logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: zakup artykułów biurowych, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 100846 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 13.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup artykułów biurowych, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek oraz ich dostawa do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115 i Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym ul. Słoneczna 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: część I - zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, część II - zakup i dostawa fabrycznie nowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz nośników danych elektronicznych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Ilości materiałów określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowią ilości szacunkowe i mogą ulec zmianie. Zakup i dostawa materiałów będzie odbywała się sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Urzędu. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć materiały w terminie 2 dni, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania, własnym transportem do siedziby Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym i Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym, ul. Słoneczna 4. Dostawa materiałów w ciągu miesiąca na dokument WZ, rozliczenie na podstawie faktur VAT jeden raz w miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości i asortymentu przedmiotu umowy w zależności od zapotrzebowania. 3.2. Za materiały fabrycznie nowe uznaje się materiały eksploatacyjne wykonane w 100% z nowych elementów, wcześniej nieużywane, nieregenerowane, nierefabrykowane, niepochodzące z recyklingu, bez śladów uszkodzenia, w fabrycznie nowych opakowaniach producenta nienoszących śladów otwierania, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności pojemników z tonerem/tuszem. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów (m.in. tonery, tusze) muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane (nieeksploatowane wcześniej w całości, ani też w części w innych materiałach). Nie dopuszcza się również materiałów, do produkcji których użyto elementów pochodzących z demontażu, uzupełnianych bądź przerabianych. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania materiałów oryginalnych lub materiałów jakościowo równoważnych, spełniających parametry równoważne materiałom oryginalnym. 3.4. Za oryginalne materiały eksploatacyjne uznaje się materiały eksploatacyjne, które zostały wyprodukowane lub są zalecane przez producentów urządzeń, w których mają być stosowane, niebędące naśladownictwem lub przeróbką, niefałszowane, nieposiadające elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych oraz dostarczone w opakowaniach stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta. Pod pojęciem zalecane przez producenta danego urządzenia należy rozumieć te materiały eksploatacyjne (np. tusz, toner,), które producent wymienił na swojej stronie internetowej przy opisie urządzenia (drukarki, kserokopiarki itp.) bądź w instrukcji obsługi urządzenia. 3.5. Za materiały równoważne uważa się materiały eksploatacyjne: a) kompatybilne z urządzeniami, do których są przeznaczone, wymienionymi w wykazie (w formularzu ofertowym); b) których parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe (takie jak np. pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) są takie same bądź lepsze w stosunku do fabrycznie nowych (nowo wytworzonych w całości), nieregenerowanych i nierefefabrykowanych materiałów oryginalnych (wzorcowych), określonych w wykazie (w formularzu ofertowym); c) pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi; d) które nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu, w tym nie ograniczają pełnej współpracy z oprogramowaniem monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem; e) w odniesieniu do tonerów i wkładów atramentowych - których wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych oraz ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych lub innymi normami równoważnymi, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego; f) które zapewniają jakość wydruku co najmniej taką, jak materiały oryginalne, zalecane przez producenta sprzętu; g) zaopatrzone w umieszczone bezpośrednio na materiale informacje identyfikujące dany produkt, zawierające co najmniej znak firmowy lub logo producenta oraz numer katalogowy produktu (symbol materiału); h) fabrycznie opakowane w nienoszące śladów otwierania opakowania producenta (opakowania zewnętrzne), zawierające trwale umieszczone na opakowaniach oznaczenia, pozwalające na identyfikację produktu oraz producenta, w tym co najmniej znak firmowy lub logo producenta, numer katalogowy produktu (symbol materiału), kod kreskowy oraz wykaz urządzeń, do których dany materiał jest przeznaczony; i) w odniesieniu do tonerów - fabrycznie opakowane w wewnętrzne, szczelne i hermetyczne opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z otoczeniem; k) które nie naruszają w żadnym stopniu praw patentowych ani własności intelektualnej. 3.6. Wykonawca musi zagwarantować jakość wydruku polegająca na równomiernym zaczernieniu/zabarwieniu drukowanego tekstu czy grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku, brak szarych/kolorowych smug na nośniku w miejscach nieprzeznaczonych do zadrukowania (100% bieli w miejscach niezadrukowanych). 