logo
logo bip
zakup tuszy i tonerów dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Początek formularza


Ogłoszenie nr 524836-N-2018 z dnia 2018-02-28 r.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne: zakup tuszy i tonerów dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, krajowy numer identyfikacyjny 55112500000, ul. ul. Poznańska  115 , 62080   Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8146-221, e-mail zp@tarnowo-podgorne.pl, faks (061) 814 61 18.
Adres strony internetowej (URL): www.tarnowo-podgorne.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.tarnowo-podgorne.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.tarnowo-podgorne.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup tuszy i tonerów dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
Numer referencyjny: WOP.271.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych: tuszy i tonerów oraz nośników danych elektronicznych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Ilości materiałów określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowią ilości szacunkowe i mogą ulec zmianie. Zakup i dostawa materiałów będzie odbywała się sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Urzędu. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć materiały w terminie 2 dni, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania, własnym transportem do siedziby Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym i Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym, ul. Słoneczna 4. Dostawa materiałów w ciągu miesiąca na dokument WZ, rozliczenie na podstawie faktur VAT jeden raz w miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości i asortymentu przedmiotu umowy w zależności od zapotrzebowania. 3.2. Za materiały fabrycznie nowe uznaje się materiały eksploatacyjne wykonane w 100% z nowych elementów, wcześniej nieużywane, nieregenerowane, nierefabrykowane, niepochodzące z recyklingu, bez śladów uszkodzenia, w fabrycznie nowych opakowaniach producenta nienoszących śladów otwierania, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności pojemników z tonerem/tuszem. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów (m.in. tonery, tusze) muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane (nieeksploatowane wcześniej w całości, ani też w części w innych materiałach). Nie dopuszcza się również materiałów, do produkcji których użyto elementów pochodzących z demontażu, uzupełnianych bądź przerabianych. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania materiałów oryginalnych lub materiałów jakościowo równoważnych, spełniających parametry równoważne materiałom oryginalnym. 3.4. Za oryginalne materiały eksploatacyjne uznaje się materiały eksploatacyjne, które zostały wyprodukowane lub są zalecane przez producentów urządzeń, w których mają być stosowane, niebędące naśladownictwem lub przeróbką, niefałszowane, nieposiadające elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych oraz dostarczone w opakowaniach stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta. Pod pojęciem zalecane przez producenta danego urządzenia należy rozumieć te materiały eksploatacyjne (np. tusz, toner,), które producent wymienił na swojej stronie internetowej przy opisie urządzenia (drukarki, kserokopiarki itp.) bądź w instrukcji obsługi urządzenia. 3.5. Za materiały równoważne uważa się materiały eksploatacyjne: a) kompatybilne z urządzeniami, do których są przeznaczone, wymienionymi w wykazie (w formularzu cenowym); b) których parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe (takie jak np. pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) są takie same bądź lepsze w stosunku do fabrycznie nowych (nowo wytworzonych w całości), nieregenerowanych i nierefefabrykowanych materiałów oryginalnych (wzorcowych), określonych w wykazie (w formularzu cenowym); c) pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi; d) które nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu, w tym nie ograniczają pełnej współpracy z oprogramowaniem monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem; e) w odniesieniu do tonerów i wkładów atramentowych - których wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych oraz ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych lub innymi normami równoważnymi, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego; f) które zapewniają jakość wydruku co najmniej taką, jak materiały oryginalne, zalecane przez producenta sprzętu; g) zaopatrzone w umieszczone bezpośrednio na materiale informacje identyfikujące dany produkt, zawierające co najmniej znak firmowy lub logo producenta oraz numer katalogowy produktu (symbol materiału); h) fabrycznie opakowane w nienoszące śladów otwierania opakowania producenta (opakowania zewnętrzne), zawierające trwale umieszczone na opakowaniach oznaczenia, pozwalające na identyfikację produktu oraz producenta, w tym co najmniej znak firmowy lub logo producenta, numer katalogowy produktu (symbol materiału), kod kreskowy oraz wykaz urządzeń, do których dany materiał jest przeznaczony; i) w odniesieniu do tonerów - fabrycznie opakowane w wewnętrzne, szczelne i hermetyczne opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z otoczeniem; k) które nie naruszają w żadnym stopniu praw patentowych ani własności intelektualnej. 3.6. Wykonawca musi zagwarantować jakość wydruku polegająca na równomiernym zaczernieniu/zabarwieniu drukowanego tekstu czy grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku, brak szarych/kolorowych smug na nośniku w miejscach nieprzeznaczonych do zadrukowania (100% bieli w miejscach niezadrukowanych). 