logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości
Numer ogłoszenia: 10199 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 11.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporzadzanie operatów szacunkowych nieruchomości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i przepisami wykonawczymi. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I obejmująca: 1. Szacowanie nieruchomości - ok. 60 operatów - (dwukrotne szacowanie wartości nieruchomości) w celu ustalenia opłaty planistycznej i rozliczenia ewentualnych nakładów - operat, w którym dwukrotnie oszacowana jest wartości nieruchomości - stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu - przed i po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego), 2. Szacowanie nieruchomości (dwukrotne szacowanie wartości nieruchomości) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału: a) ok. 50 operatów - oszacowanie wartości nieruchomości stanowiącej pojedynczą, zabudowana lub niezabudowaną działkę gruntu przed podziałem i oszacowanie wartości całkowitej będącej sumą oszacowanych wartości składowych, 2 do 5 działek powstałych po jej podziale) b) ok. 10 operatów - oszacowanie wartości nieruchomości stanowiącej pojedynczą, zabudowana lub niezabudowaną działkę gruntu przed podziałem i oszacowanie wartości całkowitej, będącej sumą oszacowanych wartości składowych, 6 do 15 działek powstałych po jej podziale) c) ok. 5 operatów - oszacowanie wartości nieruchomości stanowiącej pojedynczą, zabudowana lub niezabudowaną działkę gruntu przed podziałem i oszacowanie wartości całkowitej, będącej sumą oszacowanych wartości składowych wszystkich działek, więcej niż 15, powstałych po jej podziale) Część II obejmująca: 1. Szacowanie nieruchomości niezabudowanej - ok. 80 operatów dla następujących potrzeb: - oddania w użytkowanie wieczyste, - sprzedaży nieruchomości gruntowych, - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, - określenia wartości rynkowej gruntów przejętych pod drogi, - innych wynikających z potrzeb Zamawiającego, 2. Szacowania nieruchomości zabudowanych - ok. 10 operatów dla następujących potrzeb: - oddania w użytkowanie wieczyste, - sprzedaży nieruchomości gruntowych, - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, - innych wynikających z potrzeb Zamawiającego, Część III obejmująca: 1. Szacowanie nieruchomości lokalowych - ok. 15 operatów 2. Ustalenia odszkodowań za nakłady na gruncie - ok. 5 operatów 3. Ustalenie wartości służebności gruntowych przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia mediów - ok. 5 operatów 4. Analiza wartości rynkowej gruntu przeznaczonego pod drogi dla potrzeb przejęcia przez Gminę - ok. 5 analiz 5. Ustalenie wartości służebności przesyłu - ok. 5 analiz Podana wyżej ilość nieruchomości stanowi liczbę szacunkową i może ulec zmianie w wyniku rzeczywistego zapotrzebowania. Operat szacunkowy dotyczy wyceny jednej nieruchomości - działki. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb, w danej grupie nieruchomości. Realizacja poszczególnych zleceń nie może przekroczyć 14 dni, licząc od dnia doręczenie zlecenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest doświadczenie zawodowe osoby wykonującej zamówienie, w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat: min. 30 operatów obejmujących tematyką część zamówienia na którą składana jest oferta) osoba realizująca zamówienie musi posiadać stosowne uprawnienia do szacowania nieruchomości oraz przynależeć do stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Grupa I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szacowanie nieruchomości - ok. 60 operatów - (dwukrotne szacowanie wartości nieruchomości) w celu ustalenia opłaty planistycznej i rozliczenia ewentualnych nakładów - operat, w którym dwukrotnie oszacowana jest wartości nieruchomości - stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu - przed i po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego), 2. Szacowanie nieruchomości (dwukrotne szacowanie wartości nieruchomości) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału: a) ok. 50 operatów - oszacowanie wartości nieruchomości stanowiącej pojedynczą, zabudowana lub niezabudowaną działkę gruntu przed podziałem i oszacowanie wartości całkowitej będącej sumą oszacowanych wartości składowych, 2 do 5 działek powstałych po jej podziale) b) ok. 10 operatów - oszacowanie wartości nieruchomości stanowiącej pojedynczą, zabudowana lub niezabudowaną działkę gruntu przed podziałem i oszacowanie wartości całkowitej, będącej sumą oszacowanych wartości składowych, 6 do 15 działek powstałych po jej podziale) c) ok. 5 operatów - oszacowanie wartości nieruchomości stanowiącej pojedynczą, zabudowana lub niezabudowaną działkę gruntu przed podziałem i oszacowanie wartości całkowitej, będącej sumą oszacowanych wartości składowych wszystkich działek, więcej niż 15, powstałych po jej podziale).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Grupa 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szacowanie nieruchomości niezabudowanej - ok. 80 operatów dla następujących potrzeb: - oddania w użytkowanie wieczyste, - sprzedaży nieruchomości gruntowych, - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, - określenia wartości rynkowej gruntów przejętych pod drogi, - innych wynikających z potrzeb Zamawiającego, 2. Szacowania nieruchomości zabudowanych - ok. 10 operatów dla następujących potrzeb: - oddania w użytkowanie wieczyste, - sprzedaży nieruchomości gruntowych, - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, - innych wynikających z potrzeb Zamawiającego,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Grupa 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szacowanie nieruchomości lokalowych - ok. 15 operatów 2. Ustalenia odszkodowań za nakłady na gruncie - ok. 5 operatów 3. Ustalenie wartości służebności gruntowych przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia mediów - ok. 5 operatów 4. Analiza wartości rynkowej gruntu przeznaczonego pod drogi dla potrzeb przejęcia przez Gminę - ok. 5 analiz 5. Ustalenie wartości służebności przesyłu - ok. 5 analiz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pobierz: SIWZ, modyfikacja siwz 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-01-11 09:39:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-01-11 09:39:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-01-19 12:40:41)