logo
logo bip
budowa krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem w Przeźmierowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Początek formularzaOgłoszenie nr 558132-N-2018 z dnia 2018-05-17 r.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne: budowa krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem w Przeźmierowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, krajowy numer identyfikacyjny 55112500000, ul. ul. Poznańska  115 , 62080   Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8146-221, e-mail zp@tarnowo-podgorne.pl, faks (061) 814 61 18.
Adres strony internetowej (URL): www.tarnowo-podgorne.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.tarnowo-podgorne.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.tarnowo-podgorne.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, budynek A, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem w Przeźmierowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Numer referencyjny: WOP.271.30.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowanie kortów krytych do tenisa ziemnego w Przeźmierowie. W ramach jednego obiektu mają funkcjonować dwa korty kryte wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szatnie, łazienki). Obiekt powinien być przeznaczony do użytku całorocznego. Na zewnątrz obiektu powinien zostać wybudowany parking. Po wykonaniu obiektu Wykonawca będzie miał obowiązek zarządzania wraz z prawem eksploatacji obiektu. Dokładny zakres prac, zadań i obowiązków zostanie doprecyzowany w trakcie prowadzonego dialogu z zaproszonymi Wykonawcami. Opis potrzeb i wymagań został zawarty w osobnym dokumencie, zamieszonym wraz z ogłoszeniem o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45212200-8

71200000-0

92610000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2029-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Planowany termin wykonania prac budowlanych: 30 czerwiec 2019 r; Planowany termin realizacji przedmiotu umowy: 30 czerwiec 2029 r. Za datę zakończenia prac budowlanych uznaje się datę podpisania protokołu odbioru prac budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w sytuacji wystąpienia następujących przyczyn: 1. Wydłużenia terminu procedury wyboru partnera prywatnego, uniemożliwiając zawarcie umowy przed końcem października 2018 r.; 2. Wystąpienia zjawisk szczególnych, t.j . : a. utrzymujące się przez okres dłuższy niż 2 tygodnie warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych; b. odkrycia archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem prac budowlanych; c. inne zjawiska o charakterze szczególnym, w przypadku których wystąpienie siły wyższej będzie skutkowało, wstrzymaniem prac budowlanych; d. wydłużenie się terminu na uzyskanie pozwoleń lub innych decyzji administracyjnych. 3. okres etapu eksploatacji zostanie ustalony w trakcie dialogów z wykonawcami. W przypadku wystąpienia powyżej opisanych zdarzeń wydłużenie może wynosić stosownie do długości okresu w którym te zdarzenia miały miejsce lub wykonania procedur przewidzianych w prawie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej zajęcie pozycji partnerskiej w realizacji przedsięwzięcia. Wykonawca powinien posiadać zasób środków własnych lub zdolność kredytową co najmniej na poziomie 1 000 000 zł. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonana będzie w oparciu o informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykazał, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, wybudował co najmniej 1 obiekt budowlany krytych kortów tenisowych, z przeznaczeniem do użytkowania całorocznego o wartości co najmniej 700 000,00 zł. brutto każdy. Przez pojęcie obiektu należy rozumieć obiekt budowlany o konstrukcji stałej (nie jest przeznaczona do sezonowego demontażu), przeznaczony do użytku całorocznego, który mieści co najmniej 1 kort tenisowy. Weryfikacja nastąpi przez okazanie wykazu wykonanych robót (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) wraz z dowodami określającymi czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) Wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, prowadził lub zarządzał lub nadal prowadzi lub zarządza co najmniej 1 obiektem krytych kortów tenisowych nieprzerwanie przynajmniej przez okres 12 miesięcy. Weryfikacja nastąpi przez okazanie wykazu wykonanych usług (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 oraz §8 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126). Wymagany dokument to: dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentów zgodnie z §14 w/w Rozporządzenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innymi wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) W celu spełnienia warunku III.1.2) należy przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu. b) W celu spełnienia warunku III.1.3) lit. a i b należy przedstawić: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika do niniejszego ogłoszenia. W przypadku gdy, podmiotem na rzecz którego były wykonywane roboty budowlane jest jednocześnie wykonawcą ubiegającym się o udział w niniejszym postępowaniu, weryfikacja nastąpi w szczególności w oparciu o dokument potwierdzający odbiór obiektu do użytkowania. - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wg załącznika do niniejszego ogłoszenia. W przypadku gdy, podmiotem na rzecz którego były wykonywane usługi jest jednocześnie wykonawcą ubiegającym się o udział w niniejszym postępowaniu, weryfikacja nastąpi w szczególności w oparciu o dokument potwierdzający świadczenie usługi.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
W celu spełnienia kryteriów selekcji należy złożyć dodatkowy wykaz robót budowlanych spełniających warunek opisany w pkt. III. ppkt. 1.3.a) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika do niniejszego ogłoszenia. „Wykonawca może korzystać z doświadczenia podmiotów trzecich, wyłącznie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu."

