logo
logo bip

Początek formularza

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.tarnowo-podgorne.pl


Ogłoszenie nr 31469 - 2017 z dnia 2017-02-24 r.

 

Tarnowo Podgórne: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, krajowy numer identyfikacyjny 55112500000, ul. ul. Poznańska  115, 62080   Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8146-221, e-mail zp@tarnowo-podgorne.pl, faks (061) 814 61 18.
Adres strony internetowej (URL): www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.tarnowo-podgorne.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.tarnowo-podgorne.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pismnej
Adres:
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, budynek A, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych
Numer referencyjny: WOP.271.5.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w generalnym wykonawstwie, zgodnie ze sztuka budowlaną, Polskimi Normami, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, robót polegających na całorocznym remoncie cząstkowym dróg i ulic o nawierzchniach bitumicznych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Wymagania techniczne wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określone zostały w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2. Zakres robót objętych zamówieniem Przedmiotem postępowania jest sukcesywne, wynikające z bieżących potrzeb Zamawiającego utrzymanie dróg gminnych w planowanym podzielonym na 40 zadań zakresie szczegółowo opisanym w SIWZ. 3. Zakresy szczegółowe robót dla poszczególnych zadań Zadanie 1 i 2 Frezowanie nawierzchni asfaltowych Frezowanie może być wykonane w celu uszorstnienia nawierzchni, profilowania, napraw nawierzchni oraz przed wykonaniem nowej warstwy - wytyczenie robót kierunkowo i wysokościowo oraz oznaczenie ich w terenie za pomocą farby - oznakowanie robót - frezowanie na ustaloną głębokość do 5 cm lub powyżej 5 cm - transport sfrezowanego destruktu do miejsca przeznaczenia lub utylizacji - dokładne oczyszczenie obszaru sfrezowanego za pomocą szczotek ręcznych i zamiatarki mechanicznej Zadanie 3, 4, 5 i 6 Rozebranie nawierzchni asfaltowej warstwą grubości 8 cm, podbudowy betonowej gr. 15-20 cm, podbudowy tłuczniowej gr. 15-20 cm. Wywóz gruzu z terenu rozbiórki do miejsca utylizacji - oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym - wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek - rozebranie (rozkucie) nawierzchni asfaltowej, podbudowy betonowej, podbudowy tłuczniowej - załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych do miejsca utylizacji - uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. Zadanie 7 i 9 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z zacięciem krawędzi do 5 cm i powyżej 5 cm - obcięcie krawędzi uszkodzenia na głębokości najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównaniu jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych kształtach - usunięcie (wyrównanie lub wyfrezowanie) uszkodzonych fragmentów nawierzchni - usuniecie wody, doprowadzając uszkodzone miejsca do stanu powierzchniowo-suchego - dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu - spryskanie dna i boków naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową - rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych - dokładne zagęszczenie wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową - uszczelnienie od góry starej i nowej nawierzchni emulsją asfaltową i zasypanie drobnym kruszywem bazaltowym - uprzątnięcie remontowanego miejsca z niewykorzystanego rumoszu oraz innych nieczystości Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który Wykonawca dostarcza świadectwa jakości - zabrania się pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu Zadanie 8 i10 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez zacięcia krawędzi do 5 cm i powyżej 5 cm - usuniecie wody, doprowadzając uszkodzone miejsca do stanu powierzchniowo-suchego - dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu - spryskanie dna naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową - rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych - dokładne zagęszczenie wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową - uszczelnienie od góry starej i nowej nawierzchni emulsją asfaltową i zasypanie drobnym kruszywem bazaltowym - uprzątnięcie remontowanego miejsca z niewykorzystanego rumoszu oraz innych nieczystości Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który Wykonawca dostarcza