logo
logo bip
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 

BOP.3411-05/10                                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 12 stycznia 2010 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy ul. Szamotulska i jeziorem Kierskim oraz w Baranowie w rejonie ulic Kasztanowej i Wierzbowej (uchwała RGTP Nr LX/596/2009 z dnia 08 grudnia 2009) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez obowiązujące przepisy.

Obszar opracowania obejmuje ok. 170 ha

      Powyższe opracowanie należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej
i dostarczyć w formacie rastrowym (JPG lub TIFF) oraz w wersji numerycznej w formacie kompatybilnym ze środowiskiem ArcGIS (np. MXD, APR, SHP). Podkład geodezyjny dostarczy zamawiający w postaci mapy nieaktualizowanej numerycznej w formacie dwg.

                                                                                                                   

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

      Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 70000000-1

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
      - w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych -  Natalia Piechota, tel. (061)8959-269

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji

10 miesięcy - do przedłożenia projektu planu na sesję Rady Gminy    

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 stycznia 2010 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie - pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 stycznia 2010 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 117.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁANIANIA  WARUNKÓW:

 • a) Warunek art. 22 ust.1 pkt.1 - na podstawie oświadczenia
 • b) Warunek art.22 ust.1 pkt. 2 - na podstawie oświadczenia
 • c) Warunek art. 22 ust.1 pkt. 3 - wymagane jest doświadczenie zawodowe osoby lub osób wykonujących

zamówienie, w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie przez wskazane osoby min. dwóch projektów  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o pow. min 150 ha ) dodatkowo osoba lub osoby realizujące zamówienie muszą wykazać uprawnienia do projektowania urbanistycznego oraz przynależność do izby samorządu zawodowego urbanistów.

 • d) Warunek art. 22 ust.1 pkt. 4 - na podstawie oświadczenia
 • e) Warunek art. 24 ust.1 i 2 - na podstawie oświadczenia

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 9 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 4

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 pkt. 2 oraz §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §6 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 stycznia 2010 r.

Pobierz: siwz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-01-12 11:13:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-01-12 11:13:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-02-01 15:22:24)
Lista wiadomości