logo
logo bip

Początek formularzaOgłoszenie nr 555303-N-2017 z dnia 2017-07-20 r.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne: wykonanie projektu budowy szkoły podstawowej w Przeźmierowie i budowy zespołu szkół technicznych w Tarnowie Podgórnym


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, krajowy numer identyfikacyjny 55112500000, ul. ul. Poznańska  115 , 62080   Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8146-221, , e-mail zp@tarnowo-podgorne.pl, , faks (061) 814 61 18.
Adres strony internetowej (URL): www.tarnowo-podgorne.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.tarnowo-podgorne.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.tarnowo-podgorne.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, budynek A, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie projektu budowy szkoły podstawowej w Przeźmierowie i budowy zespołu szkół technicznych w Tarnowie Podgórnym
Numer referencyjny: WOP.271.31.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej: Część 1 - budowy szkoły podstawowej w Przeźmierowie, Część 2 - budowy zespołu szkół technicznych w Tarnowie Podgórnym, zgodnie m. in. z załączonymi do SIWZ programami funkcjonalno-użytkowymi. 2. Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w oparciu o m.in. następujące ustawy i rozporządzenia: • Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2006.156.1118 j.t. z późn. zm.) • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r z późn. zm.) • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 2 września 2004r (Dz. U. z dnia 16 września 2004r z późn. Zm.) 3. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71220000-6

71221000-3

71242000-6

71320000-7

71700000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 30% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług w ramach części nr 1, w szczególności: opracowanie projektów zamiennych, uzupełniających.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: Część 1: Etap 1 - 3 tygodnie od podpisania umowy. (Akceptacja koncepcji przez Zamawiającego - 2 tygodnie od opracowania koncepcji). Etap 2 - do 14 tygodni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej wersji koncepcji. Etap 3 - do 24 tygodni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej wersji koncepcji. Etap 4 - od momentu rozpoczęcia procedury przetargowej do momentu zakończenia prac budowlanych i otrzymania pozwolenia na użytkowanie (orientacyjny czas realizacji inwestycji - od maja 2018 roku do czerwca 2019 roku). Część 2: Etap 1 - 3 tygodnie od podpisania umowy Etap 2 - do 14 tygodni od daty zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji Etap 3 - do 24 tygodni od daty zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji Etap 4 - od momentu rozpoczęcia procedury przetargowej do momentu zakończenia prac budowlanych i otrzymania pozwolenia na użytkowanie (orientacyjny czas realizacji inwestycji - od kwietnia 2018 roku do sierpnia 2019 roku).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił żadnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił żadnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2a) Wykonawca spełni warunek w zakresie części 1 i 2, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa projekty budowy budynków użyteczności publicznej (zgodnie z definicją w „Warunkach technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie") każdy o powierzchni użytkowej co najmniej 1 500 m2. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający dopuszcza wykazanie tych samych projektów dla tych części. 2b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w ramach części 1 i 2 osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji do projektowania bez ograniczeń, tj.: - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej specjalności, - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej specjalności, - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej specjalności, - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej specjalności. - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacji telekomunikacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej specjalności. Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej osoby z danymi uprawnieniami dla wszystkich części, jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 2a) SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie. 3. W przypadku polegania Wykonawcy na zasobach podmiotu trzeciego warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 2a) SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden podmiot trzeci spełni warunek samodzielnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 oraz §8 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126). Wymagany dokument to: dokument potwierdzający że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- wg załącznika nr 5 do SIWZ. c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami - wg załącznika do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, informację nt. doświadczenia projektantów o specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VIII pkt. 1-4 niniejszej SIWZ; 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego); 2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w występowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innymi wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