świadectwa jakości - zabrania się pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu Zadanie 11 Remont głębokich uszkodzeń nawierzchni asfaltowych o naruszonej warstwie podbudowy - docięcie i skucie uszkodzonego miejsca nawierzchni asfaltowej z podbudową(należy uzyskać kształt figury geometrycznej), pogłębienie i wywóz gruzu - uzupełnienie/wymian/istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zaklinowaniem na grubości 20 cm - skropienie emulsją asfaltową podbudowy i warstwy dolnej nawierzchni - ułożenie warstwy dolnej z betonu asfaltowego warstwa wiażąca o grubości 6 cm i warstwy górnej o grubości 5 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - dokładne zagęszczenie wbudowanego materiału walcam wibracyjnymi stalowymi i zagęszczarką płytową - uszczelnienie od góry starej i nowej nawierzchni emulsją asfaltową i zasypanie drobnym kruszywem bazaltowym - uprzątnięcie remontowanego miejsca z niewykorzystanego rumoszu oraz innych nieczystości Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który Wykonawca dostarcza świadectwa jakości - zabrania się pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu Zadanie 12 Wzmocnienie i remont istniejącej nawierzchni geowłókniną i warstwą asfaltową - rozebranie przewidzianej do naprawy warstwy (lub warstw) nawierzchni asfaltowej poprzez frezowanie lub skucie istniejącej nawierzchni asfaltowej - oczyszczenie powierzchni przewidzianej do ułożenia geowłókniny - wypełnienie spękań podłoża zalewą asfaltową na gorąco - skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową modyfikowaną polimerami - ułożenie geowłókniny - skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową modyfikowaną polimerami - ułożenie na rozebranym fragmencie jezdni nawierzchni asfaltowej w-wa wiążąca o gr. 6 cm - ułożenie na rozebranym fragmencie jezdni nawierzchni asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4 cm Zadanie 13 Remont cząstkowy pojedynczych głębokich wybojów o powierzchni do 5 m2 w nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomocą destruktu asfaltowego ułożonego na sprskanym emulsją asfaltową podłożu z powierzchniowym zamknięciem emulsją asfaltową i grysem -oczyszczenie podłoża z luźnego kruszywa, piasku - skropienie podłoża emulsją asfaltową szybkorozpadową - ułożenie warstwy destruktu asfaltowego 2 cm powyżej poziomu nawierzchni - dokładne zagęszczenie wbudowanej warstwy walcem lub zagęszczarką płytową - wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem naprawianego miejsca Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który Wykonawca dostarcza świadectwa jakości - zabrania się pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu Zadanie 14 i 15 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany emulsją asfaltową i grysem kamiennym 2-5 mm warstwą grubości do 2 cm i 2-4cm - oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem - spryskanie uszkodzeń warstwą emulsji asfaltowej - przy pomocy remontera, natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo wymieszane w dyszy urządzenia z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową, uzupełnienie naprawianego miejsca otoczonym emulsją kruszywem - w końcowej fazie uzupełniania należy zastosować natrysk naprawianego miejsca suchym kruszywem W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu ( 5-8 mm i 2-5 mm) Zadanie 16 Remont nawierzchni dróg i ulic w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami - oznakowanie robót - oczyszczenie starej nawierzchni bitumicznej lub wyrównanie i dogęszczenie nowej nawierzchni z destruktu asfaltowego - spryskanie powierzchni emulsja asfaltową - rozłożenie kruszywa - grysu bazaltowego płukanego o uziarnieniu 2-5mm - zagęszczenie walcem samojezdnym - pielęgnacja nawierzchni (uzupełnianie spadów kruszywa w dni słoneczne) Zadanie 17 Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonej - pionowe obcięcie krawędzi uszkodzenia na niezbędną głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej - usunięcie luźnych okruchów nawierzchni - dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn kruszywa i pyłu - sprawdzenie stanu podłoża po istniejącym powierzchniowym utrwaleniem i uszkodzenia usunąć w sposób właściwy dla konstrukcji podłoża - po oczyszczeniu wyboju i jego krawędzi w obrębie uszkodzenia oraz paska szerokości kilkunastu centymetrów dookoła niego skropienie wyboju i przyjętej liczby warstw kruszywa w ilości 1,0 do 2,0 kg/m2 - w zależności od głębokości uszkodzenia należy rozścielić kruszywo frakcjami - 8/11 mm, 5/8 