logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: Czyszczenie separatorów oraz współpracujących z nimi osadników na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 47288 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 16.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czyszczenie separatorów oraz współpracujących z nimi osadników na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czyszczenia separatorów oraz współpracujących z nimi osadników znajdujących się na terenie gm. Tarnowo Podgórne wraz z wywozem wydobytych osadów do zakładów zajmujących się ich utylizacją, zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodno-prawnymi o następującym zakresie: - dwukrotne badania ścieków deszczowych na wylotach wykonane przez laboratorium posiadające akredytację, - założenie zeszytu eksploatacji ( w przypadku jego braku), - udokumentowanie czynności związanych z eksploatacją kanalizacji w książkach obiektu budowlanego pełniących funkcję zeszytu eksploatacji kanalizacji deszczowej przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z: - wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu (w zakresie wynikającym z potrzeb zamówienia) oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu usługi, - transportem ropopochodnych substancji uznanych za niebezpieczne za pomocą specjalistycznego, spełniającego wymagania ADR (transport materiałów niebezpiecznych) samochodem asenizacyjnym, - przekazaniem osadów do zakładów zajmujących się ich utylizacją, - rozładunkiem i utylizacją substancji niebezpiecznych, - naprawą urządzeń kanalizacyjnych i drogowych w przypadku wystąpienia awarii w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych. - wykonaniem badań ścieków deszczowych przez laboratorium posiadające akredytację na wylotach 2-krotnie (po wykonaniu czyszczenia wiosną oraz na jesień). Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia realizowany był zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844). - Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 96 poz.437). - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji oczyszczani ścieków (Dz. U. Nr 96 poz.438). Wykonawca będzie wykonywał prace zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji kanalizacji deszczowej producenta oraz urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o stwierdzonej podczas czyszczenia konieczności naprawy lub wymiany elementów urządzeń. Powierzone do wykonania prace składające się na przedmiot umowy będą wykonywane przez Wykonawcę, jego sprzętem i narzędziami zachowaniem zasad BHP i PPOŻ. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.47.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest aby wykonawca posiadał: - decyzję na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym odpadów niebezpiecznych nr katalogowy 13 05 01* oraz 13 05 08*) wydaną przez właściwy organ lub pozwolenie zintegrowane (w przypadku, gdy wytwórca odpadów prowadzi instalacje, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane), /zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.)/ - decyzję w sprawie transportu odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych nr katalogowy 13 05 01* oraz 13 05 08*) wydaną przez właściwy organ /zgodnie z art.28 ustawy o odpadach/. Jeżeli wytwórca lub posiadacz odpadów jest zwolniony z obowiązku uzyskania w/w zezwolenia to wykazuje, iż spełnia warunki zgodnie z art. 31 lub 32 ww. ustawy. Decyzje o których mowa muszą być ważne przez cały okres związania umową.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest doświadczenie w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwóch tożsamych zamówień)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podsatwie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie na kwotę nie mniejsza niż 100.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ, wyjasnienia1 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-02-16 13:20:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-02-16 13:20:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-02-29 09:05:18)