30,00

termin wykonania etapu III

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności w następujących przypadkach: 1) Siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 2) Wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy pod warunkiem, że w momencie złożenia do organu, przedmiot zamówienia lub jego część był kompletny z punktu widzenia umowy i właściwych przepisów, 3) Przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego; 4) wystąpienia okoliczności formalno-prawnych uniemożliwiających realizację zamówienia w umówionym terminie. Ewentualne wydłużenie terminu będzie proporcjonalne do okoliczności wywołujących zwłokę w realizacji zamówienia. 5) Szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do realizacji umowy, o których Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, 6) Zmiany przepisów prawa; 7) Udzielenia wykonawcy zamówienia dodatkowego; 8) Udzielenia wykonawcy zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, 9) Wydłużający się czas akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, 10) Wydania polecenia zmiany. Wykonawca, wnioskując o zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż zaszły ww. okoliczności. W przypadku wystąpienia przeszkód lub przerw w wykonywaniu prac, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić je Zamawiającemu na piśmie w celu rozstrzygnięcia o wynikających z tego skutkach. 3. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadkach, w których nastąpiła: a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po terminie realizacji przewidzianym w rozdziale VI pkt. 1 SIWZ, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę. b) zmiana, zgłoszenie podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, c) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia. Zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d) zmiana wynagrodzenia ze względu na wystąpienie robót dodatkowych. e) zmiana projektantów. Zmiana projektantów, wymaga zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu, przedstawieniu stosownych dokumentów koniecznych do prowadzenia projektu. Nowi projektanci muszą posiadać doświadczenie nie gorsze od tych których będą zastępować. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. Wprowadzenie odpowiedniej zmiany ceny umownej przedmiotu umowy wymagać będzie wykazania przez Wykonawcę poniesionych kosztów. Zgłoszenie żądania przez Wykonawcę wymagać będzie udokumentowania poniesionych kosztów. Zamawiający dokona weryfikacji żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. 6. W pozostałym zakresie stosuje się zasady określone w art. 144 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