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty zgodnie ze wzorem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 1)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium jest wpłacane przez podmioty zaproszone do składania ofert po przeprowadzeniu dialogu. Informacje na temat wysokości i zasad wpłacania wadium zostaną określone w SWIZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  3
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego maksymalnie 3 wykonawców. W przypadku gdy liczba wykonawców którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu byłaby większa niż 3, Zamawiający zaprosi do dialogu 3 Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali największą liczbę prac związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia. Ocenie punktowej będzie podlegać: 1. doświadczenie spełniające warunek określony w sekcji III pkt. 1.3a). Za każdy dodatkowy obiekt kortów krytych Wykonawca otrzyma 1 punkt. Maksymalnie można zdobyć 5 punktów; Jeżeli liczba wykonawców którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 3, Zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich Wykonawców którzy spełnili warunki udziału. Jeżeli liczba wykonawców którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 3 i Wykonawcy uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich tych Wykonawców którzy spełnili kryteria.


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

0,00

podział ryzyk i zadań

0,00

czas wyznaczony dla bezpłatnego użytku przez Gminę

0,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Opis potrzeb i wymagań stanowi osobny dokument załączony do ogłoszenia o zamówieniu.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Zamawiający nie przewiduje nagród
Wstępny harmonogram postępowania:
Wstępny harmonogram postępowania stanowi osobny dokument załączony do ogłoszenia o zamówieniu.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 oraz w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wśród zmian przewidzianych w treści ogłoszenia należy wymienić: Zmiana terminu realizacji umowy, jest możliwa ze względu na: Szczególnie niekorzystne warunki pogodowe, klęski żywiołowe. Konieczność wykonania robót dodatkowych. Wypadki przy pracy, które skutkować będą prowadzeniem dochodzenia przez służby mundurowe, inspekcję pracy lub nadzór budowlany lub inną instytucję Państwową. Konieczność wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, sporządzenia dodatkowej dokumentacji, wynikająca z sytuacji bardzo trudnej do przewidzenia w momencie podpisywania umowy. Rozwiązania wypracowane w trakcie dialogów z Wykonawcami. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, jest możliwa ze względu na: Zmiany w przepisach prawnych, wymuszających zmianę zastosowanej technologii lub materiałów. Wystąpienia wad ukrytych lub zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisania umowy które wymuszą na Wykonawcy zastosowanie innej technologii lub materiałów. Zmiana zasad, warunków i sposobu płatności, jest możliwa ze względu na: Wystąpienie przynajmniej jednej z opisanych powyżej okoliczności. Istotne zmiany w otoczeniu ekonomicznym, w szczególności stóp procentowych, które spowodują zachwianie stabilności w większości przedsiębiorstw w branży budowlanej. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do umowy będą dokonywane w formie aneksu z zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-04, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wnioski należy składać w formie pisemnej, osobiście lub przesłać drogą pocztową (liczy się data dostarczenia do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne) w zaklejonej kopercie, zatytułowanej „Budowa krytych kortów tenisowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w formule partnerstwa publiczno-prywatnego".

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 Pobierz: załączniki do ogłoszenia

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu

oświadczenie o powiązaniach kapitałowych

opis potrzeb i wymagań Zamawiającego

wstępny harmonogram

wykaz robót budowlanych (w zakresie kryteriów selekcji)

wykaz robót budowlanych (na potwierdzenie warunku)

wykaz usług (na potwierdzenie warunku)

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-05-17 13:05:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-05-17 13:05:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-06-13 10:46:14)
Lista wiadomości