logo
logo bip
Opracowanie projektów mpzp
 

Tarnowo Podgórne: Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Numer ogłoszenia w BZP: 29982 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 22.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Część I Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, rejon ul. Żytniej, dla działek nr 41/22-część, 41/31, 47/13 (Uchwała Nr XXXVIII/460/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 listopada 2012 roku) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez przepisy. Obszar opracowania obejmuje ok. 1 ha. Powyższe opracowanie należy wykonać w 5 egzemplarzach w tym jeden laminowany oraz w formie elektronicznej i dostarczyć w formacie rastrowym (JPG lub TIFF) oraz w wersji numerycznej w formacie kompatybilnym ze środowiskiem ArcGIS (np. MXD, APR, SHP, DWG) a także w Edytorze Aktów Prawnych EAP/EDAP umożliwiającym publikację w Dzienniku Urzędowym. Podkład geodezyjny dostarczy zamawiający w postaci mapy nieaktualizowanej w skali 1:1000 lub 1:2000. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Część II Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarnowo Podgórne i Góra przy ulicy Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym, dla części działek nr 104/4, 104/5, 104/6 (Uchwała Nr XXXVIII/463/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 listopada 2012 roku) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez przepisy. Obszar opracowania obejmuje ok. 0,9 ha. Powyższe opracowanie należy wykonać w 5 egzemplarzach w tym jeden laminowany oraz w formie elektronicznej i dostarczyć w formacie rastrowym (JPG lub TIFF) oraz w wersji numerycznej w formacie kompatybilnym ze środowiskiem ArcGIS (np. MXD, APR, SHP, DWG) a także w Edytorze Aktów Prawnych EAP/EDAP umożliwiającym publikację w Dzienniku Urzędowym. Podkład geodezyjny dostarczy zamawiający w postaci mapy nieaktualizowanej w skali 1:1000 lub 1:2000. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Część III Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarnowo Podgórne i Góra - dla terenów w sąsiedztwie ronda im. Lecha Wałęsy, ronda im. Tadeusza Mazowieckiego oraz przy ulicach: Owocowej, Nowej, Rokietnickiej i ks. J.Bryzy (Uchwała Nr XXXIX/475/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2012 roku) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez przepisy. Obszar opracowania obejmuje ok. 6,73 ha. Powyższe opracowanie należy wykonać w 5 egzemplarzach w tym jeden laminowany oraz w formie elektronicznej i dostarczyć w formacie rastrowym (JPG lub TIFF) oraz w wersji numerycznej w formacie kompatybilnym ze środowiskiem ArcGIS (np. MXD, APR, SHP, DWG) a także w Edytorze Aktów Prawnych EAP/EDAP umożliwiającym publikację w Dzienniku Urzędowym. Podkład geodezyjny dostarczy zamawiający w postaci mapy nieaktualizowanej w skali 1:1000 lub 1:2000. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Część IV Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Rumianku (Uchwała Nr XXXVIII/462/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 listopada 2012 roku) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez przepisy. Obszar opracowania obejmuje ok. 88 ha. Powyższe opracowanie należy wykonać w 5 egzemplarzach w tym jeden laminowany oraz w formie elektronicznej i dostarczyć w formacie rastrowym (JPG lub TIFF) oraz w wersji numerycznej w formacie kompatybilnym ze środowiskiem ArcGIS (np. MXD, APR, SHP, DWG) a także w Edytorze Aktów Prawnych EAP/EDAP umożliwiającym publikację w Dzienniku Urzędowym. Podkład geodezyjny dostarczy zamawiający w postaci mapy nieaktualizowanej w skali 1:1000 lub 1:2000. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Część V Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Lusowo, Batorowo, Sady i Swadzim, pomiędzy ulicami: Nową i Stefana Batorego a drogą ekspresową S11 (Uchwała Nr XXXIX/477/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2012 roku) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez przepisy. Obszar opracowania obejmuje ok. 221,7 ha. Powyższe opracowanie należy wykonać w 5 egzemplarzach w tym jeden laminowany oraz w formie elektronicznej i dostarczyć w formacie rastrowym (JPG lub TIFF) oraz w wersji numerycznej w formacie kompatybilnym ze środowiskiem ArcGIS (np. MXD, APR, SHP, DWG) a także w Edytorze Aktów Prawnych EAP/EDAP umożliwiającym publikację w Dzienniku Urzędowym. Podkład geodezyjny dostarczy zamawiający w postaci mapy nieaktualizowanej w skali 1:1000 lub 1:2000. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Część VI Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - część południowa (Uchwała Nr XL/500/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 grudnia 2012 roku) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez przepisy. Obszar opracowania obejmuje ok. 234,5 ha. Powyższe opracowanie należy wykonać w 5 egzemplarzach w tym jeden laminowany oraz w formie elektronicznej i dostarczyć w formacie rastrowym (JPG lub TIFF) oraz w wersji numerycznej w formacie kompatybilnym ze środowiskiem ArcGIS (np. MXD, APR, SHP, DWG) a także w Edytorze Aktów Prawnych EAP/EDAP umożliwiającym publikację w Dzienniku Urzędowym. Podkład geodezyjny dostarczy zamawiający w postaci mapy nieaktualizowanej w skali 1:1000 lub 1:2000. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Część VII Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - część Centrum (Uchwała Nr XL/501/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 grudnia 2012 roku) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez przepisy. Obszar opracowania obejmuje ok. 328,3 ha. Powyższe opracowanie należy wykonać w 5 egzemplarzach w tym jeden laminowany oraz w formie elektronicznej i dostarczyć w formacie rastrowym (JPG lub TIFF) oraz w wersji numerycznej w formacie kompatybilnym ze środowiskiem ArcGIS (np. MXD, APR, SHP, DWG) a także w Edytorze Aktów Prawnych EAP/EDAP umożliwiającym publikację w Dzienniku Urzędowym. Podkład geodezyjny dostarczy zamawiający w postaci mapy nieaktualizowanej w skali 1:1000 lub 1:2000. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie w ostatnich 3 latach dla każdej części min. jednego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części I - o dominującej funkcji zabudowy usługowej Dla części II - o dominującej funkcji działalności gospodarczej lub zabudowy mieszkaniowo-usługiowej Dla części III - o zróżnicowanych funkcjach (zabudowa mieszkaniowa, działalność gospodarcza, komunikacja) Dla części IV - o dominującej funkcji działalności gospodarczej Dla części V i VI - o dominującej funkcji terenów wyłączonych z zabudowy Dla części VII - o zróżnicowanych funkcjach (zabudowa mieszkaniowa, działalność gospodarcza, tereny wyłączone z zabudowy, komunikacja) uchwalonego i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o osoba lub osoby realizujące zamówienie muszą wykazać uprawnienia do projektowania urbanistycznego oraz przynależność do izby samorządu zawodowego urbanistów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu możliwa tylko za zgodą Zamawiającego w sytuacji gdy okoliczności formalno - prawne uniemożliwią realizację zamówienia w umówionym terminie. Ewentualne wydłużenie terminu będzie proporcjonalne do okoliczności wywołujących zwłokę w realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, rejon ul. Żytniej, dla działek nr 41/22-część, 41/31, 47/13 (Uchwała Nr XXXVIII/460/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 listopada 2012 roku) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez przepisy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarnowo Podgórne i Góra przy ulicy Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarnowo Podgórne i Góra przy ulicy Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym, dla części działek nr 104/4, 104/5, 104/6 (Uchwała Nr XXXVIII/463/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 listopada 2012 roku) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez przepisy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarnowo Podgórne i Góra - dla terenów w sąsiedztwie ronda im. Lecha Wałęsy, ronda im. Tadeusza Mazowieckiego oraz przy ulicach: Owocowej, Nowej, Rokietnickiej i ks. J.Bryzy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarnowo Podgórne i Góra - dla terenów w sąsiedztwie ronda im. Lecha Wałęsy, ronda im. Tadeusza Mazowieckiego oraz przy ulicach: Owocowej, Nowej, Rokietnickiej i ks. J.Bryzy (Uchwała Nr XXXIX/475/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2012 roku) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez przepisy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Rumianku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Rumianku (Uchwała Nr XXXVIII/462/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 listopada 2012 roku) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez przepisy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Lusowo, Batorowo, Sady i Swadzim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Lusowo, Batorowo, Sady i Swadzim, pomiędzy ulicami: Nową i Stefana Batorego a drogą ekspresową S11 (Uchwała Nr XXXIX/477/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2012 roku) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez przepisy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - część południowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - część południowa (Uchwała Nr XL/500/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 grudnia 2012 roku) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez przepisy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - część centrum.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - część centrum (Uchwała Nr XL/501/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 grudnia 2012 roku) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez przepisy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pobierz siwz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-01-22 10:58:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-01-22 10:58:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-02-01 10:38:30)
Lista wiadomości