logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: Budowa dróg w strefie AG w Tarnowie Podgórnym
Numer ogłoszenia: 14736 - 2012; data zamieszczenia BZP: 17.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: Budowa dróg w strefie AG w Tarnowie Podgórnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: Budowa dróg w strefie AG w Tarnowie Podgórnym Wymagania i zalecenia : - Przebieg dróg (łączna długość ok. 2 750,00 m) - początek opracowania - skrzyżowanie drogi wewnętrznej ul. Przemysłowej w Jankowicach z drogą powiatową nr 2392P (Tarnowo Podgórne - Jankowice) - stan istniejący - skrzyżowanie skanalizowane (wyspa na ul. Przemysłowej), nawierzchnie dróg z betonu asfaltowego, - stan projektowany - przebudowa skrzyżowania, m. in. dostosowaniem parametrów do ruchu ciężkiego, zaprojektowanie przejścia dla pieszych, włączenie się w posiadany przez Zamawiającego projekt przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej 2392P - ścieżki pieszo-rowerowej - ulica Przemysłowa w Jankowicach - droga wewnętrzna (długość ok. 750,00 m) - oddzielne opracowanie - stan istniejący - nawierzchnia jezdni szerokości 7,0 m z betonu asfaltowego (krawężnik obustronny), chodnik szerokości 2,0 m oddzielony pasem zieleni, zjazdy z betonowej kostki brukowej oraz płyt drogowych, odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej, - stan projektowany - przebudowa całej szerokości pasa drogowego, m. in. nawierzchni jezdni (ocena nośności - wzmocnienie), przełożenie chodnika lub wymiana, ścieżka rowerowa, miejsca postojowe dla samochodów o DMC powyżej 3,5t, sprawdzenie drożności kanalizacji deszczowej (filmowanie), ewentualny projekt przebudowy kolektora deszczowego wraz z przykanalikami i wpustami, przebudowa zjazdów - wymiana, przełożenie, podział zakresów prac kosztorysów i projektów na II części, - ulica Sowia w Tarnowie Podgórnym - droga gminna 322009P (długość ok. 1650,00 m) odcinek od skrzyżowania z ulicą Przemysłową - przebudowa skrzyżowania do włączenia w działkę o nr ewid.1256/9 - oddzielne opracowanie - stan istniejący - nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz nawierzchnia betonowa, zjazdy z betonowej kostki brukowej, odwodnienie powierzchniowe, rowy odparowujące - stan projektowany - przebudowa nawierzchni (ocena nawierzchni i przydatności nawierzchni betonowej - wzmocnienie konstrukcji, poszerzenie), przebudowa zjazdów, przebudowa poboczy, odwodnienie powierzchniowe, rowy odparowujące - ulica Pocztowa w Tarnowie Podgórnym od skrzyżowania z ulicą Sowią - przebudowa skrzyżowania w kierunku południowym do skrzyżowania z planowaną drogą na działce o nr ewid. 979 - oddzielne opracowanie - stan istniejący - nawierzchnia z betonu asfaltowego na słabej podbudowie, zjazdy, odwodnienie powierzchniowe, rowy odparowujące - stan projektowany - przebudowa nawierzchni (ocena nośności - wzmocnienie konstrukcji, poszerzenie), przebudowa zjazdów, przebudowa poboczy, odwodnienie powierzchniowe, rowy odparowujące - z posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo - jezdnej w drodze powiatowej nr 2392P wydzielić odcinek długości ok. 360 mb od skrzyżowania z ulicą Przemysłową do ronda na DK92 w części dokumentacji technicznej i kosztorysowej - oddzielne opracowanie Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. Na roboczo uzgodnić w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Projekt budowlany branży drogowej należy wykonać w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę/dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/uzyskania decyzji realizacji inwestycji drogowej. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. Projekt budowlany branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa należy wykonać w 4 egzemplarzach (w tym 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę/dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/uzyskania decyzji realizacji inwestycji drogowej. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. Projekty branżowe usunięcia kolizji wykonać w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach, (zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo w WID-UGTP). Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta. Projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) - 6 egz. Przedmiar robót dla poszczególnych branż opracować w 2 egzemplarzach, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach, Kosztorys inwestorski - opracować i uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - opracować w 2 egzemplarzach Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej w tym: - pliki tekstowe - format *.pdf oraz *.tif, *.xls, *.doc - pliki graficzne - format *dwg oraz *pdf 24-bitowy, w rozdzielczości 300 - 400 dpi. Dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym (numerycznym) wraz mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów. Należy sporządzić: - badania gruntowo-wodne podłoża - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów Należy uzyskać zgody właścicieli gruntów (w przypadku gruntów nie stanowiących własności Gminy Tarnowo Podgórne o zgodę na realizację zadania występować będzie Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne) na których jest planowana inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót/decyzji realizacji inwestycji drogowej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest doświadczenie zawodowe osoby (osób) wykonującej zamówienie, w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat: min. 2 tożsamych prac tzn. dokumentacji projektowej budowy dróg o długości min. 1.000 m każda) osoba (osoby) realizująca zamówienie musi posiadać stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu (branża drogowa, kanalizacyjna, teletechniczna)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający może zmienić termin zakończenia realizacji zamówienia w związku z przedłużająca się procedura administracyjną.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ, wyjasnienia1 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-01-17 09:50:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-01-17 09:50:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-02-03 07:47:07)