logo
logo bip
budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w ramach zadania pn. budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie (etap III)
 

Tarnowo Podgórne: budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w ramach zadania pn. budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie (etap III)
Numer ogłoszenia: 529448 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 28.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w ramach zadania pn. budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie (etap III).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej do zbiornika od km 0+405,00 do 1+126,59 w ramach zadania pn. budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie (etap III) 3.2. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: - demontaż fragmentów nawierzchni z płyt drogowych - ok. 60 m2, - budowa żelbetowych zakończeń istniejących przepustów PEHD o średnicy Ø600 dł. wraz z umocnieniem rowów w rejonie wlotu i wylotu, - wykonanie koryta pod nawierzchnię drogi wg rzędnych i szerokości podanych na przekrojach poprzecznych (obj. wykopu: 2431 m3) z rozplantowaniem gruntu na działkach nr 284, 285, 282/1 i 281/6, - montaż sączka dł. ok. 30 m w miejscu istniejącego sączka faszynowego, - wykonanie nasypu drogowego o zmiennej grubości (wg przekrojów poprzecznych) w zależności od grubości wymiany gruntu, stabilizowanego mechanicznie do zagęszczenia wg specyfikacji technicznej, - montaż krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej dł. całkowita 1540 mb (dotyczy wersji I- z krawężnikami), - wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63 mm na odcinku niewzmacnianym geosyntetykami o grub. 30 cm, - przygotowanie -materaca geosyntetycznego- złożonego z geowłókniny separacyjnej oraz georusztu trójosiowego o sztywnych węzłach i gruzu betonowego o gubościach 38 i 30 cm, na odcinkach o wzmocnionym podłożu geosyntetykami, - wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm zaklinowanego piaskiem gliniastym o grubości 13 cm, - wykonanie otwartego rowu odwadniającego na odcinku podmokłym 0+660 do 0+720, - montaż stalowych barier ochronnych typu N2W3, - uformowanie poboczy z obsianiem trawą Szczegółową lokalizację elementów, będących przedmiotem zamówienia zawiera plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 zawarty w dokumentacji projektowej (części drogowej). Zakres rzeczowy, będący podstawą opracowania kosztorysów ofertowych, jest określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, rysunkach oraz przedmiarach robót (odrębne opracowania), które są załącznikami do SIWZ. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Wytyczne dotyczące realizacji robót oraz bilans mas ziemnych zawiera opis techniczny i część rysunkowa do projektu wykonawczego. 3.3. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami bhp, ppoż oraz z zaleceniami inspektorów nadzoru. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie. 3.4. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 36 miesięczną gwarancją i rękojmią. 3.5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 3.6. Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45233120-6, 45233200-1, 45230000-8, 45111200-0, 45110000-1. 3.7. Do obowiązku i na koszt Wykonawcy należy także: a) wygrodzenie oraz czasowe odpompowanie wody z rowu w rejonie budowy przepustów oraz wykonanie w miarę potrzeby technologicznego obejścia przepustu, b) badanie zagęszczenia nasypu drogowego, c) segregację materiałów z rozbiórki na materiały odpadowe, materiały do recyklingu i nadające się do powtórnego wykorzystania bez przeróbki, d) opłaty składowiskowe związane z odwozem gruzu i nadmiaru urobku (wybór miejsca i wywóz we własnym zakresie), e) tymczasowe opłotowanie pasa roboczego, f) opłaty za czasowe składowiska urobku, g) naprawy dróg, ulic, chodników, ogrodzeń, terenów zielonych zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów, h) likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, i) odszkodowania za zniszczenie upraw i zieleni, j) koszt zabezpieczenia drzew i krzewów k) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, l) opracowanie planu BIOZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju robót budowlanych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.00-1, 45.23.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót związanych z: budową lub przebudową dróg, o wartości minimum 700.000 zł brutto każda)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika (kierowników) budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (wymagane uprawnienia drogowe; instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) - do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu wg wzoru załączonego do siwz, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji, b) kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiaru robót,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zmiana terminu realizacji może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego w przypadku gdy: - warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy, - wystąpią roboty dodatkowe, od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy - wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy - wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy - wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne - stwierdzone zostaną w czasie wykonywania prac błędy w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji. 3. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadkach, w których nastąpiła: - zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po terminie realizacji przewidzianym w pkt. 6 ppkt. 1 SIWZ, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę. - zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, - zmiana kierowników budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest: - wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, - dostarczyć kopie dokumentów, potwierdzające uprawnienia budowlane wraz z przynależnością do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ wraz z dokumentacją

wyjaśnienia

wyjaśnienia2

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-12-28 09:03:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-12-28 09:03:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-01-21 14:25:21)
Lista wiadomości