logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wraz z obsługą inwestycji pod nazwą budowa obiektu Tarnowskie Termy
Numer ogłoszenia w BZP: 37448 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 28.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Tarnowskie Termy Sp. z o.o. w organizacji , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 61 8164705.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowskie-termy.pl; www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wraz z obsługą inwestycji pod nazwą budowa obiektu Tarnowskie Termy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa Tarnowskich Term w Tarnowie Podgórnym. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) analizę prawidłowości wykonania dokumentacji projektowej, weryfikację projektów budowlanych w zakresie zgodności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej; 2) dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz pozostałych instytucji związanych z realizacją procesu budowlanego; 3) ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w inwestycji oraz inspektora koordynatora zgodnie z przyjętą ofertą oraz zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); 4) egzekwowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich postanowień umowy, SIWZ oraz wszelkich uzgodnień z Generalnym Wykonawcą (zwanego dalej GW); 5) wyegzekwowanie od GW, wymaganych przez Zamawiającego, ubezpieczeń z tytułu szkód oraz od odpowiedzialności cywilnej; 6) wyegzekwowanie od GW przypisanych mu obowiązków wobec podwykonawców w zakresie koordynacji, bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych o ile będą mieli dostęp do tych informacji; 7) kontrolowanie jakości i terminowości wykonywania robót i zgodności przebiegu procesu budowlanego z obowiązującym harmonogramem budowy oraz przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu comiesięcznych pisemnych sprawozdań z postępu robót i realizacji planowanych nakładów finansowych; dostarczenie sprawozdań w formie pisemnej (do siedziby Zamawiającego) i elektronicznej (na adres: biuro@tarnowskie-termy.pl, a.stellmaszyk@tarnowskie-termy.pl); 8) wyegzekwowania od GW bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do terenu budowy oraz przyległego terenu zaplecza budowy; 9) wyegzekwowanie od Projektanta pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego; 10) wyegzekwowanie od GW prawidłowej obsługi geodezyjnej; 11) realizacja postulatów Zamawiającego odnośnie materiałów, urządzeń, poprawek w trakcie realizacji inwestycji; 12) kontrola harmonogramu wynikającego z umowy Zamawiającego z GW pod kątem monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów prac i zakończenia inwestycji; 13) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny prawidłowego wykonania robót; 14) sprawdzanie przedstawionych przez GW obmiarów wykonanych robót. Sprawdzenia należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania obmiarów od GW; 15) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie na bieżąco kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, zawartą umową z GW, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 16) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem; 17) protokolarne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad; 18) opiniowanie wniosków GW w sprawie akceptacji oraz zmiany materiałów i urządzeń, przebiegu tras instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Uzgodnienie proponowanych zmian z Projektantem i przedstawianie zaopiniowanych wniosków do akceptacji Zamawiającemu; 19) udzielanie pisemnej odpowiedzi w terminie do 2 dni na każdy wpis do dziennika budowy; 20) ponadto inspektor/ inspektorzy nadzoru budowlanego ma/mają prawo: a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; wykonania prób, badań, także wymagających odkrycia elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych; dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, b) żądać od kierowników budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 21) stałą obecność na terenie budowy Inspektora Koordynatora lub inspektora go zastępującego a w czasie wykonywania robót w zakresie poszczególnych branż, również inspektorów branżowych; 22) przybycie na każde uzasadnione wezwanie (pisemne, telefoniczne, mailowe) Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem; 23) obowiązek kontrolowania prawidłowości wykonywanych robót zgodnie z terminami określonymi przez Zamawiającego i odnotowanie każdorazowo tego faktu w dzienniku budowy; 24) informowanie Zamawiającego o sytuacjach mogących spowodować opóźnienie robót w stosunku do przyjętego harmonogramu; 25) organizowanie testów jakości, prób szczelności przez specjalistyczne podmioty, na polecenie Zamawiającego; 26) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz Zamawiającym wątpliwości natury technicznej, powstałych w trakcie realizacji robót, zasięgając opinii autora projektu bądź niezależnych rzeczoznawców; 27) projektowanie korespondencji Zamawiającego związanej z