logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia w BZP: 18692 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 14.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych stanowiących majątek, dzierżawionych lub użyczonych Gminie Tarnowo Podgórne polegające na naprawie obwodów oświetlenia i/lub pojedynczych opraw w następującym zakresie: Czynność Jedn. Ilość PRACE PLANOWE Oględziny linii oświetleniowej opr. 600 Przegląd linii oświetleniowej opr. 200 PRACE AWARYJNE Naprawa punktu świetlnego szt. 30 Wymiana źródła światła szt. 100 Wymiana źródła światła (oświetlenie parkowe) szt. 2 Wymiana klosza (oświetlenie parkowe) szt. 1 Wymiana uszkodzonego zabezpieczenia Bi lub S szt. 25 Lokalizacja uszkodzenia kabla szt. 6 Naprawa linii kablowej (mufa) szt. 10 Awaryjna wymiana kabla mb. 100 Regulacja nastaw zegara astronomicznego szt. 30 Wymiana zegara astronomicznego szt. 10 Naprawa układu sterowania w szafce SO szt. 10 Wymiana tabliczki bezpiecznikowej w słupie szt. 5 Montaż pokrywy wnęki słupowej szt. 2 Wymiana wysięgnika szt. 1 Zabezpieczenie punktu świetlnego po kolizji drogowej szt. 2 Naprawa słupa po kolizji drogowej szt. 1 Wymiana słupa po kolizji drogowej (do 5m) szt. 1 Wymiana słupa po kolizji drogowej (7-9m) szt. 3 Wymiana słupa po kolizji drogowej (powyżej 9m) szt. 2 Wymiana słupa parkowego po kolizji drogowej (Rosa) szt. 2 Wymiana fundamentu słupa po kolizji drogowej szt. 2 Wymiana kompletnej oprawy drogowej szt. 2 Wymiana kompletnej oprawy parkowej szt. 1 Naprawa szafki SO szt. 1 Wymiana szafki SO szt. 1 Prostowanie słupa szt. 3 Prostowanie szafki oświetleniowej szt. 2 Na oględziny linii oświetleniowej składa się: 1. sprawdzenie stanu technicznego linii oświetleniowej, 2. sprawdzenie działania układu sterowania oświetleniem, 3. regulacja nastaw zegara astronomicznego, 4. wykonanie pomiaru obciążenia prądowego poszczególnych faz, sporządzenie protokołu, 5. sporządzenie protokołu przeglądu rocznego zgodnie Art. 62 Prawa Budowlanego. Na przegląd linii oświetleniowej składa się: 1. wykonanie pomiarów elektrycznych - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemienia, sporządzenie protokołu 2. konserwacja połączenia fundament słup, 3. konserwacja wnęki słupowej wraz z tabliczką bezpiecznikową, 4. konserwacja oprawy oświetleniowej, 5. mycie klosza, 6. sprawdzenie działania i konserwacja układu sterowania oświetleniem, 7. regulacja nastaw zegara astronomicznego, 8. wykonanie pomiaru obciążenia prądowego poszczególnych faz, sporządzenie protokołu, 9. sporządzenie protokołu przeglądu pięcioletniego zgodnie Art. 62 Prawa Budowlanego. Podane ilości są szacowaną wielkością na podstawie uszkodzeń w bieżącym roku, w związku z faktem, że zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wielkości na kolejny rok, wykonawca przedstawi ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem dla powyższej wielkości zamówienia. Rozliczenie umowy będzie następować w okresie miesięcznym na podstawie faktycznej ilości i rodzaju dokonanych napraw z uwzględnieniem cen jednostkowych podanych w ofercie. Wymagana gwarancja na wykonane naprawy: a) wymiana źródła światła - 12 miesięcy od dnia wykonania naprawy, b) naprawa linii kablowej - 12 miesięcy od dnia wykonania naprawy, c) wymiana oprawy - 24 miesiące od dnia wykonania naprawy, Załącznik nr 3 do projektu umowy określa wykaz oświetlenia będącego w majątku Gminy Tarnowo Podgórne. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 7,5% wartości zamówienia podstawowego, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju robót usług.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 tożsamą usługę polegająca na konserwacji oświetlenia ulicznego obejmującego min. 500 lamp)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest dysponowanie sprzętem w postaci: - podnośnik koszowy - minimum 1 szt. - samochód ciężarowy do 3,5 t - minimum 1 szt.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest: C1. dysponowanie osobami posiadającymi następujące uprawnienia: - kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) - minimum 2 osoby - kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) - minimum 1 osoba - Budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych - minimum 1 osoba,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiajacego w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą zamawiający żądać będzie przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz siwz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-01-14 10:51:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-01-14 10:51:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-01-29 09:34:17)