logo
logo bip

Tarnowo Podgórne: prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg w Gminie Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 486700 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 27.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg w Gminie Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją: a) Budowy oświetlenia drogowego ulic Olchowej, Jałowcowej w Sadach - etap II Wartość inwestycji - 83 536,61 zł netto Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba/y posiadająca/e uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. b) Budowy kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Chybach - przebudowa ul. Szkolnej w Chybach) Wartość inwestycji - 265 362,00 zł netto Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba/y posiadająca/e uprawnienia do prowadzenia nadzoru w zakresie: branży drogowej; branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) Przebudowy ul. Szparagowej w Wysogotowie Wartość inwestycji - 1 349 228,06 zł netto Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba/y posiadająca/e uprawnienia do prowadzenia nadzoru w zakresie: branży drogowej; branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakres czynności inspektora nadzoru. Zakres czynności Inspektora Nadzoru obejmować będzie następujące etapy: Etap I - współpraca z Zamawiającym w przygotowaniu inwestycji Etap II - nadzór nad realizacją inwestycji i kontrola rozliczeń budowy Etap III - udział w odbiorze końcowym inwestycji, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji Etap I - współpraca z Zamawiającym w przygotowaniu inwestycji polegać będzie w szczególności na: 1. Zapoznanie się z dokumentacja projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno - prawną budowy 2. Ewentualny udział w pracach komisji przetargowej w zakresie sprawdzania kosztorysów ofertowych i materiałów zaproponowanych do realizacji robót budowlanych 3. Uczestnictwo w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych. Etap II - nadzór nad realizacją inwestycji i kontrola rozliczeń budowy. W tym etapie do obowiązków Inspektora Nadzoru w szczególności należeć będzie: 1.Sprawowanie nadzoru i kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem, pozwoleniem na budowę oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy robót wymaganych dokumentów, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, świadectw jakości materiałów i urządzeń. 2.Egzekwowanie jakości robót. 3.Egzekwowanie od Wykonawcy inwestycji przypisanych mu obowiązków wobec podwykonawców w zakresie koordynacji, bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych o ile będą mieli dostęp do tych informacji. 4.Kontrolowanie jakości i terminowości wykonywania robót i zgodności przebiegu procesu budowlanego z obowiązującym harmonogramem budowy oraz przygotowanie i przedstawienie comiesięcznych sprawozdań z postępu robót i realizacji planowanych nakładów finansowych. 5.Egzekwowanie od Projektanta pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego. 6.Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy. 7.Uczestnictwo w naradach na budowie organizowanych przez Inwestora. 8.Sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót. Sprawdzenia należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania obmiarów od Wykonawcy robót. 9. Ewidencjonowanie kosztów inwestycji i ich rozliczenie z Zamawiającym. 10.Opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sprawie zmiany materiałów i urządzeń, ewentualnych robót dodatkowych, przebiegu tras instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Uzgodnienie proponowanych zmian z Projektantem i przedstawianie zaopiniowanych wniosków do akceptacji Zamawiającemu. 11.Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej i DTR oraz kompletu niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia odbioru końcowego i zgłoszenia do pozwolenia na użytkowanie. 12.Sprawdzanie, sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. Zorganizowanie i uczestniczenie w rozruchu technologicznym urządzeń wbudowanych w obiekt. 13.Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu inwestycji do odbioru końcowego. 14.Opracowanie opinii określających zakres i charakter wad uznanych za nie nadające się do usunięcia wraz z podaniem wniosków ich wpływu na użytkowanie obiektu. W przypadku stwierdzenia, że powstałe wady nie mają istotnego wpływu na użytkowanie obiektu określi wielkość utraty wartości obiektu i kwoty obniżenia wynagrodzenia za te roboty lub dostawy urządzeń. 15.Wykonywanie innych obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji. 16. Inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzania na liście, znajdującej się w Urzędzie Gminy, swojej obecności na placu budowy. Etap III - udział w odbiorze końcowym inwestycji, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji: 1.Opracowanie i dostarczenie zamawiającemu ostatecznego rozliczenia inwestycji wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych usterek stwierdzonych przy odbiorze robót i dostaw. 2.Udział na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych. Pełnomocnicy: 1.Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru branżowego w okresie realizacji niniejszej Umowy, jak też powołanie nowych nie stanowi zmiany Umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego. 2.Koordynatorem prac objętych niniejszą umową będzie pracownik Urzędu Gminy Tamowo Podgórne. Wynagrodzenie: 1. Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu Umowy ponosi Inspektor nadzoru, chyba że konieczność ich poniesienia spowodowana była zawinionym działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego. 2. Wynagrodzenie jest stałe przez cały okres trwania umowy. 3. Wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmuje również nadzór nad ewentualnymi robotami (zamówieniami) dodatkowymi i uzupełniającymi w ramach inwestycji. Zasady płatności wynagrodzenia: Rozliczenie pomiędzy Stronami następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Inspektora nadzoru, na podstawie sprawozdania (zatwierdzonego przez Strony w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia) z postępu realizacji danej inwestycji. Rozliczenie robót będzie się odbywało w następujących etapach: I etap po wykonaniu 50% robót budowlanych potwierdzonych zatwierdzonym przez Zamawiającego protokółem odbioru robót - w wysokości 25 % wartości umowy. II etap po wykonaniu całości robót budowlanych potwierdzonych zatwierdzonym przez Zamawiającego protokółem odbioru robót - w wysokości 25 % wartości umowy. III etap pozostałe 50% wartości umowy płatne będzie po zakończeniu inwestycji, dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów do zgłoszenia zakończenia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz całego rozliczenia budowy zgodnie z projektem. Odbiory robót: 1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót. a) odbiory robót zanikających, b) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych, c) odbiór końcowy. 2. Inspektor nadzoru zaawizuje Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na siedem dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 3. Za datę wykonania przez Inspektora nadzoru zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę zgłoszenia zakończenia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz całego rozliczenia budowy zgodnie z projektem dla danej inwestycji. Materiały i urządzenia: 1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość materiałów i robót, jak również urządzeń, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez Wykonawcę robót wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 2. Inspektor nadzoru, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną odnośnie zaoferowanych i użytych materiałów i urządzeń. 3. Inspektor nadzoru zobowiązuje się, że wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu dokumenty zostaną dołączone do protokołu odbioru częściowego oraz końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą oraz stosownymi instrukcjami obsługi w języku polskim i protokołami odbiorów branżowych. Dyspozycyjność Inspektora nadzoru: Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wizyty na budowie i kontroli przebiegu prac budowlanych minimum 3 razy w tygodniu w czasie trwania robót poprzez wpis do dziennika budowy oraz udział we wszystkich naradach budowy organizowanych przez Inwestora Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • osoby realizujące zamówienie muszą posiadać stosowne uprawnienia do nadzorowania w branży: część I - w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych część II - drogowej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych część III - drogowej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej osoby z danymi uprawnieniami dla wszystkich części.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do rozpoczęcia i realizacji obowiązków Inspektor nadzoru wynikających z niniejszej Umowy bezpośrednio po jej podpisaniu, przez cały okres realizacji inwestycji. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: 1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 2) wystąpienia w czasie realizacji robót warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich prowadzenie, 3) działania siły wyższej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Inspektor nadzoru zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych działań. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej; 4) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 5) zmiany terminu realizacji inwestycji nad którą sprawowany jest nadzór. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa powyżej Strony uzgodnią zmiany terminu umownego wykonania robót budowlanych nadzorowanych w ramach niniejszej Umowy w formie aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia drogowego ulic Olchowej, Jałowcowej w Sadach - etap II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją: a) Budowy oświetlenia drogowego ulic Olchowej, Jałowcowej w Sadach - etap II Wartość inwestycji - 83 536,61 zł netto Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba/y posiadająca/e uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Chybach - przebudowa ul. Szkolnej w Chybach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją:b) Budowy kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Chybach - przebudowa ul. Szkolnej w Chybach) Wartość inwestycji - 265 362,00 zł netto Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba/y posiadająca/e uprawnienia do prowadzenia nadzoru w zakresie: branży drogowej; branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ul. Szparagowej w Wysogotowie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją:c) Przebudowy ul. Szparagowej w Wysogotowie Wartość inwestycji - 1 349 228,06 zł netto Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba/y posiadająca/e uprawnienia do prowadzenia nadzoru w zakresie: branży drogowej; branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 Pobierz: SIWZ

załączniki w wersji word

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-11-27 11:53:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-11-27 11:53:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-12-10 09:08:35)