realizacją inwestycji oraz analiza korespondencji od GW oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, poprzez przedstawienie Zamawiającemu propozycji stanowiska; 28) prowadzenie dokumentacji fotograficznej (metodą cyfrową) dla robót zanikających lub ulegających zakryciu; przedmiotowa dokumentacja winna być załączona do każdego protokołu odbioru robót; 29) dokonywanie inwentaryzacji robót, w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia z Zamawiającym (zgodnie z harmonogramem); 30) ewidencjonowanie kosztów inwestycji i ich rozliczenie z Zamawiającym w okresach zgodnych z harmonogramem; 31) ustalanie zakresu robót nieprzewidzianych w umowie z GW, opracowanie protokołów konieczności wraz z uzasadnieniem w celu uzyskania akceptacji przez Zamawiającego; 32) pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanych odbiorach: a) robót zanikających i ulegających zakryciu - z wyprzedzeniem 24 godzin, b) robót częściowych - z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, c) końcowym - z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, d) gwarancyjnych - z wyprzedzeniem przynajmniej 5 dni roboczych; 33) przeprowadzenie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych; przy udziale instytucji odbierających; 34) koordynowanie odbiorów wykonanych robót z uwzględnieniem odbioru dokumentacji powykonawczej, świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń, oraz innych dokumentów odbiorowych oraz sprawdzenie i pisemna akceptacja ich kompletności; 35) organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowego i gwarancyjnego przy udziale Zamawiającego; 36) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych odbiorów; 37) uczestnictwo przy testowaniu poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną; 38) obowiązek udziału w naradach zgodnie z terminami określonymi przez Zamawiającego, sporządzanie protokołów ze spotkań i przedstawianie ich Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty przeprowadzenia spotkania; 39) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z zakresu ochrony środowiska przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego; 40) nadzór nad całością prac wykończeniowych prowadzonych przez najemców w pomieszczeniach przeznaczonych pod najem; 41) odbiór pomieszczeń przeznaczonych pod najem przed przystąpieniem do ich użytkowania; 42) wyegzekwowanie od GW dokumentacji powykonawczej i DTR oraz kompletu niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia odbioru końcowego i zgłoszenia do pozwolenia na użytkowanie; 43) uczestniczenie w imieniu Zamawiającego w postępowaniu mającym na celu uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie; 44) przejęcie od kierownika budowy dziennika budowy i przekazanie go Zamawiającemu; 45) występowanie przed sądami w sprawach dotyczących zobowiązań umownych uczestników procesu; 46) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym, związanym z realizacją inwestycji; 47) opiniowanie projektów aneksów do umowy z GW i ich parafowanie; 48) udział w rozruchu inwestycji, sporządzenie protokołu z rozruchu oraz weryfikacja sprawności funkcjonowania wykonanych instalacji urządzeń, maszyn i obiektów będących przedmiotem inwestycji oraz osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych; 49) przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych, w tym organizowanie i kontrolowanie usuwania przez GW usterek w ramach realizacji uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi i gwarancji; 50) realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji, w razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, ustalenia zasady oraz wysokości kwoty, o jaką cena ryczałtowa winna ulec obniżeniu (w porozumieniu z Zamawiającym); 51) nadzór nad pracami GW związanymi z usuwaniem wad i usterek; a) sporządzeniu protokołu ewentualnych usterek, b) wezwaniu do usunięcia usterek c) sporządzeniu protokołu usunięcia wad i usterek. 52) kontrola kosztów inwestycji: a) analiza wraz z potwierdzeniem zasadności wystawionych faktur przez GW, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym, b) analiza jakości i cen materiałów oraz urządzeń, c) kontrola prawidłowości wystawionych faktur w zakresie przesłanek ich wystawienia, zakresu i kwoty na zasadach określonych w umowie, w terminie 7 dni, d) wyliczanie (w porozumieniu z Zamawiającym) wysokości kar umownych dla GW wraz z uzasadnieniem oraz przekazywanie Zamawiającemu w celu ich wyegzekwowania, e) ustalanie podstaw i wysokości obniżenia należności GW z tyt. obniżenia jakości robót, f) wykonanie rozliczeń końcowych przy udziale Zamawiającego; 53) wszystkie pozostałe czynności związane z prawidłowym wykonaniem inwestycji w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie jest upoważniony do wydawania poleceń wykonania robót dodatkowych, z wyjątkiem przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub zagrożenia środowiska. Materiały i urządzenia: 1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość robót, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez GW wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 2. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną odnośnie zaoferowanych i użytych materiałów. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć wskazane wyżej dokumenty do protokołu odbioru końcowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych do 20% wartości zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o w okresie ostatnich w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją obiektu budowlanego - kubaturowego typu kryty basen sportowo - rekreacyjny z funkcjami towarzyszącymi (np. fitness, sauna) o wartości co najmniej 15 000 000 zł brutto,
