logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: Utrzymanie dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 63302 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 01.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w następującym zakresie: a) akcja zima posypywanie mieszanką (sól - piasek) - szacunkowa ilość - 500.000 m2 b) akcja zima odśnieżanie - szacunkowa ilość - 200 godzin c) zamiatanie - szacunkowa ilość - 700.000 m2 d) sprzątanie poboczy i chodników, oczyszczanie chodników z chwastów - szacunkowa ilość - 1.000 roboczogodzin e) czyszczenie wpustów ulicznych - szacunkowa ilość - 200 szt. f) czyszczenie studni rewizyjnych- szacunkowa ilość - 50 szt. g) czyszczenie studni chłonnych - szacunkowa ilość - 50 szt. h) czyszczenie kolektorów deszczowych do średnicy 200 mm - 1000 mb i) koszenie poboczy - szacunkowa ilość - 300.000 m2 j) równanie dróg - szacunkowa ilość - 530.000 m2 k) uzupełnienie dróg eko-tłuczniem do 10 cm - 3.000 m2 W przypadku działań związanych z akcją zima Wykonawcę obowiązują następujące warunki realizacji: Zakres działania - drogi, chodniki, place na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Kolejność odśnieżania - standard III (drogi gminne) + wyszczególnione chodniki i place, - standard IV (drogi gminne) - standard VI (drogi wewnętrzne) Wykaz chodników i pieszo-jezdni do odśnieżania zawiera załącznik nr 1 do siwz. Opis standardów utrzymania zimowego zawiera załącznik nr 2 do siwz. Zestawienie ulic do odśnieżania zawiera załącznik nr 3 do siwz Wykonawca zobowiązany jest prowadzić monitoring warunków drogowych i na bieżąco informować zamawiającego o warunkach drogowych. Termin przystąpienia do działań na terenie Gminy Tarnowo Podgórne związanych z akcją zima 15 minut od wystąpienia warunków zimowych stwarzających niebezpieczeństwo na drogach, po uprzednim zawiadomieniu i uzyskaniu zgody wyznaczonego dyspozytora. Wykonawca zobowiązany jest raportować podjęte działania z wyszczególnieniem czynności, miejsca i czasu pracy poszczególnego sprzętu, weryfikacja przejazdów na podstawie GPS Obowiązująca forma kontaktu przy koordynacji akcji zima - telefon, fax, e-mail Do świadczenia usług związanych z akcją zima Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i utrzymywać bazę sprzętową na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w okresie od 15 października do 31 grudnia 2012 r., w której zlokalizowany będzie sprzęt w ilości zgodniej z opisanym warunkiem w pkt. 8c SIWZ oraz wykazany w ofercie Wykonawcy przeznaczony wyłącznie do obsługi Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie sprzętu do działań na innym terenie po wykonaniu usługi na rzecz Zamawiającego. Brak utworzenia bazy sprzętowej i zapewnienia do obsługi sprzętu w ilości wymaganej specyfikacją, stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia umowy. W przypadku pozostałych działań opisanych w przedmiocie zamówienia, Wykonawcę obowiązują następujące warunki realizacji: Zamawiający ustali z wykonawcą harmonogram działań planowych związanych z pracami określonymi w pkt 3 c - k Zamawiający ma prawo zlecić działania interwencyjne poza harmonogramem w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Wykonawca zobowiązany jest podjąć zlecone działania w terminie 24 godzin od przesłania zlecenia faxem lub drogą mailową Obowiązująca forma kontaktu przy realizacji tych działań - telefon, fax, e-mail W przypadku czynności opisanych w pkt. 3 c i d Wykonawca zobowiązany jest raportować podjęte działania z wyszczególnieniem czynności, miejsca i czasu pracy. W przypadku czynności opisanych w pkt. 3 e, f, g, i, j, k Wykonawca zobowiązany jest wykonywać dokumentacje zdjęciową obejmującą stan przed wykonaniem usługi i po jej wykonaniu. Zakres usług obejmuje również wywóz i utylizację powstałych w wyniku świadczenia usług odpadów. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju usług.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0, 90.62.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (w ostatnich 3 latach świadczyli usługi w zakresie utrzymania dróg na terenach gmin lub miast dla przynajmniej jednego zamawiającego).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o W zakresie posiadanego potencjału technicznego umożliwiającego realizację zamówienia wykonawca musi wykazać że dysponuje wyłącznie do obsługi bieżącego zamówienia następującym sprzętem: - pługi odśnieżne - min 5 szt. - rozsypywarki - min 3 szt - zamiatarka - min 1 szt.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-03-01 13:56:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-03-01 13:56:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-03-21 13:03:16)