wykonanie projektu budowy szkoły podstawowej w Przeźmierowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: A. Część 1 - wykonanie projektu budowy szkoły podstawowej w Przeźmierowie: - wykonanie dwóch wariantów koncepcji budowy szkoły podstawowej w Przeźmierowie, a po zatwierdzeniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji, - Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego budynku, - Wykonanie na podstawie wcześniejszej koncepcji budynku szkoły podstawowej w Przeźmierowie projektu budowlanego i wykonawczego pełnobranżowego wraz z projektami niezbędnych przyłączy (nowych lub przebudowy istniejących) - pozwalających na realizację i użytkowanie budynku - Projekt akustyki wnętrz, - Projekt zagospodarowania terenu, - Projekt dróg, chodników, placów utwardzonych, - Projekt zieleni i ogrodzenia, - Projekt placu zabaw, - Projekt kolorystyki i wyposażenia wnętrz (uzgodnione z użytkownikiem), - Projekt przebudowy kotłowni, - Nadzór autorski nad realizacja zadania. ETAP I - opracowanie koncepcji budynku szkoły podstawowej w Przeźmierowie wraz z zagospodarowaniem - Wykonanie dwóch wariantów koncepcji budynku szkoły podstawowej w Przeźmierowie i zagospodarowania wraz z wizualizacją planowanej zabudowy w wersji 3D, - Wykonanie ostatecznej wersji koncepcji budynku i zagospodarowania po wprowadzeniu uwag Zamawiającego (ostateczna wersja koncepcji szkoły podstawowej w Przeźmierowie musi zawierać wytyczne materiałowe i wstępną wycenę kosztów realizacji inwestycji), ETAP II - opracowanie projektu budowlanego budynku szkoły podstawowej w Przeźmierowie wraz z zagospodarowaniem Projekt budowlany musi także obejmować: 1.Wykonanie mapy dla celów projektowych w skali 1:500, 2.Wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki gruntowo - wodne, 3.Uzyskanie decyzji środowiskowej, 4.Uzyskanie warunków technicznych od gestorów mediów, 5.Uzgodnienia p.poż,, sanepid, bhp, konserwator zabytków (jeśli konieczne), 6.Likwidacja kolizji z instalacjami wszelkiego typu dla potrzeb realizacji zadania, 7.Uzyskanie decyzji Natura 2000 oraz Deklaracji potwierdzającej, że projekt pn."Budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej" nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, 8.Opracowanie charakterystyki energetycznej, 9.Uzyskanie decyzji celu publicznego, 10.Opracowanie projektów we wszystkich branżach (m.in. budowlanej, drogowej, instalacji elektroenergetycznych, instalacji sanitarnych, teletechnicznej, alarmowej, instalacji wod.-kan zewnętrznych, instalacji wod.-kan i c.o. wewnętrznych, zieleni) w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę. 11.Przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. ETAP III - opracowanie projektu wykonawczego Projekt wykonawczy powinien zawierać następujące opracowania: 1. zagospodarowanie terenu w granicy opracowania: ogrodzenie; drogi; podjazdy; chodniki; parkingi; oświetlenie terenu; przyłącza (wod. - kan., energetyczne , gazu, deszczówka); instalacja wody do zewnętrznego gaszenia pożaru; mała architektura 2. architektura wraz z detalami architektonicznymi 3. projekt akustyki wnętrz (sale lekcyjne, ciągi komunikacyjne, świetlica, aula, gabinety) 4. konstrukcja uwzględniająca rozwiązania wszystkich elementów konstrukcyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, 5. instalacje wewnętrzne: wod. - kan.; c.w.u.; c.o.; elektryczne (rozdzielnie, rozdział na oświetlenie, gniazda, siłę, odgromowa, uziemienie); wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej; instalacja przeciwpożarowa 6. instalacje telekomunikacyjne: okablowania strukturalnego, telefoniczna, internetowa, sygnalizacji włamania i napadu monitoringu, antenowa RTV, sygnalizacji p.poż., telewizji użytkowej, dzwonkowa, domofonowa, kanalizacja teletechniczna na terenie działki Inwestora - zintegrowane z istniejącą szkołą, 7. przyłącza: wod. - kan.; energetyczne; kanalizacji deszczowej, gazu (jeśli wymagana będzie przebudowa) 8. projekt zieleni, projekt dróg (dojazdy, chodniki) 9. wytyczne do projektu BIOZ 10. wszystkie projekty wykonawcze powinny zawierać rozwiązania szczegółów niezbędne do prawidłowej realizacji zadania 11. kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż EAP IV - nadzór autorski Nadzór autorski musi obejmować: 1. Sporządzanie, stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, 2. