logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: organizacja kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 110212 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 06.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Jednostka Oświatowa , ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 61 8146482, faks 61 8959364.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: organizacja kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja kolonii letnich dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Wykonawca musi spełnić następujące wymagania: - zakwaterowanie podczas czterech bezpośrednio następujących po sobie 7-dniowych turnusów (w każdym turnusie bierze udział 49 osób - 45 uczestników plus 3 opiekunów i kierownik kolonii) w miejscowości nadmorskiej w Polsce, w odległości nie większej niż 350 km od siedziby Zamawiającego. Zakwaterowanie zorganizowane w budynkach murowanych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakwaterowania w domkach kempingowych, namiotach, budynkach szkolnych i bursach. Uczestnicy muszą być zakwaterowani w jednym budynku, a drzwi do pokoi muszą wychodzić na wspólny korytarz w budynku. Pokoje maksymalnie 5-osobowe z łazienkami (pełen węzeł sanitarny) ewentualnie segmenty z dwoma pokojami i wspólną łazienką (pełen węzeł sanitarny), łóżka pojedyncze. W segmencie nie może być więcej niż 5 osób. Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania w pokojach z łóżkami piętrowymi. Pokoje i segmenty nie mogą być dwupoziomowe. Pokoje muszą być wyposażone w podstawowe meble/szafkę ubraniową, stolik, krzesła, łóżka. Woda ciepła bez ograniczeń. Teren ośrodka musi być ogrodzony z wydzielonym miejscem do rekreacji (umożliwiającym zorganizowanie ogniska), urządzeniami do zabaw ruchowych np. huśtawkami, w ośrodku musi znajdować się wydzielona sala do zajęć świetlicowych odpowiednio wyposażona w stoły i krzesła a także w dodatkowe sprzęty umożliwiające prowadzenie zajęć rekreacyjnych np. stół do ping - ponga. - obiekt kolonijny nie może być oddalony od plaży o więcej niż 150 metrów, gdzie znajduje się miejsce umożliwiające kąpiel w morzu. Odległość należy mierzyć wzdłuż drogi przeznaczonej do ruchu pieszego; kąpielisko musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i czystości wody. Opiekę ratownika zapewnia Wykonawca. - terminy poszczególnych turnusów w okresie między 30 czerwca 2012r. a 28 lipca 2012r.: I turnus - 30 czerwca do 7 lipca, II turnus - 7 lipca do 14 lipca, III turnus - 14 lipca do 21 lipca, IV turnus - 21 lipca do 28 lipca - zapewnienie całodziennego wyżywienia (4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Dzienna stawka żywieniowa na 1 dziecko nie może być niższa niż 20 zł (słownie: dwadzieścia zł 00/100). Każdy turnus rozpoczyna się i kończy obiadem. Wykonawca zapewnia uczestnikom turnusów suchy prowiant i napoje na drogę powrotną i podczas wycieczki; - zapewnienie całodobowej opieki medycznej (lekarz i pielęgniarka na wezwanie) dla grupy; - zapewnienie odpowiedniego programu atrakcji, Wykonawca zapewnia w trakcie trwania każdego z turnusów jedną, całodniową wycieczkę autokarową do miejsc ciekawych przyrodniczo i historycznie, przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży trzy propozycje wycieczek do wyboru Zamawiającego, program wycieczki musi być przed zawarciem umowy uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego; Wykonawca zapewnia przewodnika, transport oraz ubezpieczenie wycieczki, wyżywienie w dniu wycieczki - śniadanie, suchy prowiant i napoje oraz dwudaniowy ciepły posiłek po powrocie z wycieczki, - zapewnienie uczestnikom turnusów transportu autokarem wyposażonym w sprawną klimatyzację, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.262, z późn. zm.), w ciągu dnia spod Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie do ośrodka kolonijnego. Powrót z miejsca wypoczynku odbywa się również do Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym. Zamawiający zapewnia kierownika kolonii i opiekę wychowawców podczas każdego z turnusów. Zamawiający ubezpiecza uczestników kolonii we własnym zakresie. Prawo opcji - ilość osób uczestniczących w każdym z turnusów może ulec zmianie w zakresie plus/minus 3 osób. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia tej zmiany rozliczając koszty po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym. Od dnia składania ofert obiekt kolonijny winien spełniać wszystkie wymagania zapisane w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wizji lokalnej miejsc zaproponowanych przez Wykonawcę jako miejsc zakwaterowania dzieci zarówno przed podpisaniem umowy, jak i po jej podpisaniu. Zamawiający we własnym zakresie zgłosi do Kuratorium Oświaty organizację kolonii..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie zorganizowania, w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch kolonii letnich łącznie dla minimum 45 dzieci wraz z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia oraz programu atrakcji w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia,
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, b) opis i plan obiektu wraz ze zdjęciami (zdjęcia na płycie CD), materiały reklamowe, c) mapa obrazująca odległość obiektu kolonijnego do plaży wzdłuż drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminna Jednostka Oświatowa Gminy Tarnowo Podgórne ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym ul. Sportowa 1, w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-04-06 12:44:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-04-06 12:44:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-04-18 11:00:44)