logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: zakup papieru ksero
Numer ogłoszenia: 98306 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup papieru ksero.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru ksero dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne i Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zawiera formularz cenowy, który jest załącznikiem nr 2 do Instrukcji, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości i asortymentu przedmiotu umowy w zależności od zapotrzebowania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W związku ze zmianą przepisów do wniosku o dopuszczenie do licytacji zamiast aktualnego odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Wykonawca winien również załaczyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg załącznika do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy oraz określa warunki tych zmian następująco: w trakcie realizacji umowy Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić papier inny niż pierwotnie zaoferowany pod warunkiem zachowania cen z formularza cenowego zawartego w ofercie Wykonawcy oraz o parametrach tożsamych lub wyższych niż pierwotnie oferowany papier potwierdzony specyfikacją techniczną tego papieru.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl.

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.tarnowo-podgorne.pl

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1. Wymagania formalne: a. Z platformy mogą korzystać Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi samodzielnie zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój otrzymany login, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia). c. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem. 2. Wymagania techniczne: Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu..

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 1. Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 2. Wykonawca podczas licytacji elektronicznej składa ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach - grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 zł. 8. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9. Zamawiający określił kwotę wywoławczą - 30 750,00 zł brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego wykonawcy przedstawionej w toku licytacji elektronicznej..

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja jednoetapowa

czas trwania: 1 godzina

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 20.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, pokój nr 119.

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00..

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:00.

IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):

nie dotyczy

IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

1. W czasie trwania umowy obowiązywać będą ceny poszczególnych artykułów według złożonej przez Wykonawcę oferty i nie mogą one ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. 2. Zamówiony papier kserograficzny dostarczony zostanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko do budynku przy ulicy Poznańskiej 115 w Tarnowie Podgórnym oraz do budynku przy ulicy Słonecznej 4 w Tarnowie Podgórnym. 3. Termin wykonania dostawy - maksymalnie do 2 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienia będą składane Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną. 4. Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniany na wolny od wad. 5. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na własny koszt na towar wolny od wad w terminie 4 dni od daty zgłoszenia reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną. Reklamacja ilościowa będzie rozpatrzona przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu informacji od Zamawiającego. 6. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 7. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przekroczeniu terminu dostawy materiałów określonych w zapotrzebowaniu, w wysokości odsetek ustawowych liczonych od ich łącznej ceny netto (cena wynikająca ze złożonego zapotrzebowania) za każdy dzień zwłoki, 8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty faktury. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z Kodeksem cywilnym. 10. Kar umownych nie stosuje się w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 11. W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, wysokość tych kar może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 12. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury VAT Zamawiającemu. 13. Wzór umowy a. Wzór umowy określony został w załączniku nr 5 do niniejszej Instrukcji. b. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków zaproszenia do udziału w licytacji.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. CENA - wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za całość zamówienia 2. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów: a. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem do momentu otwarcia licytacji, za wyjątkiem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, który należy złożyć pisemnie. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy pzp zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. b. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 3. Adres strony na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl. 4. Sposób przygotowania i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: a. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akcepcje warunków licytacji i postanowień umowy. b. Wniosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt. VII i VIII musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór dostępny na stronie www.tarnowo-podgorne.pl. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. c. Składane zaświadczenia i oświadczenia muszą być oryginalnymi dokumentami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę na każdej zapisanej stronie kserokopii poświadczanego dokumentu. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. W przypadku, gdy Wykonawców reprezentuje pełnomocnik - to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. d. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty. e. Koperta musi być dostarczona do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, pokój nr 119 i opatrzona w widocznym miejscu napisem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę papieru kserograficznego - nie otwierać przed 20 marca 2013 r. godz. 10:00..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pobierz: Instrukcja (w tym opis przedmiotu zamówienia)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-03-12 11:20:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-03-12 11:20:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-03-21 12:00:46)