mm/2/5 mm - pielęgnacja wykonanej naprawy Zadanie 18 Naprawa podłużnych i poprzecznych spękań i szczelin w nawierzchniach asfaltowych bitumiczną masą zalewową na gorąco za pomocą zalewarki - dokładne oczyszczenie spękań i szczelin za pomocą szczotek ręcznych lub mechanicznych i skrobaków - zagruntowanie środkiem zwiększającym przyczepność - zalanie szczeliny gorącą masą zalewową do poziomu warstwy ścieralnej nawierzchni Wykonawca użyje do naprawy masy zalewowej zachowującej szczelność i elastyczność oraz nie ulegającej oderwaniu i rozerwaniu w najniższych temperaturach osiąganych przez nawierzchnię w okresie zimowym - zabrania się używania do wykonania robót emulsji asfaltowej Zadanie 19 i 20 Ułożenie nakładki bitumicznej warstwą gr. 3 lub 5 cm z oczyszczeniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża na powierzchniach powyżej 100 m2 - mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, - ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. - skropienie warstwy podłoża lepiszczem w ilości określonej w specyfikacji technicznej - transport mieszanki asfaltowej na miejsce wbudowania, - posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, - rozłożenie mieszanki mineralno-asfaltowej(mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety) - zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej (zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi) - obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem(złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi a powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową) - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. - wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. - grubość warstwy powinna wynosić 3 lub 5 cm z tolerancją ± 10 %. Zadanie 21 Ułożenie nawierzchni asfaltowej na zjazdach warstwą o łącznej gr. 8 cm z przygotowaniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża - wyrównanie i dogęszczenie podłoża - spryskanie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową - mechaniczne (układarką) lub ręczne rozłożenie warstwy wiążącej gr. 4 cm z mieszanki asfaltowej o uziarnieniu 0-16 mm - zagęszczenie walcem stalowym wibracyjnym - skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową - mechaniczne (układarką) lub ręczne rozłożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki asfaltowej o uziarnieniu 0-11 mm - zagęszczenie walcem stalowym wibracyjnym Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który Wykonawca dostarcza świadectwa jakości - zabrania się pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu Zadanie 22 Remont nawierzchni z destruktu asfaltowego z licznymi wybojami poprzez sfrezowanie całej uszkodzonej powierzchni, uzupełnienie górnej warstwy nowym destruktem asfaltowym warstwą gr. 6 cm, zagęszczenie ciężkim walcem stalowym - frezowanie uszkodzonej nawierzchni - uzupełnienie warstwy nowym destruktem asfaltowym warstwą grubości 4cm - zagęszczenie ciężkim walcem stalowym - przygotowanie powierzchni pod pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową i grysami Zadanie 23 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej jezdni z korytowaniem i podbudową dla ruchu KR 1-2 na powierzchniach do 10 m2 -wykonanie wykopu na głębokość 30 cm z wywozem urobku - wyrównanie i dogęszczenie podłoża - wykonanie podbudowy tłuczniowej z mieszanki kamiennej warstwą gr. 20 cm - ułożenie nawierzchni asfaltowej w-wa wiążąca o gr. 6 cm - ułożenie nawierzchni asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4 cm - uszczelnienie od góry starej i nowej nawierzchni emulsją asfaltową i zasypanie drobnym kruszywem bazaltowym Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który Wykonawca dostarcza świadectwa jakości - zabrania się pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu Zadanie 24 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej jezdni z korytowaniem i podbudową dla ruchu KR 3-4 na powierzchniach do 10 m2 -wykonanie wykopu na głębokość 40 cm z wywozem urobku - wyrównanie i dogęszczenie podłoża - wykonanie podbudowy tłuczniowej z mieszanki kamiennej warstwą gr. 20 cm - ułożenie podbudowy bitumicznej warstwą gr.9 cm - ułożenie nawierzchni asfaltowej w-wa wiążąca o gr. 7 cm - ułożenie nawierzchni asfaltowej w-wa ścieralna gr. 5 cm - uszczelnienie od góry starej i nowej nawierzchni emulsją asfaltową i zasypanie drobnym kruszywem Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który Wykonawca dostarcza świadectwa jakości - zabrania się pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu Zadanie 25 Wykonanie poszerzenia nawierzchni asfaltowej warstwa gr. 8 cm z podbudową tłuczniową gr. 20 cm na szerokości do 2 m -wykonanie wykopu na głębokość 28 cm z wywozem urobku - wyrównanie i dogęszczenie podłoża - wykonanie podbudowy tłuczniowej lub betonowej warstwą gr. 20 cm - ułożenie nawierzchni asfaltowej w-wa wiążąca o gr. 4 cm - ułożenie nawierzchni asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4 cm - uszczelnienie od góry starej i nowej nawierzchni emulsją asfaltową i zasypanie drobnym kruszywem bazaltowym Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który Wykonawca dostarcza świadectwa jakości - zabrania się pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu Zadanie 26 Wymiana zniszczonej podbudowy betonowej z chudego betonu B-7,5MP na nową warstwą grubości min. 20cm -wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, -rozkucie i zerwanie zniszczonej podbudowy -załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki do miejsca utylizacji -wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki - dogęszczenie i uzupełnienie podłoża - zakup mieszanki betonowej B-7,5MPa i jej transport na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem - rozłożenie mieszanki - mieszankę należy układać na wilgotnym podłożu - zagęszczenie mieszanki do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 - pielęgnacja wykonanej warstwy przykrycie na okres 7 dni folią lub warstwą wilgotnego piasku Zadanie 27 Wykonanie nawierzchni betonowej grubości 20cm z betonu C30/37 z przygotowaniem podłoża na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - wytyczenie robót kierunkowo i wysokościowo oraz oznaczenie ich w terenie za pomocą palików - wykonanie koryta na głębokość 30 cm w stosunku do założonej niwelety nawierzchni betonowej - profilowanie i dogęszczenie podłoża - ułożenie kruszywa stabilizowanego mechanicznie warstwą grubości 10cm z zagęszczeniem walcem stalowym lub zagęszczarką płytową - ustawienie prowadnic przytwierdzonych do podłoża w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie i zapewniających ciągłość na złączach (ustawienie prowadnic winno być takie żeby zapewniało uzyskanie na nawierzchni wymaganej niwelety i spadków poprzecznych i podłużnych) - dowóz betonomieszarką i wbudowanie mieszanki betonowej przy pomocy listwy wibracyjnej - zabezpieczenie świeżego betonu przez skutkami szybkiego odparowania wody przez spryskanie preparatami pielęgnacyjnymi lub przykrycie folią - wykonanie szczelin skurczowych pozornych przez nacięcie betonu piłami mechanicznymi do głębokości 1/3 grubości płyty - wypełnienie szczelin masą zalewową na zimno lub gorąco Zadanie 28 Remont cząstkowy tymczasowych nawierzchni z płyt drogowych betonowych wielootworowych z wymianą podłoża filtracyjnego - wyznaczenie powierzchni zapadnięć i wybojów/uszkodzeń/ w nawierzchni - rozebranie fragmentu nawierzchni z płyt drogowych wraz z oczyszczeniem i posortowaniem materiału przeznaczonego do ponownego ułożenia - usunięcie podsypki piaskowej i warstwy podbudowy filtracyjnej - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość niezbędną do ułożenia płyt na podsypce piaskowej i podbudowie filtracyjnej z mieszanki kamiennej - wykonanie podbudowy filtracyjnej gr. 20 cm - wykonanie podsypki piaskowej gr.5 cm - ułożenie płyt drogowych betonowych wielootworowych - wypełnienie otworów mieszanką drobnego kruszywa - obustronne umocnienie poboczy tłuczniem na szerokości 1m Zadanie 29 Remont cząstkowy/układanie/ nawierzchni z płyt drogowych betonowych pełnych z korytowaniem i wzmocnieniem podłoża na podsypce cem. piaskowej - wyznaczenie powierzchni zapadnięć i wybojów/uszkodzeń/ w nawierzchni - rozebranie uszkodzonej/zapadniętej/ nawierzchni wraz z oczyszczeniem i posortowaniem materiału przeznaczonego do ponownego ułożenia - naprawa i wzmocnienie podbudowy - ułożenie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo - piaskowej z wymianą uszkodzonych płyt na nowe - wypełnienie spoin zaprawą cementowa na głębokość nie mniejszą niż 2/3 wysokości płyty - pielęgnacja nawierzchni Zadanie 30 Wykonanie utwardzonych tłuczniem poboczy i chodników warstwą gr. 15 cm z korytowaniem podłoża - przygotowanie podłoża - korytowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża - dostarczenie mieszanki tłuczniowej lub pofrezu - wykonanie utwardzenia poboczy warstwą z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5 l o grubości 15 cm po zagęszczeniu z wyrównaniem do wymaganego profilu - zagęszczenie warstwy