logo
logo bip
Dowóz dzieci niepełnosprawnych w terenu gminy Tarnowo Podgórne do szkół i przedszkoli w Poznaniu
 

BOP.3411-20/10                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 17 marca 2010 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" świadczenie usługi polegającej na transporcie, wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w czasie transportu, około 40 uczniów niepełnosprawnych  z terenu gminy Tarnowo Podgórne do szkół i przedszkoli w Poznaniu.

Warunki realizacji usługi:

 • a) odbiór dzieci z miejsca ich zamieszkania
 • b) przewóz dzieci do szkół na zajęcia dydaktyczne
 • c) odbiór dzieci ze szkoły i ich przewóz do miejsca zamieszkania
 • d) zapewnienie dzieciom opieki w trakcie przewozu przez osobę posiadająca uprawnienia pedagogiczne

Obecnie z przewozów korzysta 41 dzieci niepełnosprawnych. Wskazana liczba dzieci może ulec zmianie. Szkoły i przedszkola położone są na terenie miasta Poznania.

Wykonawca winien zaplanować rozkład przewozów, uwzględniając rozkład zajęć każdej ze szkół, tak aby dziecko nie oczekiwało na rozpoczęcie obowiązkowych zajęć dłużej niż 1,5 godz. Także po zakończeniu obowiązkowych zajęć w szkole dziecko nie powinno czekać dłużej niż 1,5 godz. na  odwóz do domu. Rozkłady zajęć lekcyjnych wykonawca obowiązany jest uzyskać z każdej ze szkół.

Rozkład przewozów winien uwzględniać przewóz jednorazowo większej liczby dzieci. Kursy przewidujące przewóz tylko jednego dziecka dopuszczalne są tylko w wyjątkowych przypadkach i winny uzyskać zgodę zamawiającego. Z początkiem każdego roku szkolnego, a także po każdej zmianie planu zajęć w szkołach powodujących zmianę organizacji dowozu, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć zamawiającemu rozkład przewozów. Zamawiający ma prawo wnosić poprawki i uzupełnienia do przedłożonego rozkładu przewozów.

Zamawiający wymaga bezwzględnie aby w czasie każdego kursu w pojeździe znajdował się opiekun ( osoba posiadająca uprawnienia pedagogiczne ), który będzie czuwał nad bezpieczeństwem dzieci  w  czasie przewozu.

Wykonawca będzie wykonywał usługę przewozową przy pomocy pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozów osób niepełnosprawnych. Przynajmniej jeden z pojazdów musi być wyposażony w podnośnik, dźwig lub platformę posiadające homologację lub inne dokumenty dopuszczające te urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych. Pojazdy przeznaczone do wykonywania tej usługi muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa przewidziane w obowiązkowych przepisach wymaganych dla przewozu osób niepełnosprawnych i poruszania się po drogach publicznych.

Informacje dodatkowe dotyczące wykazu szkół, ich adresów oraz miejsca zamieszkania dzieci zawarte są w załączniku nr  3 do specyfikacji.

Kategoria usług 2. CPV - 60130000-0

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Wadium: 10.000 zł.  ( słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:

Realizacja umowy 3 lata szkolne od 1 września 2010 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 28.04.2010 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁANIANIA TYCH WARUNKÓW:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW:

 • a) Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 - wymagane zezwolenie na wykonywanie zarobkowych przewozów osobowych w krajowym transporcie drogowym oraz licencja na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego
 • b) Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 2 - wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług przewozów osobowych ( należy udokumentować wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, co najmniej 2 usług związanych z przewozami osobowymi )
 • c) Warunek art. 22 pkt. 1 ust. 3 - wymagane jest zapewnienie opieki przez osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne ( dysponowanie minimum 3 osobami), posiadanie środków transportu przygotowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ( co najmniej 5 samochodów w tym minimum 3 samochody umożliwiające przewóz osób na wózkach, posiadające możliwość bezpośredniej łączności z kierowcami pojazdów)
 • d) Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 4 - na podstawie oświadczenia
 • e) Warunek art. 24 ust. 1 - na podstawie oświadczenia,

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 9 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW:

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 • d) aktualna licencja na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego,
 • e) aktualne zezwolenie na wykonywanie zarobkowych przewozów osobowych w krajowym transporcie drogowym,
 • f) certyfikat kompetencji zawodowych,
 • g) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w zakresie określonym w pkt. 8b SIWZ.
 • h) wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia zawierający informacje w zakresie opisanym w pkt. 8c. sporządzony zgodnie z zał. nr 5
 • i) dokumenty ( homologacje, certyfikaty i inne ) dopuszczające pojazdy i urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • j) wykaz osób sprawujących opiekę w czasie transportu uczniów zawierający informacje w zakresie opisanym w pkt. 8c. sporządzony zgodnie z zał. nr 6.
 • k) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • l) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • m) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • n) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 pkt. 2 oraz §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 

Wymagane dokumenty to: 

- dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie.

 

Forma dokumentów zgodnie z §6 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
w dniu 17 marca 2010 r.

Pobierz: siwz, modyfikacja siwz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-03-17 10:28:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-03-17 10:28:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-04-28 08:27:30)
Lista wiadomości