logo
logo bip
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy rurociągu melioracyjnego w Rumianku
 

Tarnowo Podgórne: Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy rurociągu melioracyjnego S-1-2-1d w Rumianku
Numer ogłoszenia w BZP: 242408 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 09.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy rurociągu melioracyjnego S-1-2-1d w Rumianku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy rurociągu melioracyjnego S-1-2-1d w Rumianku. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego obejmuje: Pełnowymiarową dokumentację projektowo - wykonawczą przebudowy rurociągu melioracyjnego S-1-2-1d w m. Rumianek gm. Tarnowo Podgórne na dł. ok. 900 mb wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń (zgłoszeń), zgód właścicieli gruntów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta. Projekty branżowe usunięcia kolizji oraz projekt wykonawczy. Zakres usunięć ewentualnej kolizji przedstawić na roboczo w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy oraz z Gminną Spółką Wodną. Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Aktualne podkłady geodezyjne (numeryczne) dla potrzeb projektu wraz z mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów (w skali 1:500). Operat wodno-prawy oraz decyzję wodno-prawną. Dokumentację geotechniczną. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji, decyzji środowiskowej oraz pozwoleń. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Informacje BIOZ. Projekt organizacji ruchu. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót z opisem przyjętej technologii z podziałem na etapy w sposób wskazany przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia do przetargu zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Wszystkie projekty powinny zawierać rozwiązania szczegółów niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Projektant jest zobowiązany w trakcie przygotowania projektu uzgodnić ją z Zamawiającym właścicielami nieruchomości i instytucjami m.in. z Poznańskim Związkiem Spółek Wodnych. Ponadto należy: przeprowadzić wizję lokalną, dokonać oceny stanu technicznego, wykonać obliczenia hydrauliczne, określić cenę szacunkową zadania inwestycyjnego, dla każdego z etapów określonych w trakcie realizacji zamówienia, uwzględnić włączenie istniejących sieci drenarskich do przebudowywanego rurociągu. Forma i ilość dokumentacji: Projektant zobowiązany jest dostarczyć dokumentację w następujących ilościach i formie: pełnowymiarowy projekt budowlano - wykonawczy wraz z elementami konstrukcji i informacją BIOZ - 5 egz. (w tym 2 egz. egzemplarze wymagane do uzyskania uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 4 egz. Dokumentacje geotechniczne - 2 egz. Wersja elektroniczna: projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wytyczne do projektu BIOZ w formacie .dwg lub innym z przeglądarką; Kosztorysy inwestorskie - 4 egz. Przedmiary robót - 4 egz. Wersja elektroniczna: pliki tekstowe .pdf oraz .tif monochromatyczny wielostronicowy rysunki i mapy w formacie .dwg, .pdf, .tif 24-bitowy, w rozdzielczości 300-400dpi lub w innym z przeglądarką , kosztorysy i przedmiary w formacie .ath Opis przedmiotu zamówienia - 1egz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie w ostatnich 3 latach a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch projektów budowy lub przebudowy rurociągów o wartości 30 tys. zł brutto każda),
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Osoba lub osoby uczestniczące w realizacji zamówienia powinny posiadać stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - (Dz. U. Z 2010 r. nr 243, poz. 1613 z późn. zm.) oraz wykazać doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów budowy lub przebudowy rurociągów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu możliwa tylko za zgodą Zamawiającego w sytuacji gdy okoliczności formalno - prawne uniemożliwią realizację zamówienia w umówionym terminie. Ewentualne wydłużenie terminu będzie proporcjonalne do okoliczności wywołujących zwłokę w realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego pok. 117..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2012 godzina 14:00, miejsce: Siedziba zamawiającego pok. 119..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz siwz

Wyjaśnienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-07-09 16:25:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-07-09 16:25:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-07-25 13:19:44)
Lista wiadomości