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów wykonawczych, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ewentualnie uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 3. Uzgadnianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, co znajdzie potwierdzenie wpisem do dziennika budowy, 4. Czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę bądź uzgodnienia projektu zamiennego, 5. Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym etapu budowy, procedurach rozruchu, 6. Ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 7. Udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 8. Wykonanie dodatkowych opracowań wynikających z błędów projektowych, na koszt projektanta. 9. Odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót 10. Udział w Radach Budowy - minimum 1 raz w miesiącu oraz na wezwanie Zamawiającego. Charakterystyczne parametry zamierzenia inwestycyjnego - Powierzchnia terenu objęta opracowaniem: Działka nr 150/5 o pow. 24.536 m2 - orientacyjna powierzchnia pod inwestycje ok. 900 m2 - budynek dla 200 - 250 dzieci klas I - III ( 6 - 9 lat) - ilość sal lekcyjnych z zapleczami - 10 szt. (sale zlokalizowane na parterze muszą mieć wyjścia na zewnątrz); sala dla max 25 dzieci o pow. ca 60,0 m² z zapleczami o pow. ca 18,0 m² (jedno zaplecze na dwie sale lekcyjne); w każdej sali lekcyjnej umywalka, instalacje dla projektora i tablicy multimedialnej - sala komputerowa - 1szt. ( 20 stanowisk zlokalizowanych wokół ścian) - sala językowa - 2 szt. o pow. ca 40,0 m² każda - szatnie - minimum 3 dla każdej grupy wiekowej jedna - świetlica - o pow. ca 100,0 m² podzielona na dwie części (cicha i głośna) z możliwością wejścia z zewnątrz dla rodziców. Drzwi wyposażone w domofon. - gabinet pedagoga, psychologa - o pow. ca 50,0 m² - gabinet logopedy - 2 szt. o pow. ca 15,0 m² każdy - pomieszczenie na sklepik uczniowski - aula - dla około 300 osób - pomieszczenia higieniczno - sanitarne zlokalizowane na każdej kondygnacji, 1 prysznic - dyżurka dla woźnego, pomieszczenie gospodarcze dla konserwatorów, magazyn środków czystości - ilość kondygnacji - 2 nadziemne, ewentualnie 1 kondygnacja podziemna - budynek należy przystosować do obsługi osób niepełnosprawnych m.in. winda, toalety itp. - plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Realizacja umowy zostanie podzielona na etapy: Etap I - opracowanie koncepcji budowy szkoły podstawowej w Przeźmierowie Etap II - opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę Etap III - opracowanie projektu wykonawczego pełnobranżowego Etap IV - nadzór autorski nad realizacją projektu Forma i ilość dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację w następujących ilościach i formie: • Koncepcja budowy szkoły podstawowej w Przeźmierowie wraz z wizualizacją - 2 egz. Ostatecznej i po 1 egzemplarzu dwóch pierwszych koncepcji, • Projekt budowlany - 6 egz. • Projekt wykonawczy - 4 egz. dla każdej branży • Kosztorys inwestorski - 2 egz. • Przedmiary robót - 2 egz. • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wytyczne do BIOZ - 2 egz. • Wersja elektroniczna: projekty, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wy-tyczne do projektu BIOZ w formacie .dwg lub innym z przeglądarką; kosztorysy, przedmiary w formacie .ath, (każde opracowanie na osobnej płycie CD) Zamawiający nie dopuszcza wykonania dokumentacji w formie projektu budowlano-wykonawczego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71242000-6, 71320000-7, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

