logo
logo bip

Tarnowo Podgórne: sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego
Numer ogłoszenia: 21734 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 20.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i przepisami wykonawczymi. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I obejmująca: 1. Szacowanie nieruchomości - ok. 50 operatów - (dwu-lub trzykrotne szacowanie wartości nieruchomości w każdym operacie szacunkowym) w celu ustalenia opłaty planistycznej i rozliczenia ewentualnych nakładów. Każdy operat, w którym dwu-lub trzykrotnie oszacowana jest wartości jednej nieruchomości - zabudowanej lub niezabudowanej - oszacowana wartość związana ze stanem przed i po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego), 2. Szacowanie nieruchomości - ok. 70 operatów - (dwukrotne szacowanie wartości nieruchomości w każdym operacie szacunkowym) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału, w których oszacowana zostanie wartość nieruchomości przed podziałem geodezyjnym i po podziale. Część II obejmująca: 1. Szacowanie nieruchomości niezabudowanej - ok. 40 operatów dla następujących potrzeb: - oddania w użytkowanie wieczyste, - sprzedaży nieruchomości gruntowych, - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, - określenia wartości rynkowej gruntów przejętych pod drogi, - innych wynikających z potrzeb Zamawiającego, 2. Szacowania nieruchomości zabudowanych - ok. 10 operatów dla następujących potrzeb: - sprzedaży nieruchomości gruntowych, - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, - innych wynikających z potrzeb Zamawiającego, Część III obejmująca: 1. Szacowanie nieruchomości lokalowych - ok. 10 operatów 2. Ustalenia odszkodowań za nakłady na gruncie - ok. 5 operatów 3. Ustalenie wartości służebności gruntowych przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia mediów - ok. 5 operatów 4. Ustalenie wartości służebności przesyłu - ok. 5 operatów Podana wyżej ilość nieruchomości stanowi liczbę szacunkową i może ulec zmianie w wyniku rzeczywistego zapotrzebowania. Operat szacunkowy dotyczy wyceny jednej nieruchomości - działki. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb, w danej grupie nieruchomości. Realizacja poszczególnych zleceń nie może przekroczyć 14 dni, licząc od dnia doręczenie zlecenia. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest doświadczenie zawodowe osoby wykonującej zamówienie, w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat: min. 30 operatów obejmujących tematyką część zamówienia na którą składana jest oferta) osoba realizująca zamówienie musi posiadać stosowne uprawnienia do szacowania nieruchomości. Do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu wg wzoru załączonego do siwz, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające uprawnienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: sporządzanie operatów szacunkowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szacowanie nieruchomości - ok. 50 operatów - (dwu-lub trzykrotne szacowanie wartości nieruchomości w każdym operacie szacunkowym) w celu ustalenia opłaty planistycznej i rozliczenia ewentualnych nakładów. Każdy operat, w którym dwu-lub trzykrotnie oszacowana jest wartości jednej nieruchomości - zabudowanej lub niezabudowanej - oszacowana wartość związana ze stanem przed i po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego), 2. Szacowanie nieruchomości - ok. 70 operatów - (dwukrotne szacowanie wartości nieruchomości w każdym operacie szacunkowym) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału, w których oszacowana zostanie wartość nieruchomości przed podziałem geodezyjnym i po podziale..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: sporządzanie operatów szacunkowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szacowanie nieruchomości niezabudowanej - ok. 40 operatów dla następujących potrzeb: - oddania w użytkowanie wieczyste, - sprzedaży nieruchomości gruntowych, - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, - określenia wartości rynkowej gruntów przejętych pod drogi, - innych wynikających z potrzeb Zamawiającego, 2. Szacowania nieruchomości zabudowanych - ok. 10 operatów dla następujących potrzeb: - sprzedaży nieruchomości gruntowych, - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, - innych wynikających z potrzeb Zamawiającego,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: sporządzanie operatów szacunkowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szacowanie nieruchomości lokalowych - ok. 10 operatów 2. Ustalenia odszkodowań za nakłady na gruncie - ok. 5 operatów 3. Ustalenie wartości służebności gruntowych przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia mediów - ok. 5 operatów 4. Ustalenie wartości służebności przesyłu - ok. 5 operatów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 Pobierz: SIWZ

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-01-20 11:49:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-01-20 11:49:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-01-29 14:02:07)