logo
logo bip
zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek
 

Tarnowo Podgórne: zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek
Numer ogłoszenia: 69416 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 07.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek oraz ich dostawa do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: część I - zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, część II - zakup i dostawa fabrycznie nowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz nośników danych elektronicznych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. część III - zakup i dostawa papieru ksero dla Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, Ilości materiałów określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowią ilości szacunkowe i mogą ulec zmianie. Zakup i dostawa materiałów będzie odbywała się sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Urzędu. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć materiały w terminie 2 dni, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania, własnym transportem do siedziby Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. Dostawa materiałów w ciągu miesiąca na dokument WZ, rozliczenie na podstawie faktur VAT jeden raz w miesiącu. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów równoważnych w stosunku do materiałów opisanych przez zamawiającego. Za równoważne zostaną uznane materiały o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych niż materiały wymienione przez zamawiającego w formularzu ofertowym. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek zaproponowanie materiałów innych niż materiały oryginalne producenta sprzętu wiąże się z koniecznością udokumentowania ich równoważności oraz przejęciem odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu wynikające ze stosowania równoważników przez producenta tych materiałów. Za materiały równoważne zamawiający uzna takie, które są nowe, oryginalnie zapakowane, nie pochodzą z recyklingu i nie są ponownie napełniane. W celu wykazania równoważności wykonawca musi przedstawić porównanie proponowanego równoważnego materiału eksploatacyjnego z materiałami oryginalnymi producenta sprzętu. Z porównania musi wynikać co najmniej taka sama pojemność oraz wydajność zamiennika w stosunku do oryginału. W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawca przedstawi dokumenty określone w pkt. 9 e i f.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 30.19.00.00-7, 30.19.76.44-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji co najmniej dwóch dostaw porównywalnych z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, każda o wartości brutto w wysokości co najmniej: - Część 1 - 15 000,00 zł. - Część 2 - 50 000,00 zł. - Część 3 - 10 000,00 zł.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

e) dla części I i III - należy przedstawić opis proponowanych materiałów w formie (do wyboru): katalogów z zaznaczonymi oferowanymi materiałami, zdjęć, opisów, wydruków internetowych, itp. pozwalających określić, czy zaoferowane materiały odpowiadają jakościowo preferowanym przez zamawiającego. Ponadto Wykonawca musi na formularzu ofertowym wypełnić rubrykę producent wpisując markę lub nazwę producenta oferowanego artykułu. f) dla części II zamawiający wypełnia rubrykę producent wpisując markę lub producenta oferowanych artykułów, ponadto w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych innych producentów niż producent sprzętu, wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument potwierdzający przejęcie odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu wynikające ze stosowania równoważników przez producenta tych materiałów, oraz porównanie parametrów proponowanych zamienników z parametrami materiałów oryginalnych producenta sprzętu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2012 godzina 10:00, miejsce: siedzibia Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, pokój nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz nośników danych elektronicznych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 30.19.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru ksero dla Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pobierz SIWZ, formularz ofertowy  , wyjaśnienia, zmiana ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-03-07 11:44:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-03-07 11:44:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-03-21 13:03:43)
Lista wiadomości