logo
logo bip
 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.tarnowo-podgorne.pl


Tarnowo Podgórne: dostawa fortepianu dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym
Numer ogłoszenia: 468498 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 23.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowie Podgórnym , ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 61 816 60 06, faks 61 816 60 06.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa fortepianu dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego fortepianu dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym. Fortepian (1 szt.) mistrzowski, koncertowy, firmy Steinway & Sons lub równoważny - o parametrach nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, wyprodukowany nie dawniej niż w 1959 roku, w pełni sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji. Wykonany ręcznie w co najmniej 80 %, na najwyższym poziomie technicznym, o następujących cechach: - wykończenie: kolor - czarny połysk, lakier - poliestrowy, wykończenie - polerowanie ręczne; - wymiary: dł. min. 270 cm; - waga katalogowa: do 500 kg; - obudowa zewnętrzna - sezonowane drewno; - szkielet instrumentu- sezonowane lite drewno świerkowe - układ gwiaździsty - łączenia na drewnianych dyblach; - dno rezonansowe - minimum 2 lata sezonowane drewno, świerk wysokogórski, gęstość 10 słojów na cm; - żebrowanie z litego drewna świerkowego, grubość malejąca ku krańcom, wyprężenie - efekt membrany; - rama żeliwna , pokryta warstwami lakieru w kolorze złotym; - naciąg strun - krzyżowy; - struny basowe - stalowe, owijane pełną miedzią; - struny wiolinowe - drut stalowy Rölaustahl; - system Duplex Scala; - strojnica - klejona z warstw twardego drewna; - kołki stroikowe - hartowana, nierdzewna stal, niklowane, o drobnym zwoju gwintu; - mechanika - elementy wykonane przez firmę Renner - belka konstrukcyjna mosiężna - wypełnienie: twarde drewno - brak elementów z tworzyw sztucznych; - młotki - rdzeń z białego buku, twardy najwyższej jakości filc, poddany procesowi kompresji dla zachowania stałego kształtu, boki nitowane do rdzenia; - tłumik - główki z litego drewna, lakierowane na czarno z połyskiem - filc tłumikowy naturalny, najwyższej jakości; - kolektor brzmienia - rezonator stalowy; - klawiatura - 88 klawiszy - 7 ¼ oktawy - klawisze z pełnego drewna świerkowego - wyważane ciężarkami ołowianymi; - stół klawiatury - rama: biały buk - wypełnienie: jodła z bukowymi wstawkami - czerwony buk; - pokrywa - klapa wykonana z płyty stolarskiej z drewna topoli, profilowane wykończenie krawędzi, trzy pozycje otwarcia, zabezpieczenie otwarcia - zamek klapy i pokrywy klawiatury - pulpit z drewna topoli - pięć pozycji ustawienia; - 3 pedały (centralny sostenuto); - nogi wyposażone w rolki transportowe z hamulcami; - w komplecie z regulowaną ławą w kolorze fortepianu i pokrowcem. Dostawca zapewni w cenie oferty: transport we wskazane miejsce, wniesienie, montaż oraz przegląd i strojenie fortepianu po dostawie, a także ubezpieczenie fortepianu do momentu przekazania Zamawiającemu. Dostawca obejmie fortepian swoją gwarancją na okres co najmniej 5 lat od daty dostarczenia instrumentu. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia na prośbę Zamawiającego, przedstawicielom Zamawiającego przetestowania instrumentu. Celem ewentualnego przetestowania instrumentu jest potwierdzenie zgodności oferowanego instrumentu z przedmiotem zamówienia. Testowanie instrumentu odbędzie się we wskazanym przez Zamawiającego terminie w jego siedzibie na koszt wykonawcy. Przekazanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie stosownego protokołu odbioru. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji, b) opis (dane techniczne), rysunki, fotografie, itp. proponowanego fortepianu zgodnie z wymaganiami zapisanymi w pkt. 3 SIWZ, na podstawie których Zamawiający będzie mógł potwierdzić zgodność parametrów proponowanego instrumentu z parametrami określonym w SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie POdgórnym, ul. Szkolna 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5, w sekretariacie w pokoju nr 25.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-11-23 11:22:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-11-23 11:22:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-12-03 16:18:40)