logo
logo bip
dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych w pomieszczeniu archiwum w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
 

Tarnowo Podgórne: dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych w pomieszczeniu archiwum w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 410772 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 22.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych w pomieszczeniu archiwum w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż przesuwnych i stacjonarnych regałów archiwalnych wraz z dostawą i montażem podłogi panelowej z powłoką antypoślizgową w pomieszczeniu archiwum zakładowego Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. 2. Minimalna pojemność regałów 900 mb (z czego min.750 mb na regałach przesuwnych). 3. Wymiary pomieszczenia oraz wymagany układ i rozmieszczenie regałów przedstawia schemat (rzut archiwum) będący załącznikiem do niniejszej specyfikacji. 4. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej pomieszczenia archiwum zakładowego (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym). 5. Wymagane parametry techniczne dotyczące regałów przesuwnych: - regały jezdne dwustronne, wykonane ze stali, malowane proszkowo farbą odporną na ścieranie i zadrapania, obojętną dla środowiska w kolorze jasnopopielatym (do akceptacji przez Zamawiającego), - na przodach regałów zainstalowany stalowy panel osłaniający wyposażony w tabliczki z możliwością wsuwania informacji o zawartości regału, - pełne ściany boczne, - konstrukcja regałów wzmocniona stężeniami krzyżakowymi, - szyny wykonane z wysokowytrzymałego aluminium, zabezpieczone antykorozyjnie, - konstrukcja szyn gwarantująca całkowite poziome położenie - maksymalna tolerancja 1 mm na metr szyny, - przesuw regałów za pomocą trójramiennej korby i cichobieżnej przekładni zębatej; w korbie wbudowany zamek, umożliwiający zamknięcie lub zablokowanie regału, - wszystkie elementy regałów muszą być pozbawione jakichkolwiek ostrych krawędzi, - konstrukcja półki zabezpieczająca przed przesuwaniem się i wzajemnym przenikaniem zbiorów, - regały jezdne wyposażone w blokady uniemożliwiające przypadkowe zsunięcie oraz mechanizm zapobiegający wywróceniu się w czasie jazdy, między regałami odboje uniemożliwiające zmiażdżenie dłoni, mechanizm blokady przesuwu po napotkaniu oporu, - głębokość półki w regałach min. 350 mm, - grubość półki min.25 mm, - prześwit między półkami 275 mm, - minimalna nośność 1mb półki 60 kg przy równomiernym rozłożeniu, - regulacja zawieszenia półek co 20 mm (półki na zaczepach). 6. Wymagane parametry techniczne dotyczące regałów stacjonarnych: - regały wykonane ze stali, malowane proszkowo farba odporną na ścieranie i zadrapania, obojętna dla środowiska w kolorze jasnopopielatym (do akceptacji przez Zamawiającego), - konstrukcja regałów wzmocniona stężeniami krzyżakowymi, - pełne ściany boczne, - wszystkie elementy regałów muszą być pozbawione jakichkolwiek ostrych krawędzi, - konstrukcja półki zabezpieczająca przed przesuwaniem się i wzajemnym przenikaniem zbiorów, - głębokość półki w regałach min. 350 mm, - grubość półki min.25 mm, - prześwit między półkami 340 mm, - minimalna nośność 1 mb półki 60 kg przy równomiernym rozłożeniu, - regulacja zawieszenia półek co 20 mm (półki na zaczepach), - całość konstrukcji regałów musi zapewniać stabilność. 7. W przestrzeni miedzy szynami oraz na pozostałej części pomieszczenia archiwum ułożenie podłogi z powłoką antypoślizgową w formie paneli - górna płaszczyzna płyt podłogowych wypoziomowana z górną powierzchnią szyn. Należy dostosować podłogę do istniejącego podłoża (wypoziomować) oraz do odległości od podłoża skrzydła drzwiowego otwieranego do wnętrza pomieszczenia. Podłoga winna być wykonana z trwałego materiału odpornego na zawilgocenie o powierzchni odpornej na ścieranie. (Kolor podłogi - do akceptacji przez Zamawiającego). 8. Zmawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 9. Regały oraz podłoga wykonane muszą być z materiałów odpowiadających przepisom bhp i ppoż. oraz muszą posiadać atest higieniczny PZH, certyfikat bezpieczeństwa GS oraz certyfikat ISO 9001 lub posiadać atesty i certyfikaty równoważne z wymienionymi. 10. Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia muszą zostać wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników. 11. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, bez śladów wcześniejszego użytkowania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.11.00-0, 45.43.21.10-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie co najmniej dwóch dostaw regałów przesuwnych, każda o pojemności min 500 mb. półek , w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji, b) opis, rysunki, fotografie, itp. proponowanych regałów oraz certyfikaty i atesty zgodnie z wymaganiami zapisanymi w pkt. 3 ppkt. 9 SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2012 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ + rzut archiwum

wyjaśnienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-10-22 13:31:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-10-22 13:31:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-11-05 16:53:01)
Lista wiadomości