logo
logo bip
 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.tarnowo-podgorne.pl


Tarnowo Podgórne: dostawa dwóch samochodów dla Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym
Numer ogłoszenia: 84202 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 19.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa dwóch samochodów dla Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów służbowych tej samej marki i modelu dla Urzędu Gminy -Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym. Pojazdy powinny spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla samochodów osobowych. Wykonawca dostarczy samochody do siedziby Zamawiającego. Zamawiający we własnym zakresie dokona ubezpieczenia samochodów (AC, OC, NNW). Wykonawca zobowiązany jest do dokonania usługi rejestracji pojazdów. Wymagane parametry techniczne ogólne: 1) Rok produkcji: nie starszy niż z 2011r., 2) Silnik (pojemność min. 1400 cm 3, moc większe bądź równe 75 KM), 3) Rodzaj paliwa: olej napędowy, 4) max, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych - Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym - max: 7,5 l / 100 km, 5) Wspomaganie układu kierowniczego, 6) Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, 7) Immobiliser + dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe fabryczne, 8) Drzwi przesuwane do przedziału pasażerskiego z prawej strony, 9) Drzwi przesuwane do przedziału pasażerskiego z lewej strony, 10) Przeszklone tylne drzwi dwuskrzydłowe, ogrzewane z wycieraczką lub drzwi tylne -klapa podnoszona do góry z ogrzewaniem i wycieraczką, 11) Centralny zamek, 12) Gniazdo 12V w kabinie kierowcy - przestrzeni pasażerskiej, 13) Klimatyzacja, 14) Szyby przednie regulowane elektrycznie, 15) Tapicerka w przedziale pasażerskim koloru: czarnego, ciemno szarego lub granatowego (łatwa w utrzymaniu czystości), 16) Siedzenia dzielone, składane z możliwością demontażu w II rzędzie siedzeń, 17) Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, 18) Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, 19) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, 20) Kierownica z regulacją wysokości, 21) Rodzaj napędu - przedni, 22) Skrzynia biegów manualna - 5-biegowa, 23) Kolor srebrny metalizowany, 24) Koło zapasowe pełnowymiarowe, 25) Obręcze stalowe + kołpaki, 26) ESP, ABS, ASR (lub równorzędny) 27) Wykładziny gumowe w przedziale pasażerskim oraz w przedziale pasażersko-ładunkowym, 28) Trójkąt, gaśnica, apteczka 29) Wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (niemetanowych albo ich sumy), zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych - wyrażone łącznie - Norma spalania min. Euro 5, 30) Wielkość emisji dwutlenku węgla, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych - max 158 g/km 31) Komplet opon letnich oraz komplet opon zimowych, 32) Wymiary zewnętrzne : - długość całkowita minimum 4400 mm - szerokość całkowita minimum 1800 mm - wysokość całkowita minimum 1450 mm 33) Wymiary wewnętrzne pojazdu: - z przodu pojazdu pomiędzy wewnętrznymi ścianami drzwi przednich min. 1415 mm, - z tyłu pojazdu pomiędzy wewnętrznymi ścianami drzwi tylnych min. 1415 mm, - wielkość bagażnika minimum 550 L Wymagania Zamawiającego dotyczące oznakowania pojazdów: 1) Srebrna barwa nadwozia - metalizowany, dodatkowo pojazdy winny być oznakowane: -pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej, -pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, barwy żółto-granatowej, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi, - odblaskowym napisem STRAŻ GMINNA barwy żółtej umieszczonym na pasie barwy granatowej po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu, - emblematem o wymiarach nie mniejszych niż 30x22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających inny układ drzwi - za drzwiami przednimi; emblemat powinien być tożsamy z emblematem gminy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych(Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.). Elementy do oklejenia pojazdu dostarczy zamawiający. 2) Przystosowanie pojazdu jako uprzywilejowany - montaż belki na dachu każdego pojazdu oraz urządzenia do jej obsługi w kabinie kierowcy), belki ze świetlnym napisem STRAŻ GMINNA barwy granatowej lub czarnej na białym tle, umieszczonym na dachu pojazdu. elementy dostarczy zamawiający Uwaga: w trakcie eksploatacji pojazdów ewentualne zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia specjalnego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę: 1) minimum 2 lata gwarancji na pojazd (bez limitu kilometrów), 2) minimum 3 lata gwarancji na lakier, 3) minimum 5 lat gwarancji na perforację nadwozia Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał serwis pojazdów na terenie powiatu poznańskiego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

opis proponowanego pojazdu (dane techniczne, wyposażenie, zdjęcia).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pobierz: SIWZwyjaśnienia,  

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienia 2

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-03-19 11:43:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-03-19 11:43:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-03-29 15:05:53)