logo
logo bip
Świadczenie usług geodezyjnych
 

BOP.3411-6/10                                                                           Tarnowo Podgórne, dnia 18 stycznia 2010 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb bieżącej działalności gminy Tarnowo Podgórne zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z aktualnymi przepisami wykonawczymi w zakresie usług geodezyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • - podział jednej działki na dwie działki wraz ze sporządzeniem wyciągu z wykazu zmian gruntowych - 15 podziałów
 • - podział jednej działki na 3 działki do 5 działek wraz ze sporządzeniem wyciągu z wykazu zmian gruntowych - 10 podziałów
 • - podział jednej działki na powyżej 5 działek wraz ze sporządzeniem wyciągu z wykazu zmian gruntowych, należy podać cenę dotycząca jednej działki po podziale - 50 działek
 • - rozgraniczenia nieruchomości do 2 punktów - 3 rozgraniczenia
 • - rozgraniczenia nieruchomości powyżej 2 punktów, należy podać cenę jednego punktu - 15 punktów
 • - wznowienie punktów granicznych - 20 punktów - należy podać cenę pierwszego punktu i kolejnych punktów
 • - sporządzanie kart budynków (jednostka budynek) - 5 kart budynków
 • - sporządzanie kart lokalowych (jednostka lokal) - 5 kart lokali
 • - aktualizacja map zasadniczych dla działek o powierzchni do 1 ha - 10 aktualizacji
 • - aktualizacja map zasadniczych dla działek o powierzchni pow. 1 ha - należy wyceniać 1 ha - ilość 10 ha
 • - połączenia działek w jeden numer geodezyjny - 2 działki w jeden numer - 5 połączeń
 • - połączenia działek w jeden numer geodezyjny - powyżej 2 działek w jeden numer - należy podać cenę dla jednej działki przeznaczonej do połączenia - 10 działek
 • - sporządzenie wyciągów z wykazu zmian gruntowych nie będących kontynuacją podziału wykonywanego w ramach zlecenia - 10 wyciągów

 

Szacunkowa ilość poszczególnych czynności może  ulec zmianie w wyniku rzeczywistego zapotrzebowania.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb. Cena za świadczenie usługi geodezyjnej obejmuje wszystkie czynności określone w obowiązujących przepisach, w szczególności koszty zgłoszenia roboty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, koszty związane z wyniesieniem podziału, w tym koszty zakupu i ustawienia kamieni granicznych, koszty badania ksiąg wieczystych oraz koszty wyciągu z wykazów gruntowych. Terminy realizacji poszczególnych usług geodezyjnych zostaną określone przez Zamawiającego w zleceniu. W przypadku zwłoki z realizacją zlecenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji.

Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolem: 71000000-8

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych -  Ludmiła Czajka, tel. (061)8959-251

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia - sukcesywnie do 31 grudnia 2010 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 26.01.2010 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.01.2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁANIANIA  WARUNKÓW:

 • a) Warunek art. 22 ust.1 pkt.1 - na podstawie oświadczenia
 • b) Warunek art.22 ust.1 pkt. 2 - na podstawie oświadczenia
 • c) Warunek art. 22 ust.1 pkt. 3 - wymagane jest doświadczenie zawodowe osoby wykonującej zamówienie, w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat: min.20 podziałów, min. 10 aktualizacji map zasadniczych i sporządzenia min. 5 kart budynków) osoba realizująca zamówienia musi posiadać stosowne uprawnienia geodezyjne
 • d) Warunek art. 22 ust.1 pkt. 4 - na podstawie oświadczenia
 • e) Warunek art. 24 ust.1 - na podstawie oświadczenia

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 9 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 pkt. 2 oraz §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §6 w/w Rozporządzenia.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 stycznia 2010 r.

Pobierz: SIWZ

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-01-18 12:54:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-01-18 12:54:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-02-01 15:24:12)
Lista wiadomości