3.7. Ciężar udowodnienia, iż produkt jest równoważny spoczywa na Wykonawcy, dlatego też w przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie tego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne oświadczenie potwierdzające równoważność oferowanych materiałów z oryginalnymi (wzorcowymi), określonymi w wykazie w formularzu ofertowym, z którego w sposób niebudzący żadnej wątpliwości musi wynikać, że oferowane materiały równoważne są wyrobami nieregenerowanymi i nierefabrykowanymi, w pełni kompatybilnymi z urządzeniami, do których je przeznaczono, o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiałów oryginalnych oraz spełniającymi normy ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych oraz pochodzącymi z bieżącej produkcji, wytworzonymi seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi. 3.8. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu Zamawiającego spowodowane używaniem dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych, niezależnie od tego czy sprzęt jest objęty gwarancją producenta czy nie. W tym celu, Wykonawca dołączy oświadczenie zawierające zobowiązanie do zwrotu Zamawiającemu kosztów naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu, jeżeli uszkodzenie urządzenia nastąpiło w wyniku stosowania i używania materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę oraz w przypadku wystąpienia takiej konieczności do wymiany na własny koszt uszkodzonego urządzenia na urządzenie fabrycznie nowe o takich samych lub wyższych parametrach i cechach jeżeli okaże się, że naprawa urządzenia zgodnie z opinią autoryzowanego serwisu producenta sprzętu będzie niemożliwa. 3.9. Wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być objęte gwarancją wynoszącą 24 miesiące, liczoną od daty odbioru. 3.10. Jeżeli w trakcie trwania gwarancji Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera lub też jest niekompatybilny z urządzeniem, do którego był zamówiony, Wykonawca na żądanie Zamawiającego wymieni materiał, którego żądanie dotyczy na materiał wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego (np. pochodzący od producenta sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony), bez zmiany ceny. 3.11. Zawarte w wykazie (w formularzu ofertowym) znaki towarowe służą celom identyfikacyjnym, a wskazane materiały eksploatacyjne określają oryginalne materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta danego urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony. Materiały te należy traktować jako wzorzec materiałów eksploatacyjnych: ich parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych oraz jakościowych (np. wydajność, pojemność tuszu/tonera, jakość druku). W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawca przedstawi dokumenty określone w pkt. 9 d SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 30.19.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W związku ze zmianą przepisów do oferty zamiast aktualnego odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Wykonawca winien również załaczyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg załącznika do SIWZ. Do oferty należy załaczyć również: a) dla części I i II - należy przedstawić opis proponowanych materiałów w formie (do wyboru): katalogów z zaznaczonymi oferowanymi materiałami, zdjęć, opisów, wydruków internetowych, itp. pozwalających określić, czy zaoferowane materiały odpowiadają jakościowo preferowanym przez zamawiającego. Ponadto Wykonawca musi na formularzu ofertowym wypełnić rubrykę producent wpisując markę lub nazwę producenta oferowanego artykułu. b) W przypadku zaoferowania produktów równoważnych w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, (w formularzu ofertowym), Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczenie wykonawcy (zał. nr 5 do SIWZ ): - że oferowane materiały równoważne są wyrobami nieregenerowanymi i nierefabrykowanymi, w pełni kompatybilnymi z urządzeniami, do których je przeznaczono, o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiałów oryginalnych oraz spełniającymi normy ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych oraz pochodzącymi z bieżącej produkcji, wytworzonymi seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi; - zobowiązanie do zwrotu Zamawiającemu kosztów naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu, jeżeli uszkodzenie urządzenia nastąpiło w wyniku stosowania i używania materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę oraz w przypadku wystąpienia takiej konieczności do wymiany na własny koszt uszkodzonego urządzenia na urządzenie fabrycznie nowe o takich samych lub wyższych parametrach i cechach jeżeli okaże się, że naprawa urządzenia zgodnie z opinią autoryzowanego serwisu producenta sprzętu będzie niemożliwa.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zakup i dostawa fabrycznie nowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz nośników danych elektronicznych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pobierz:  SIWZ

formularz ofertowy w wersji word

wyjaśnienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-03-13 12:59:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-03-13 12:59:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-03-21 12:01:11)