logo
logo bip
Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy/przebudowy dróg w Wysogotowie
 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

W związku z przygotowywanymi wyjaśnieniami do SIWZ które zamieścimy najpóźniej w dniu jutrzejszym tj. 14 02.2012 r.,  informujemy że termin składania ofert w niniejszym postępowaniu zostaje przesunięty na dzień 16.02.2012 r. godzina 10:00. W załaczeniu ogłoszenie o zmianie.

zmiana ogłoszenia ,

POBIERZ: wyjasnienia1, uzupełnienie - dokumentacja  , wyjasnienia2

Tarnowo Podgórne: Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy/przebudowy dróg w Wysogotowie
Numer ogłoszenia: 34160 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 03.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy/przebudowy dróg w Wysogotowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja dokumentacji technicznej budowy/przebudowy ulic: Żytniej, Kamiennej i Szparagowej w Wysogotowie. Wykonanie aktualizacji projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: Budowy/przebudowy ul. Żytnia w Wysogotowie Wymagania i zalecenia : Aktualizacji podlega projekt budowlano wykonawczy (koncepcyjnego) ulicy Kamiennej w Wysogotowie o długości ok. 440 m wraz z kanalizacją deszczową (ewentualnie studnie chłonne z przykanalikami i wpustami lub innym sposobem odwodnienia zaproponowanym przez Wykonawcę projektu i zaakceptowanym przez Zamawiającego) zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Aktualizacji oraz wykonaniu podlega część techniczna tj. m.in. niweleta, konstrukcja, przebieg, szerokość, kanalizacja deszczowa oraz inne parametry wskazane przez Zamawiającego w fazie przygotowania i konsultowania dokumentacji; cześć uzgodnieniowa tj. m. in. warunki od zarządców sieci, pozwolenia, decyzje i inne niezbędne zaktualizowane i nowe decyzje i uzgodnienia celem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. Na roboczo uzgodnić w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Projekt budowlany branży drogowej należy wykonać w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. Projekt budowlany branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa należy wykonać w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. Projekty branżowe usunięcia kolizji wykonać w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach, (zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo w WID-UGTP). Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta. Projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) - 6 egz. Przedmiar robót dla poszczególnych branż opracować w 2 egzemplarzach (zakres przedmiaru ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnej wersji), Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach, Kosztorys inwestorski - opracować i uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - opracować w 2 egzemplarzach (zakres prac ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnej wersji), Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej w tym: - pliki tekstowe - format *.pdf oraz *.tiff, *.xls, *.doc - pliki graficzne - format *dwg oraz *pdf i *.tiff Dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym (numerycznym-przekazać w wersji *.dwg oraz *.tiff) oraz wypisami z rejestru gruntów. Badania gruntowo-wodne podłoża oraz nośności istniejącej nawierzchni w 2 egzemplarzach Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 4 egzemplarzach Szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów w 4 egzemplarzach Należy uzyskać zgody właścicieli gruntów (w przypadku gruntów nie stanowiących własności Gminy Tarnowo Podgórne o zgodę na realizację zadania występować będzie Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne) na których jest planowana inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie aktualizacji projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: Budowy/przebudowy ul. Kamienna w Wysogotowie Wymagania i zalecenia : Aktualizacji podlega projekt budowlano wykonawczy (koncepcyjnego) ulicy Kamiennej w Wysogotowie o długości ok. 560 m wraz z kanalizacją deszczową (ewentualnie studnie chłonne z przykanalikami i wpustami lub innym sposobem odwodnienia zaproponowanym przez Wykonawcę projektu i zaakceptowanym przez Zamawiającego) zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Aktualizacji oraz wykonaniu podlega część techniczna tj. m.in. niweleta, konstrukcja, przebieg, szerokość, kanalizacja deszczowa oraz inne parametry wskazane przez Zamawiającego w fazie przygotowania i konsultowania dokumentacji; cześć uzgodnieniowa tj. m. in. warunki od zarządców sieci, pozwolenia, decyzje i inne niezbędne zaktualizowane i nowe decyzje i uzgodnienia celem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. Na roboczo uzgodnić w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Projekt budowlany branży drogowej należy wykonać w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. Projekt budowlany branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa należy wykonać w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. Projekty branżowe usunięcia kolizji wykonać w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach, (zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo w WID-UGTP). Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta. Projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) - 6 egz. Przedmiar robót dla poszczególnych branż opracować w 2 egzemplarzach (zakres przedmiaru ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnej wersji), Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach, Kosztorys inwestorski - opracować i uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - opracować w 2 egzemplarzach (zakres prac ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnej wersji), Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej w tym: - pliki tekstowe - format *.pdf oraz *.tiff, *.xls, *.doc - pliki graficzne - format *dwg oraz *pdf i *.tiff Dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym (numerycznym-przekazać w wersji *.dwg oraz *.tiff) oraz wypisami z rejestru gruntów. Badania gruntowo-wodne podłoża oraz nośności istniejącej nawierzchni w 2 egzemplarzach Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 4 egzemplarzach Szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów w 4 egzemplarzach Należy uzyskać zgody właścicieli gruntów (w przypadku gruntów nie stanowiących własności Gminy Tarnowo Podgórne o zgodę na realizację zadania występować będzie Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne) na których jest planowana inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie aktualizacji projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: Budowy/przebudowy ul. Szparagowej w Wysogotowie Wymagania i zalecenia : Aktualizacji podlega projekt budowlano wykonawczy ulicy Szparagowej w Wysogotowie o długości ok. 580 m wraz z kanalizacją deszczową zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Aktualizacji podlega część techniczna tj. m.in. niweleta, konstrukcja, przebieg, szerokość, kanalizacja deszczowa oraz inne parametry wskazane przez Zamawiającego w fazie przygotowania i konsultowania dokumentacji; cześć uzgodnieniowa tj. m. in. warunki od zarządców sieci, pozwolenia, decyzje i inne niezbędne celem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. Na roboczo uzgodnić w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Projekt budowlany branży drogowej należy wykonać w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. Projekt budowlany branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa należy wykonać w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. Projekty branżowe usunięcia kolizji wykonać w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach, (zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo w WID-UGTP). Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta. Projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) - 6 egz. Przedmiar robót dla poszczególnych branż opracować w 2 egzemplarzach (zakres przedmiaru ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnej wersji), Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach, Kosztorys inwestorski - opracować i uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - opracować w 2 egzemplarzach (zakres prac ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnej wersji), Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej w tym: - pliki tekstowe - format *.pdf oraz *.tiff, *.xls, *.doc - pliki graficzne - format *dwg oraz *pdf i *.tiff Dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym (numerycznym-przekazać w wersji *.dwg oraz *.tiff) oraz wypisami z rejestru gruntów. Badania gruntowo-wodne podłoża oraz nośności istniejącej nawierzchni w 2 egzemplarzach Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 4 egzemplarzach Szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów w 4 egzemplarzach Należy uzyskać zgody właścicieli gruntów (w przypadku gruntów nie stanowiących własności Gminy Tarnowo Podgórne o zgodę na realizację zadania występować będzie Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne) na których jest planowana inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest doświadczenie zawodowe osoby wykonującej zamówienie, w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat: min. 2 tożsamych prac tzn. dokumentacji projektowej budowy dróg o długości min. 500 m każda) osoba realizująca zamówienie musi posiadać stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu (branża drogowa)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający może zmienić termin zakończenia realizacji zamówienia w związku z przedłużająca się procedura administracyjną.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ , plany sytuacyjne

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-02-03 14:55:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-02-03 14:55:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-02-23 09:23:38)
Lista wiadomości