3.7. Ciężar udowodnienia, iż produkt jest równoważny spoczywa na Wykonawcy, dlatego też w przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie tego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne oświadczenie potwierdzające równoważność oferowanych materiałów z oryginalnymi (wzorcowymi), określonymi w wykazie w formularzu cenowym, z którego w sposób niebudzący żadnej wątpliwości musi wynikać, że oferowane materiały równoważne są wyrobami nieregenerowanymi i nierefabrykowanymi, w pełni kompatybilnymi z urządzeniami, do których je przeznaczono, o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiałów oryginalnych oraz spełniającymi normy ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych oraz pochodzącymi z bieżącej produkcji, wytworzonymi seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi. Dodatkowo w celu udowodnienia równoważności tuszy i tonerów wykonawca winien złożyć dokumenty wydane przez producentów poszczególnych drukarek, w których wykorzystywane są tusze i tonery wymienione w formularzu cenowym, potwierdzających odpowiednią jakość oferowanych materiałów równoważnych oraz możliwościach stosowania do danej drukarki. 3.8. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający przeprowadzi testy dostarczonych próbek na sprzęcie pracującym w środowisku Zamawiającego pod względem sprawdzenia zgodności dostarczonego do testów produktu z ofertą oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ oraz sprawdzeniu, po włożeniu dostarczonego do testów produktu do urządzenia drukującego, poprawności odczytu informacji w sposób przewidziany przez producenta urządzeń drukujących. W przypadku wyniku negatywnego w celu potwierdzenia, test zostanie przeprowadzony ponownie, jeden raz, na innym egzemplarzu urządzenia drukującego tego samego modelu. Zamawiający zastrzega, że w toku prowadzonych testów, próbki mogą zostać częściowo lub całkowicie zużyte. Jeśli wynik testu wskażę, że badany produkt równoważny ogranicza lub uniemożliwia pełną współpracę ze sprzętem lub oprogramowaniem monitorującym stan materiałów eksploatacyjnych, Zamawiający uzna, że zaoferowane materiały równoważne nie spełniają wymagań określonych w SIWZ, w związku z tym oferta zostanie odrzucona. 3.9. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu Zamawiającego spowodowane używaniem dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych, niezależnie od tego czy sprzęt jest objęty gwarancją producenta czy nie. W tym celu, Wykonawca dołączy oświadczenie zawierające zobowiązanie do poniesienia wszelkich kosztów naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu, jeżeli uszkodzenie urządzenia nastąpiło w wyniku stosowania i używania materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę oraz w przypadku wystąpienia takiej konieczności do wymiany na własny koszt uszkodzonego urządzenia na urządzenie fabrycznie nowe o takich samych lub wyższych parametrach i cechach jeżeli okaże się, że naprawa urządzenia zgodnie z opinią autoryzowanego serwisu producenta sprzętu będzie niemożliwa. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu na czas naprawy takiego samego urządzenia zastępczego. 3.10. Wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być objęte gwarancją wynoszącą 24 miesiące, liczoną od daty odbioru. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z bieżącej produkcji, nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 2017r. 3.11. Jeżeli w trakcie trwania gwarancji Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera lub też jest niekompatybilny z urządzeniem, do którego był zamówiony, Wykonawca na żądanie Zamawiającego wymieni materiał, którego żądanie dotyczy na materiał wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego (np. pochodzący od producenta sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony), bez zmiany ceny. 3.12. Zawarte w wykazie (w formularzu cenowym) znaki towarowe służą celom identyfikacyjnym, a wskazane materiały eksploatacyjne określają oryginalne materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta danego urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony. Materiały te należy traktować jako wzorzec materiałów eksploatacyjnych: ich parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych oraz jakościowych (np. wydajność, pojemność tuszu/tonera, jakość druku). Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolami: 30192000-1, 30190000-7. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

II.5) Główny kod CPV: 30192000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30190000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie dostawy tuszy lub tonerów, o wartości minimum 100 000zł. brutto każda oraz potwierdzą, że dostawy te zostały wykonane należycie. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 2) SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie. 3. W przypadku polegania Wykonawcy na zasobach podmiotu trzeciego warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 2) SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden podmiot trzeci spełni warunek samodzielnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 oraz §8 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126). Wymagany dokument to: dokument potwierdzający że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentów zgodnie z §14 w/w Rozporządzenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- wg załącznika do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

c) próbki wszystkich materiałów równoważnych, celem przeprowadzenia przez Zamawiającego testów.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VIII pkt. 1-3 niniejszej SIWZ; 3) formularz cenowy - załącznik nr 2 SIWZ, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego); 2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w występowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 Pobierz: SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

informacja z otwarcia ofert 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-02-28 13:37:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-02-28 13:37:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-03-27 12:04:49)
Lista wiadomości