mieszanki tłuczniowej - roboty wykończeniowe - uporządkowanie i podsypanie ziemią krawędzi Zadanie 31 Naprawa/odnowa/ poboczy drogi uszkodzonych w ponad 50% powierzchni odcinka wymagającego naprawy- głębokość ubytków do 15cm - przygotowanie podłoża - korytowanie, wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża - dowóz mieszanki tłuczniowej przewidzianej do naprawy - rozścielenie mieszanki tłuczniowej na odcinkach ubytków i jej wyprofilowanie z założonymi spadkami - zagęszczenie warstwy mieszanki tłuczniowej - roboty wykończeniowe - uporządkowanie i podsypanie ziemią krawędzi Zadanie 32 Remont cząstkowy pobocza utwardzonego destruktem asfaltowym - głębokość ubytków do 15cm - oskardowanie wyznaczonej powierzchni remontu cząstkowego się ręcznie lub mechanicznie w taki sposób aby uzyskać boczne ściany pionowe oraz głębokość nie mniejszą niż 5 cm - dowóz i wbudowanie destruktu asfaltowego - zagęszczenie zagęszczarką płytową lub walcem stalowym wibracyjnym - remont cząstkowy powinien być tak wykonany, żeby łata wykazywała silne i całkowite złączenie ze starą nawierzchni, a destrukt asfaltowy wbudowany w łatę był silnie zazębiony i zklinowany Zadanie 33 Remont cząstkowy umocnień skarp i rowów - wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego - rozebranie uszkodzonego umocnienia z oczyszczeniem i posortowaniem materiału uzyskanego z rozbiórki - naprawę podłoża gruntowego, - spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem względnie wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, - ułożenie umocnienia z ubiciem i wypełnieniem spoin. - powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały obszar uszkodzonego umocnienia oraz część do niego przylegającą w celu łatwiejszego powiązania części naprawianej z istniejącą - materiał umocnienia otrzymany z rozbiórki, nadający się do ponownego wbudowania, należy dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscach przydatnych przy ponownym jego wykorzystaniu. - kształt, wymiary i barwa umocnienia oraz sposób jego układania powinny być zbliżone do stanu przed przebudową. - uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności - roboty porządkujące otoczenie terenu robót Zadanie 34 Wykonanie rowków odpływowych w zawyżonych poboczach w miejscach pozwalających na szybki i skuteczny spływ wody z jezdni - przekrój trójkątny lub trapezowy - pow. 2-4m2 Rowki odpływowe (odwadniajace) w poprzek pobocza wykonuje się, gdy: - istnieje doraźna potrzeba usunięcia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapobieżenia spływania wody wzdłuż drogi, na pograniczu jezdni i zawyżonego pobocza - nie przewiduje sie w najbliższym czasie całkowitej ścinki zawyżonego pobocza - rowki odpływowe wykonuje sie w miejscach pozwalających na szybki i skuteczny spływ wody z jezdni, prostopadle lub ukośnie do krawędzi nawierzchni - przekrój poprzeczny rowka powinien być trójkątny lub trapezowy - dno rowka powinno mieć pochylenie podłużne, co najmniej 1% Sposób wykonania: - wyznaczenie miejsc w których istnieje doraźna potrzeba usunięcia lokalnych zastoisk wody - wykonanie rowka w zawyżonych poboczach o głębokości dna równym głębokości zastoiska w najniższym punkcie przy użyciu oskardów i łopat lub mechanicznie koparką Zadanie 35 Przebudowa liniowych progów zwalniających U-16d - 0,90-1,50 m na progi listwowe U-16a - 3,70 m w nawierzchniach asfaltowych i z kostki brukowej - wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki - rozebranie istniejącej nawierzchni i uporządkowanie terenu rozbiórki - załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki - wykonanie warstwy wyrównująco profilującej z betonu B 15 MPa pod przyszły kształt progu za pomocą przygotowanego szablonu na wyokrąglenie progu- r =17,20 m i wysokość docelową progu równą 10 cm od poziomu przyległej nawierzchni - zagęszczenie warstwy betonu - wykonanie podsypki cementowo - piaskowej - ułożenie nawierzchni progu z kostki DOMINO lub CEGŁA ,,8" koloru czerwonego z czynnościami pomocniczymi jak ubicie kostki, wypełnienie spoin itp Próg należy wykonać w taki sposób, aby: - nie był utrudniony przepływ wody wzdłuż ścieków przykrawężnikowych - wykluczone było powstawanie kałuży wody lub tafli lodu przed i za progiem - nie był ograniczony dostęp do urządzeń znajdujących się w jezdni lub pod nią (np. studzienek ściekowych, rewizyjnych), -był odpowiednio oznakowany i oświetlony Zadanie 36 Remont odwodnienia liniowego z wymianą na nowe uszkodzonych elementów - rozebranie odcinka odwodnienia liniowego wykonanego