logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: Opracowanie projektu remizy strażackiej w Lusowie
Numer ogłoszenia w BZP: 218022 - 2012; data zamieszczenia BZP: 25.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu remizy strażackiej w Lusowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu remizy strażackiej na podstawie koncepcji architektonicznej posiadanej przez zamawiającego i stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji. ETAP 1 - opracowanie projektu remizy -Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - jeżeli wymagana -Uzyskanie niezbędnych zgód i zapewnień dostawy energii elektrycznej, wody i gazu -Wykonanie projektu zagospodarowania terenu -Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych we wszystkich branżach (m.in. budowlanej, drogowej, instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych, instalacji wod-kan zewnętrznych, instalacji wod-kan co wewnętrznych, instalacji gazowej, zieleni) -Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia -Przygotowanie niezbędnych opracowań dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko - zgodnie z obowiązującymi przepisami -Wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż -Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i zbiorczych zestawień kosztów inwestycji -Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym wraz ze wszystkimi załącznikami ETAP 2 - nadzór autorski -Sprawowanie nadzoru i kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem -Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ewentualnie uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej -Uzgadnianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych. -Czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany projektu, wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę bądź uzgodnienia projektu zamiennego -Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym etapu budowy -Ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami -Odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej: -Projekt budowlany - 6 egz. -Projekt wykonawczy - 4 szt. -Kosztorys inwestorski - 2 egz. -Przedmiary robót - 2 egz. -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wytyczne do BIOZ - 2 egz. -Wersja elektroniczna: projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wytyczne do planu BIOZ, kosztorys w formacie .pdf, .ath i .xls; przedmiar w formacie .pdf, .ath i .xls. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie w ostatnich 3 latach min. dwóch projektów budynków użyteczności publicznej o wartości 40.000,00 zł każda)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Osoba lub osoby realizujące zamówienie muszą wykazać stosowne uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami niezbędne do wykonania zamówienia (branże budowlana, elektryczna, kanalizacyjna).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu możliwa tylko za zgodą Zamawiającego w sytuacji gdy okoliczności formalno - prawne uniemożliwią realizację zamówienia w umówionym terminie. Ewentualne wydłużenie terminu będzie proporcjonalne do okoliczności wywołujących zwłokę w realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego pok. nr 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2012 godzina 14:00, miejsce: Siedziba zamawiającego pok. nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia

Formularz oferty w wersji word

Wyjaśnienia cd

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-06-25 10:47:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-06-25 10:47:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-07-06 13:30:45)