logo
logo bip

Tarnowo Podgórne: Dostawa fortepianu dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym
Numer ogłoszenia w BZP: 456930 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 08.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowie Podgórnym , ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 61 816 60 06, faks 61 816 60 06.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssm-tp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fortepianu dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego fortepianu dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego. Fortepian (1 szt.) koncertowy, firmy Yamaha model C6 XA PE lub równoważny - o parametrach nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, wyprodukowany nie dawniej niż w 2012 roku, w pełni sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji. Wykonany na najwyższym poziomie technicznym, o następujących cechach: 88 klawiszy, 3 pedały (środkowy pedał : sostenuto), stalowy rezonator dźwiękowy, skala duplex, płyta rezonansowa z wysokogatunkowego świerku europejskiego, rama wykonana z żeliwa w technologii odlewania próżniowego, mechanizm grający bez elementów plastikowych, popychacze klonowe, cztery belki szkieletowe rozłożone promieniście i połączone wczepinowo z ramą szkieletu, struny w rejestrze basowym nawijane ręcznie drutem z czystej miedzi, belki stroikowe wykonane z twardego klonu łączone żywicą, białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej, czarne klawisze wykonane z kompozytu drewnianego, klawisze balansowane i poziomowane laserowo, niklowane kołki stroikowe o drobnym zwoju gwintu, młotki osadzone na trzonkach o baryłkowym przekroju, główki młotków wykonane z wysokogatunkowej wełny z filcem podkładowym, rdzeń młotków wykonany z orzecha, szyny korpusu mechanizmu grającego tłoczone z aluminium, mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpieczający przed przypadkowym opadnięciem na ręce pianisty, pedały i drążki pedałowe wykonane z mosiądzu, 5 pozycji ustawienia pulpitu, 3 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu, blokada wspornika pokrywy, dodatkowy metalowy wspornik pokrywy, zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury, wykończenie części drewnianych żywicą poliestrową, kolor czarny połysk, długość 211 cm - 214 cm, szerokość 148 cm - 154 cm, wysokość 98 cm -102 cm, waga 345 - 405 kg, cena obejmuje transport, wniesienie oraz przegląd i pierwsze strojenie, minimum 5-letnia gwarancja, pokrowiec, ława. 3.2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także odpowiednie opakowanie i ubezpieczenie przedmiotu zamówienia w czasie dostawy do siedziby Zamawiającego, transport i dostawa do siedziby Zamawiającego oraz strojenie instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 3.3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia (fortepian z pokrowcem i ławą) na okres liczony od dnia potwierdzonego protokołem przyjęcia przedmiotu zamówienia: minimum 5 lat (fortepian), minimum 2 lata (pokrowiec, ława) zagwarantowania czasu oczekiwania na przybycie lub reakcję serwisu do 48 godzin (serwis dostępny co najmniej 5 dni roboczych w tygodniu) od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził po roku od dnia potwierdzonego protokołem przyjęcia przedmiotu zamówienia przegląd instrumentu na własny koszt. 3.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny. Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii lub uszkodzenia. W okresie gwarancji jeżeli okres naprawy przekroczy 14 dni, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrument zastępczy o klasie nie gorszej niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo wymienić instrument na fabrycznie nowy. 3.5. W okresie gwarancyjnym jeżeli nie ma możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt odbiera przedmiot zamówienia i dostarcza do serwisu lub Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, samodzielnie dostarcza przedmiot zamówienia do Wykonawcy lub do serwisu (w miejsce wskazane przez Wykonawcę) na koszt Wykonawcy. W okresie gwarancyjnym, po naprawie Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. 3.6. Związane z naprawą gwarancyjną przedmiotu zamówienia koszty transportu oraz ryzyko uszkodzenia, utraty lub zniszczenia przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 3.7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ instrumentu i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Za równoważny, w stosunku do wskazanego instrumentu muzycznego, Zamawiający uzna taki oferowany przez Wykonawcę instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważny pod względem: a) artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych i dźwiękowych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, takich jak przy użyciu fortepianu o parametrach referencyjnych, b) technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie, co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument, o podanych parametrach referencyjnych. 3.8. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia na prośbę Zamawiającego, przedstawicielom Zamawiającego przetestowania instrumentu. Celem ewentualnego przetestowania instrumentu jest potwierdzenie zgodności oferowanego instrumentu z przedmiotem zamówienia. Testowanie instrumentu odbędzie się we wskazanym przez Zamawiającego terminie w jego siedzibie na koszt wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość powołania biegłego, który potwierdzi równoważność zaoferowanego instrumentu. 3.9. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie w ostatnich 3 latach a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 2 dostaw polegających na dostawie fortepianu o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda),
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie dostaw, o którym mowa powyżej i złożenia poświadczeń dotyczy tylko tych dostaw, które potwierdzają spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 8b SIWZ.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2013 godzina 08:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego w sekretariacie w pokoju nr 25.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Pobierz siwz

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-11-08 12:34:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-11-08 12:34:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-11-20 10:48:22)