z prostokątnych elementów prefabrykowanych wykonanych z polimerobetonu o przekroju w kształcie litery U, umożliwiających tworzenie ciągów liniowych na wpust, na którym osadzony jest ruszt ściekowy (stalowy lub żeliwny) - rozkucie podbudowy betonowej - wykonanie ławy betonowej pod korytka z betonu B-25 MPa - ułożenie korytem ściekowych z rusztem żeliwnym odpowiadających klasie D-400 - D-600 - odtworzenie nawierzchni wokół naprawionego ścieku w sposób identyczny z konstrukcją nawierzchni istniejącej Zadanie 37 Regulacja chodników przy przejściach dla pieszych - rozebranie kostki brukowej z oczyszczeniem pod kątem ponownego wbudowania - rozebranie krawężników i oporników - rozebranie podsypki i podbudowy betonowej - rozebranie ław pod krawężnikami i opornikami - wykonanie koryta pod konstrukcję obniżonego chodnika - ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem - ustawienie opornika na ławie betonowej zwykłej - wykonanie podbudowy z chudego betonu - ułożenie kostki brukowej z zamuleniem spoin - uporządkowanie terenu regulacji chodnika z wywiezieniem gruzu Zadanie 38 Naprawa /regulacja/ ścieku ulicznego przykrawężnikowego Naprawie ścieku podlegają uszkodzenia obejmujące: - zapadnięcia i wyboje powierzchni ścieku - osłabienia stateczności elementów ścieku przy ich wykruszaniu się lub wymywaniu materiału w spoinach - elementy pęknięte lub uszkodzone powierzchniowo - inne uszkodzenia, deformujące powierzchnię ścieku w sposób odbiegający od jej prawidłowego stanu Wykonanie naprawy ścieku obejmuje: a. roboty przygotowawcze - wyznaczenie zakresu robót, - rozebranie uszkodzonego fragmentu ścieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiału uzyskanego z rozbiór-ki - ew. naprawę podłoża lub elementów konstrukcyjnych pod ściekiem b. ponowne wykonanie ścieku - spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem względnie wymianę podsypki cementowo piaskowej wraz z jej przygotowaniem - ułożenie elementów ścieku z wypełnieniem spoin - pielęgnację spoin i roboty wykończeniowe Zadanie 39 Naprawa krawężników typu ciężkiego na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych na łukach dróg i ulic - rozebranie uszkodzonego odcinka przeznaczonego do naprawy - rozkucie ławy betonowej pod krawężnikami - wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku - wykonanie nowej ławy betonowej poprzez rozścielenie i zagęszczenie betonu , pielęgnację betonu rozbiórkę szalunku - ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem przy czym szerokość spoin nie powinna być większa od 1 cm - zaspoinowanie krawężników zaprawą i pielęgnacja wodą spoin - zasypanie zewnętrznej ściany krawężników gruntem i ubicie Zadanie 40 Remont studni kanalizacyjnych polegających na naprawie posadowienia włazów na pierścieniach odciążających i na nadbudowie wykonanej betonem - rozebranie nawierzchni wokół studni - zdjęcie przykrycia (płyty, włazu) urządzenia podziemnego - rozebranie uszkodzonej górnej części studni (pokrywy żelbetowej, pierścienia odciążającego, itp.) - sprawdzenie stanu konstrukcji studni , oczyszczenie górnej części studni (komina włazowego) - demontaż kręgu i montaż nowego kręgu z dostosowaniem do wysokości projektowanej - zamontowanie pierścienia odciążającego - osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ewentualnym wyrównaniem pierścieniami dystansowymi do docelowej rzędnej góry jezdni - zebranie i odwiezienie gruzu na miejsce składowania lub utylizacji - odtworzenie nawierzchni wokół naprawionej studzienki w sposób identyczny z konstrukcją nawierzchni istniejącej. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w dokumentacji, specyfikacji technicznej. 5. Zamawiający będzie pisemnie zlecał wykonanie określonych robót zależnie od potrzeb z podaniem każdorazowo zakresu i terminu wykonania robót. Rozliczenie za wykonane roboty będzie wg faktycznie wykonanych jednostek rzeczowych robót (obmiar) po ryczałtowych cenach jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej. Rozliczenie nastąpi w okresie miesięcznym za faktycznie wykonane prace według cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. 6. Wspólny słownik zamówień (CPV) - 45.23 31.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg. 7. Okres gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi minimum 12 miesięcy. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi. 8. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.). Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy : Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 9.