100 cm - 44,0 mb - montaż opornika betonowego o wym. 8x30x100 cm - 506,0 - regulacja studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych - 3,0 szt. - regulacja zasuw wodociągowych - 5,0 szt. - przykanaliki z rur PCV śr. 100 mm - 6,0 mb - ściek liniowy Aco typ ciężki - kpl. 2,0 / po 2 mb Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w opisie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i opis techniczny stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 36 miesięczna gwarancją i rękojmią. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Do obowiązku i na koszt Wykonawcy należy także: a) badanie zagęszczenia zasypki wykopów tymczasowych w dostosowaniu wymogów projektu technicznego i klasy drogi ( pasa roboczego ). b) opłaty składowiskowe związane z odwozem gruzu i nadmiarem urobku. c) opłaty za czasowe składowiska urobku. d) naprawy dróg i ulic zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów. e) likwidację skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy. f) koszty wycięcia drzew i krzewów g) pełną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą włącznie h) koszty oznakowania terenu robót na okres budowy i) koszty zastosowania krawężników łukowych na skrzyżowaniach. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i opisie technicznym. Cześć II Remont nawierzchni ulicy Otowskiej w L u s ó w k u Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących elementów: - korytowanie trasy pod nawierzchnię ulicy, chodnika i wjazdów z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - 1.595,0 m2 - warstwa stabilizacji z piasku i cementu Rm = 2,5 MPa, gr. 10 cm. - 885,0 m2 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm - ulica i wjazdy - 1.485,0 m2 - podbudowa z mieszanki cem.- piask. Rm = 5,0 MPa gr. 10 cm, chodnik - 110,0 m2 - nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 6 cm - 4.100,0 m2 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm, szara - chodnik - 110,0 m2 - nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, szarej - wjazdy - 600,0 m2 - montaż krawężnika drogowego o wym. 15x30x100 mm - 155,0 mb - montaż opornika betonowego o wym. 10x30x100 mm - 1.168,0 mb - plantowanie pobocza - 950,0 m2 - przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, dwuściennych, śr. 200 mm - 45,0 mb - studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych śr. 1000 mm, - 2,0 szt., gł. 2,0 m. - studzienka ściekowa z kręgów betonowych śr. 500 mm z osadnikiem - 3,0 szt. - ściek liniowy ACO typ ciężki - 3,0 mb Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w opisie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i opis techniczny stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 36 miesięczna gwarancją i rekojmią Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Do obowiązku i na koszt Wykonawcy należy także: a) badanie zagęszczenia zasypki wykopów tymczasowych w dostosowaniu wymogów projektu technicznego i klasy drogi ( pasa roboczego ). b) opłaty składowiskowe związane z odwozem gruzu i nadmiarem urobku. c) opłaty za czasowe składowiska urobku. d) naprawy dróg i ulic zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów. e) likwidację skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy. f) koszty wycięcia drzew i krzewów g) pełną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą włącznie h) koszty oznakowania terenu robót na okres budowy Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i opisie technicznym. Cześć III Remont nawierzchni ulicy Prostej L u s ó w k o - S i e r o s ł a w Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących elementów: - korytowanie trasy pod nawierzchnię i wjazdy z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża -11.470,0 m2 - warstwa wyrównawcza z piasku - nasypy - 943,8 m3 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm - ulica - 9.250,0 m2 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 25 cm - pasy pobocza - 2.220,0 m2 - nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 6 cm - 9.250,0 m2 - montaż krawężnika drogowego o wym. 15x30x100 mm - 10,0 mb - montaż opornika betonowego o wym. 8x30x100 mm - 3.700,0 mb - plantowanie pobocza - 2.590,0 m2 Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w opisie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i opis techniczny stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 36 miesięczna gwarancją i rękojmią. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Do obowiązku i na koszt Wykonawcy należy także: a) badanie zagęszczenia zasypki wykopów tymczasowych w dostosowaniu wymogów projektu technicznego i klasy drogi ( pasa roboczego ). b) opłaty składowiskowe związane z odwozem gruzu i nadmiarem urobku. c) opłaty za czasowe składowiska urobku. d) naprawy dróg i ulic zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów. e) likwidację skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy. f) koszty wycinki drzew i krzewów g) pełną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą włącznie h) koszty oznakowania terenu robót na okres budowy Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i opisie technicznym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu robót objętych zamówieniem podstawowym do wartości 50% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.21.30-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości: Część I - zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Część II - 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) Część III - 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 robót związanych z budowa lub przebudową dróg o wartości minimum: - część I - 150.000 zł brutto każda - część II - 500.000 zł brutto każda - część III - 1.000.000 zł brutto każda
