logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: organizacja kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 67817 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 23.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Jednostka Oświatowa , ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 61 8146482, faks 61 8959364.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: organizacja kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja kolonii letnich dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Wykonawca musi spełnić następujące wymagania: - zakwaterowanie podczas czterech bezpośrednio następujących po sobie 7-dniowych turnusów (w każdym turnusie bierze udział 49 osób - 45 uczestników plus 3 opiekunów i kierownik kolonii) w miejscowości nadmorskiej w Polsce, w odległości nie większej niż 350 km od siedziby Zamawiającego. Zakwaterowanie zorganizowane w budynkach murowanych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakwaterowania w domkach kempingowych, namiotach, budynkach szkolnych i bursach. Pokoje maksymalnie 5-osobowe z łazienkami (pełen węzeł sanitarny) ewentualnie segmenty z dwoma pokojami i wspólną łazienką (pełen węzeł sanitarny), łóżka pojedyncze. W segmencie nie może być więcej niż 5 osób. Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania w pokojach z łóżkami piętrowymi. Pokoje muszą być wyposażone w podstawowe meble/szafkę ubraniową, stolik, krzesła, łóżka. Woda ciepła bez ograniczeń. Teren ośrodka musi być ogrodzony z wydzielonym miejscem do rekreacji (umożliwiającym zorganizowanie ogniska), urządzeniami do zabaw ruchowych np. huśtawkami, w ośrodku musi znajdować się wydzielona sala do zajęć świetlicowych odpowiednio wyposażona w stoły i krzesła a także w dodatkowe sprzęty umożliwiające prowadzenie zajęć rekreacyjnych np. stół do ping - ponga. - obiekt kolonijny nie może być oddalony od morza o więcej niż 100 metrów, gdzie znajduje się plaża z miejscem umożliwiającym kąpiel; kąpielisko musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i czystości wody. Opiekę ratownika zapewnia Wykonawca. - terminy poszczególnych turnusów w okresie między 30 czerwca 2012r. a 28 lipca 2012r.: I turnus - 30 czerwca do 7 lipca, II turnus - 7 lipca do 14 lipca, III turnus - 14 lipca do 21 lipca, IV turnus - 21 lipca do 28 lipca - zapewnienie całodziennego wyżywienia (4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Dzienna stawka żywieniowa na 1 dziecko nie może być niższa niż 20 zł (słownie: dwadzieścia zł 00/100). Każdy turnus rozpoczyna się i kończy obiadem. Wykonawca zapewnia uczestnikom turnusów suchy prowiant i napoje na drogę powrotną i podczas wycieczki; - zapewnienie całodobowej opieki medycznej (lekarz i pielęgniarka na wezwanie) dla grupy; - zapewnienie odpowiedniego programu atrakcji, Wykonawca zapewnia w trakcie trwania każdego z turnusów jedną, całodniową wycieczkę autokarową do miejsc ciekawych przyrodniczo i historycznie, przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży trzy propozycje wycieczek do wyboru Zamawiającego, program wycieczki musi być przed zawarciem umowy uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego; Wykonawca zapewnia przewodnika, transport oraz ubezpieczenie wycieczki, wyżywienie w dniu wycieczki - śniadanie, suchy prowiant i napoje oraz dwudaniowy ciepły posiłek po powrocie z wycieczki, - zapewnienie uczestnikom turnusów transportu autokarem wyposażonym w sprawną klimatyzację, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.262, z późn. zm.), w ciągu dnia spod Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie do ośrodka kolonijnego. Powrót z miejsca wypoczynku odbywa się również do Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym. Zamawiający zapewnia kierownika kolonii i opiekę wychowawców podczas każdego z turnusów. Zamawiający ubezpiecza uczestników kolonii we własnym zakresie. Prawo opcji - ilość osób uczestniczących w każdym z turnusów może ulec zmianie w zakresie plus/minus 3 osób. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia tej zmiany rozliczając koszty po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wizji lokalnej miejsc zaproponowanych przez Wykonawcę jako miejsc zakwaterowania dzieci zarówno przed podpisaniem umowy, jak i po jej podpisaniu. Zamawiający we własnym zakresie zgłosi do Kuratorium Oświaty organizację kolonii..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie zorganizowania, w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch kolonii letnich łącznie dla minimum 45 dzieci wraz z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia oraz programu atrakcji w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

opis i plan obiektu wraz ze zdjęciami (zdjęcia na płycie CD), materiały reklamowe

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminna Jednostka Oświatowa Gminy Tarnowo Podgórne ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym ul. Sportowa 1, w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ , wyjaśnienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-03-23 14:07:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-03-23 14:07:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-04-06 12:10:56)