30,00

termin wykonania etapu III

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: Etap 1 - 3 tygodnie od podpisania umowy. (Akceptacja koncepcji przez Zamawiającego - 2 tygodnie od opracowania koncepcji). Etap 2 - do 14 tygodni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej wersji koncepcji. Etap 3 - do 24 tygodni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej wersji koncepcji. Etap 4 - od momentu rozpoczęcia procedury przetargowej do momentu zakończenia prac budowlanych i otrzymania pozwolenia na użytkowanie (orientacyjny czas realizacji inwestycji - od maja 2018 roku do czerwca 2019 roku).

Część nr:

2

Nazwa:

wykonanie projektu budowy zespołu szkół technicznych w Tarnowie Podgórnym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:B. Część 2 - wykonanie projektu budowy zespołu szkół technicznych w Tarnowie Podgórnym: ETAP 1 - opracowanie koncepcji budowy zespołu szkół technicznych w Tarnowie Podgórnym wraz z zagospodarowaniem terenu • opracowanie koncepcji budowy zespołu szkół technicznych w Tarnowie Podgórnym wraz z zagospodarowaniem terenu i uproszczonym kosztorysem dotyczącym szacowanych kosztów budowy kompleksu z rozbiciem na budynek, teren, sala, boiska - dwie wersje (koncepcja w formie rzutu na planie i wizualizacji, kolorowe wydruki oraz cyfrowa wersja 3D) oraz wersja trzecia ostateczna po wprowadzeniu uwag Zamawiającego. UWAGA DO ETAPU 2 i 3 Projekt budowlany i wykonawczy musi umożliwiać realizację inwestycji etapowo - budynek szkoły, budynek sali sportowej z łącznikiem, boisko sportowe. ETAP 2 Opracowanie projektu budowlanego zespołu szkół technicznych w Tarnowie Podgórnym wraz z zagospodarowaniem terenu • Uzyskanie mapy do celów projektowych, • Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, • Uzgodnienie dokumentacji u niezbędnych organów, • Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - jeżeli wymagana, • Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne, • Wykonanie projektu zagospodarowania terenu (drogi dojazdowe, parkingi, zespół boisk, mała architektura, oświetlenie, zieleń), • Wykonanie projektu budowlanego we wszystkich branżach (jak w etapie 3) w zakresie niezbędnym do otrzymania pozwolenia na budowę, • Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, • Przygotowanie niezbędnych opracowań dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko - zgodnie z obowiązującymi przepisami, • Uzyskanie stosownych warunków technicznych dla przyłączy infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja, prąd - jako źródło prądu instalacja fotowoltaiczna, gaz, światłowód) wraz z wykonaniem projektów ich dotyczących, • Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku do ZUD-u w celu uzgodnienia projektowanych przyłączy, • Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym wraz ze wszystkimi załącznikami. ETAP 3 Opracowanie projektu wykonawczego zespołu szkół technicznych w Tarnowie Podgórnym • Wykonanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach (m.in. budowlanej, drogowej, instalacji elektroenergetycznych, telefonicznych, teletechnicznych, instalacji wod-kan zewnętrznych, instalacji wod-kan i c.o. wewnętrznych, instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej, zagospodarowania terenu, boisk zewnętrznych, parkingów i dróg dojazdowych, oświetlenia terenu, małej architektury, instalacji nagłośnieniowej, zieleni zewnętrznej, instalacji fotowoltaicznej, akustyki, kolorystyki, aranżacji wnętrz, wyposażenia, przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowego, energetycznego, teletechnicznego) zapewniających realizację wszystkich prac i zgłoszenie budynku do odbioru przez PINB, • Wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż, • Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i zbiorczych zestawień kosztów inwestycji. ETAP 4 - nadzór autorski • Sprawowanie nadzoru i kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem, • Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ewentualnie uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, • Uzgadnianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, • Czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany projektu, wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę bądź uzgodnienia projektu zamiennego, • Udział w Radach Budowy - min. 1 x w miesiącu oraz na wezwanie Zamawiającego, • Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy, • Ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, • Odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót. Szczegółowy zakres opracowania: • Koncepcja budowy zespołu szkół technicznych w Tarnowie Podgórnym (po 1 egz. dwóch pierwszych koncepcji; 2 egz. wersji ostatecznej) • Projekt budowlany - 6 egz. • Projekty wykonawcze - 4 egz. każdej branży • Projekty przyłączy - 6 egz. każdego • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne - 4 egz. • Kosztorys inwestorski - 2 egz. • Przedmiary robót - 2 egz. • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wytyczne do BIOZ - 2 egz. • Wersja elektroniczna: projekt (pdf i dwg), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wytyczne do planu BIOZ, kosztorys w formacie pdf i ath; przedmiar w formacie pdf i ath. Zamawiający nie dopuszcza wykonania dokumentacji w formie projektu budowlano-wykonawczego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71242000-6, 71320000-7, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

30,00

termin wykonania etapu III

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: Etap 1 - 3 tygodnie od podpisania umowy Etap 2 - do 14 tygodni od daty zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji Etap 3 - do 24 tygodni od daty zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji Etap 4 - od momentu rozpoczęcia procedury przetargowej do momentu zakończenia prac budowlanych i otrzymania pozwolenia na użytkowanie (orientacyjny czas realizacji inwestycji - od kwietnia 2018 roku do sierpnia 2019 roku).

 Pobierz: SIWZ wraz z dokumentacją

  załączniki w wersji edytowalnej

informacja z otwarcia ofert

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-07-20 15:32:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-07-20 15:32:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-08-23 13:15:48)