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (wymagane uprawnienia drogowe oraz w przypadku części I i II dodatkowo kanalizacyjne ) - do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu wg wzoru załączonego do siwz, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub gdy wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy w przypadku takiej konieczności wynikającej z obiektywnych okoliczności. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia wymagane przepisami prawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgórne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2010 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiajacego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Cześć I Remont nawierzchni dróg, chodników i wjazdów w rejonie pl. Harcerskiego III ul. Bukowska i Jankowicka w Ceradzu Kościelnym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących elementów: - korytowanie trasy pod chodniki i wjazdy z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - 1.042,0 m2 - podbudowa z betonu Rm = 5,0 MPa gr. 10 cm - chodniki - 518,0 m2 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm - wjazdy - 281,0 m2 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr.20 cm - jezdnia / pachwiny / - 210,0 m2 - wjazdy z kostki brukowej, szarej grub. 8 cm - 281.0 m2 - nawierzchnia ulicy z asfaltobetonu grub. 10 cm - 210,0 m2 - chodniki z kostki brukowej szarej, grub. 6 cm - 518,0 m2 - montaż krawężnika drogowego o wym. 15 x 30 x 100 cm - 300,0 mb - montaż opornika betonowego o wym..6 x 30 x 100 cm - 44,0 mb - montaż opornika betonowego o wym. 8x30x100 cm - 506,0 - regulacja studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych - 3,0 szt. - regulacja zasuw wodociągowych - 5,0 szt. - przykanaliki z rur PCV śr. 100 mm - 6,0 mb - ściek liniowy Aco typ ciężki - kpl. 2,0 / po 2 mb.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.21.30-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Cześć II Remont nawierzchni ulicy Otowskiej w Lusówku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących elementów: - korytowanie trasy pod nawierzchnię ulicy, chodnika i wjazdów z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - 1.595,0 m2 - warstwa stabilizacji z piasku i cementu Rm = 2,5 MPa, gr. 10 cm. - 885,0 m2 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm - ulica i wjazdy - 1.485,0 m2 - podbudowa z mieszanki cem.- piask. Rm = 5,0 MPa gr. 10 cm, chodnik - 110,0 m2 - nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 6 cm - 4.100,0 m2 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm, szara - chodnik - 110,0 m2 - nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, szarej - wjazdy - 600,0 m2 - montaż krawężnika drogowego o wym. 15x30x100 mm - 155,0 mb - montaż opornika betonowego o wym. 10x30x100 mm - 1.168,0 mb - plantowanie pobocza - 950,0 m2 - przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, dwuściennych, śr. 200 mm - 45,0 mb - studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych śr. 1000 mm, - 2,0 szt., gł. 2,0 m. - studzienka ściekowa z kręgów betonowych śr. 500 mm z osadnikiem - 3,0 szt. - ściek liniowy ACO typ ciężki - 3,0 mb.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.21.30-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Cześć III Remont nawierzchni ulicy Prostej Lusówko - Sierosław.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących elementów: - korytowanie trasy pod nawierzchnię i wjazdy z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża -11.470,0 m2 - warstwa wyrównawcza z piasku - nasypy - 943,8 m3 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm - ulica - 9.250,0 m2 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 25 cm - pasy pobocza - 2.220,0 m2 - nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 6 cm - 9.250,0 m2 - montaż krawężnika drogowego o wym. 15x30x100 mm - 10,0 mb - montaż opornika betonowego o wym. 8x30x100 mm - 3.700,0 mb - plantowanie pobocza - 2.590,0 m2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Pobierz: SIWZ, wyjasnienia1 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-04-20 13:40:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-04-20 13:40:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-05-12 09:36:31)
Lista wiadomości