logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: budowa drenażu odwadniającego teren placu zabaw przy przedszkolu i kanalizacji deszczowej w Tarnowie Podgórnym
Numer ogłoszenia: 269820 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 25.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa drenażu odwadniającego teren placu zabaw przy przedszkolu i kanalizacji deszczowej w Tarnowie Podgórnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa drenażu odwadniającego teren placu zabaw przy przedszkolu i kanalizacji deszczowej w Tarnowie Podgórnym. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo w przedmiarze, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym i wykonawczym, które stanowią załącznik do SIWZ. Zakres budowy inwestycji według poniższego zestawienia: Wykonanie: -rurociągu PVC ø200mm - ok. 17mb - rurociągu PVC ø110mm - ok. 35mb - kształtki PVC ø110mm - trójnik 110/75mm - 7 kpl. - studni kanalizacyjnych PP ø 315mm - 1 kpl. - studni betonowej ø1000mm - 1 szt. - wylotu brzegowego w obudowie betonowej - rurociągu drenarskiego PVC ø90/80 - ok. 27mb - rurociągu drenarskiego PVC ø60/50 - ok. 161,5mb - kształtki PVC 92/80 - 1 kpl. - kształtki PVC 60/502 - 7 kpl. Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego Szczegółową lokalizację elementów, będących przedmiotem zamówienia dla wszystkich etapów inwestycji, zawierają plany w skali 1:500 zawarte w dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy, będący podstawą opracowania kosztorysów ofertowych, jest określony w przedmiarach robót (odrębne opracowania); pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Szczegóły konstrukcyjne przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny do projektu wykonawczego oraz część rysunkowa projektu konstrukcyjnego (do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne). Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, oprócz kosztów, wynikających z kosztorysu ofertowego, winna obejmować następujące nakłady, niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę: a) badanie zagęszczenia zasypki wykopów tymczasowych w dostosowaniu do wymogów projektu technicznego i klasy drogi (pasa roboczego), b) segregację materiałów z rozbiórki na materiały odpadowe, materiały do recyklingu i nadające się do powtórnego wykorzystania bez przeróbki, c) opłaty składowiskowe związane z odwozem gruzu i nadmiaru urobku (wybór miejsca i wywóz we własnym zakresie), d) tymczasowe opłotowanie pasa roboczego (obustronnie), e) opłaty za czasowe składowiska urobku, f) zdjęcie humusu i darniny wraz ze składowaniem w pryzmach i zabezpieczeniem ich przed zanieczyszczeniem oraz nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych, g) naprawy dróg, ulic, chodników, ogrodzeń, terenów zielonych, placów zabaw zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów, h) likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, i) koszt zrzutu wody po próbach szczelności i oczyszczenia z namułu kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych po wykonaniu odwodnienia wykopów, j) odszkodowania za zniszczenie upraw i zieleni, k) zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym (opracowanie projektu organizacji ruchu) l) założenie rur ochronnych dwudzielnych na krzyżowane kable podziemne m) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.00.00-8, 45.23.11.10-9, 45.23.21.30-2, 45.23.24.10-9, 45.11.00.00-1, 45.23.32.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 robót związanych z: budową lub przebudową drenażu odwadniającego lub kanalizacji deszczowej o wartości brutto minimum 50.000 zł każda)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (wymagane uprawnienia sanitarne) - do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu wg wzoru załączonego do siwz, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji, b) kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiaru robót,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu realizacji może nastąpić tylko za zgoda zamawiającego w przypadku gdy: - warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, - wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego, - wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, - wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, - wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne, - stwierdzenia w czasie wykonywania prac błędów w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy w przypadku takiej konieczności wynikającej z obiektywnych okoliczności. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia wymagane przepisami prawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie POdgórnym, ul. Poznańska 115, pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ wraz z dokumentacją

wyjaśnienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-07-25 13:13:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-07-25 13:13:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-08-21 15:06:37)