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: c.1. osobami posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych o specjalności uprawnień konstrukcyjno - budowlanych: 2 osoby z min. 5-letnim doświadczeniem zawodowym w nadzorowaniu robót budowlanych obejmujących obiekty kubaturowe, w tym co najmniej jedna osoba musi posiadać doświadczenie nad realizacją obiektu budowlanego - kubaturowego typu kryty basen sportowo - rekreacyjny z funkcjami towarzyszącymi (np. fitness, sauna) o wartości co najmniej 15 000 000 zł brutto, c.2. osobami posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych o specjalności uprawnień instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 2 osoby, w tym co najmniej jedna osoba z minimum 5 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót instalacyjnych, związanych realizacją obiektu budowlanego - kubaturowego typu kryty basen sportowo - rekreacyjny z funkcjami towarzyszącymi (np. fitness, sauna) o wartości co najmniej 15 000 000 zł brutto, c.3. osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych o specjalności uprawnień instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - 1 osoba z minimum 5-letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót elektrycznych, związanych z realizacją obiektu budowlanego - kubaturowego typu kryty basen sportowo - rekreacyjny z funkcjami towarzyszącymi (np. fitness, sauna) o wartości co najmniej 15 000 000 zł brutto, c.4. osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych o specjalności uprawnień drogowych - co najmniej 1 osoba z 5-letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robotami drogowymi, c.5. osobą, która jest specjalistą w branży automatyki kontrolno - pomiarowej i posiada: - wykształcenie w specjalności elektryk, elektronik lub automatyk; - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie montażu, rozruchu i eksploatacji w dziedzinie systemów kontrolno - pomiarowych i automatyki. c.6. osobą, która jest specjalistą w branży teletechnicznej i posiada: - wykształcenie w specjalności informatycznej, lub telekomunikacyjnej; - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie budowy lub nadzoru sieci teleinformatycznej i alarmowej Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w ppkt c) lit. Od c.2. do c.7 tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. Zespół inspektorów powinien liczyć nie mniej niż 5 osób, w tym jeden z inspektorów pełniący funkcję Inspektora Koordynatora (o specjalności uprawnień konstrukcyjno-budowlanych).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł.,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu jest możliwa w następujących przypadkach: 1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub GW; 2) działania siły wyższej; 3) wydłużenia terminu umowy z generalnym wykonawcą, fakt ten winien zostać potwierdzony wpisem do dziennika budowy. - W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa powyżej Strony uzgodnią zmiany terminu umownego wykonania robót budowlanych nadzorowanych w formie aneksu. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadkach, w których nastąpiły: - zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy - podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Finansowe konsekwencje zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy strony ponoszą solidarnie - w równych częściach, - zmiana podwykonawcy za aprobatą Zamawiającego, - zmiana inspektorów nadzoru, Inspektora Koordynatora, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, jeżeli świadczenie usługi przez daną osobę nie jest możliwe z przyczyn określonych w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowskie-termy.pl; www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne pok. 117 62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Poznańska 115.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne pok. 119 62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Poznańska 115.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz siwz

załączniki SIWZ w wersji edytowalnej

wyjaśnienia 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienia 2

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-01-28 14:08:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-01-28 14:08:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-02-18 09:20:29)