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy 1 etat. Wymagana liczba zatrudnionych osób - minimum 2 osoby. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 9.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Czynności robotnika opisane w przedmiarze robót. 9.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) sposób udokumentowania zatrudnienia ww. osób: a1) roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, a2) wykonawca w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób: oświadczenie wykonawcy zawierające: imię i nazwisko zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków pod rygorem kar umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych. a3) wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: b1) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 9.3. ppkt. a2) i a3) SIWZ lub podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych, wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 2 000zł. b2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 9.3. ppkt. a2) i a3) lub zmiany sposobu zatrudnienia wskazanych osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. b3) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia, za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, b4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie. b5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w szczególności wykonanie frezowania i rozbiórki nawierzchni, remonty cząstkowe nawierzchni, ułożenie nakładki bitumicznej i nawierzchni asfaltowej na wjazdach, remont nawierzchni z destruktu asfaltowego, remont odwodnienia liniowego, naprawa ścieku ulicznego, krawężników i studni kanalizacyjnych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił żadnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił żadnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty polegające na remoncie cząstkowym dróg o wartości minimum 200 000 zł brutto każda, oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 2b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiającym wykonanie zamówienia w narzuconym przez Zamawiającego standardzie, w tym: - samochód skrzyniowy - min. 1 szt., - samochód dostawczy do 2,5 t - min. 1 szt., - samochód samowyładowczy - min. 2 szt., - pojemniki izolowane cieplnie do transportu mieszanek asfaltowych - min. 2 szt., - piła do asfaltu - min. 1 szt., - płyta wibracyjna do mieszanek asfaltowych wyposażona w zbiornik na wodę - min. 1 szt., - płyta wibracyjna lekka do 100 kg - min. 1 szt., - płyta wibracyjna ciężka powyżej 200 kg - min. 1 szt., - zagęszczarka (stopa) - min. 1 szt., - walec stalowy wibracyjny - min. 1 szt., - skrapiarka do asfaltu - min. 1 szt., - remonter do napraw poprzez ciśnieniowy natrysk emulsji i kruszywa - min. 1 szt., - układarka mas bitumicznych - min.1 szt., - zalewarka do masy zalewowej na gorąco, - frezarka samojezdna o szer. min. 0,50 m do nawierzchni asfaltowych - min. 1 szt., - koparko - ladowarka - min. 2 szt., - młot hydrauliczny - min. 1 szt., - listwa wibracyjna do nawierzchni betonowych - min. 1 szt., - zacieraczka do nawierzchni betonowych - min. 1 szt., - układarka poboczy - min. 1 szt. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa powyżej w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 2a) SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 oraz §8 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126). Wymagany dokument to: dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentów zgodnie z §14 w/w Rozporządzenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika do SIWZ, c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem do SIWZ. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VIII pkt. 1-4 niniejszej SIWZ. 3) kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiarów robót. 2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w występowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innymi wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

czas reakcji każdorazowego przystąpienia do robót od momentu zgłosznia przez Zamawiającego

20

okres gwarancji

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Pobierz: SIWZ wraz z dokumentacją

informacja z otwarcia ofert

Zwiększ rozmiar czcionkiUstaw domyślny rozmiar czcionki

 

Zmniejsz rozmiar czcionki

Dół formularza

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-02-24 10:38:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-02-24 10:38:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-03-28 14:42:24)