logo
logo bip

Tarnowo Podgórne: wykonanie dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 196008 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 20.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie dokumentacji projektowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów: a) ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 199 (PARKING, OŚWIETLENIE) WRAZ Z CHODNIKIEM DO PROJEKTOWANEGO CENTRUM KULTURY ORAZ DZIAŁKI NR 193/2 i 196/2 (PARKING) ETAP 1 - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu - opracowanie w formie kolorowych rysunków i wizualizacji 2 wariantów zagospodarowania terenu ETAP 2 - opracowanie projektu zagospodarowania terenu -Projekt budowlany - 6 egz. - Projekt wykonawczy - 4 egz. - Projekt wycinki drzew - 2 egz. -Kosztorys inwestorski - 2 egz. - Przedmiary robót - 2 egz. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wytyczne do BIOZ - 2 egz. - Wersja elektroniczna: projekt (dwg, pdf), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf), wytyczne do planu BIOZ (pdf), kosztorys w formacie (xls, pdf i ath); przedmiar w formacie (xls, pdf i ath). b) ROZBIÓRKI CZĘŚCI BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁKACH NR 202/2 i 205 - Projekt rozbiórki - 6 egz. - Kosztorys inwestorski - 2 egz. - Przedmiary robót - 2 egz. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wytyczne do BIOZ - 2 egz. - Wersja elektroniczna: projekt (dwg, pdf), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf), wytyczne do planu BIOZ (pdf), kosztorys w formacie (xls, pdf i ath); przedmiar w formacie (xls, pdf i ath). c) KOTŁOWNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ I CO W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - Projekt budowlany - 6 egz. - Projekt wykonawczy - 4 egz. - Kosztorys inwestorski - 2 egz. - Przedmiary robót - 2 egz. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wytyczne do BIOZ - 2 egz. - Wersja elektroniczna: projekt (dwg, pdf), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf), wytyczne do planu BIOZ (pdf), kosztorys w formacie (xls, pdf i ath); przedmiar w formacie (xls, pdf i ath). d) ELEWACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA NAWIĄZUJĄCEJ DO PROJEKTU CENTRUM KULTURY - Projekt budowlany - 6 egz. - Projekt wykonawczy - 4 egz. - Kosztorys inwestorski - 2 egz. - Przedmiary robót - 2 egz. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wytyczne do BIOZ - 2 egz. - Wersja elektroniczna: projekt (dwg, pdf), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf), wytyczne do planu BIOZ (pdf), kosztorys w formacie (xls, pdf i ath); przedmiar w formacie (xls, pdf i ath). Do szczegółowych zadań Projektanta należy m.in.: - Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - jeżeli wymagana - Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych we wszystkich branżach - Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Przygotowanie niezbędnych opracowań dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko - zgodnie z obowiązującymi przepisami - jeżeli wymagane - Wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż - Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i zbiorczych zestawień kosztów inwestycji - Uzyskanie stosownych warunków technicznych dla przyłączy infrastruktury technicznej wraz z wykonaniem projektów ich dotyczących - Przygotowanie, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę zgodnie z Prawem Budowlanym wraz ze wszystkimi załącznikami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę - Odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu jest możliwa tylko za zgodą Zamawiającego w sytuacji gdy okoliczności formalno-prawne uniemożliwią realizację zamówienia w umówionym terminie. Ewentualne wydłużenie terminu będzie proporcjonalne do okoliczności wywołujących zwłokę w realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia przeszkód lub przerw w wykonywaniu prac, Projektant ma obowiązek niezwłocznie zgłosić je Zamawiającemu na piśmie w celu rozstrzygnięcia o wynikających z tego skutkach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja zamówienia: a) Projekt zagospodarowania działki nr 199 (parking, oświetlenie) wraz z chodnikiem do projektowanego centrum kultury oraz działki nr 193/2 i 196/2 (parking): - etap I - 2 tygodnie od daty zawarcia umowy - etap II - 7 tygodni od daty zatwierdzenia koncepcji b) projekt: rozbiórki części budynku zlokalizowanego na działkach nr 202/2 i 205; kotłowni wraz z przebudową instalacji gazowej i co w budynku ośrodka zdrowia; elewacji budynku ośrodka zdrowia nawiązującej do projektu centrum kultury - 10 tygodni od daty zawarcia umowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Pobierz: SIWZ+ mapy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-05-20 14:53:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-05-20 14:53:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-05-29 11:17:08)