logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: Zaprojektowanie oraz budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 221972 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 29.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie oraz budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony dokument pn. Podstawowe parametry techniczne elementów rozbudowywanego systemu monitoringu wizyjnego gminy Tarnowo Podgórne Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 24 miesięczna gwarancją i rękojmią. Zamawiający zastrzega możliwość wycofania się z niektórych lokalizacji punktów obserwacyjnych bądź zamiany ich na inne lokalizacje o zbliżonych parametrach, jeżeli w wyniku prowadzonych uzgodnień z właścicielami bądź gestorami mediów niemożliwe będzie usytuowanie punktu obserwacyjnego w założonym miejscu. Jednocześnie informujemy, że dokonaliśmy wstępnego rozeznania co do możliwości założonej lokalizacji punktów obserwacyjnych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - zaprojektowanie całego systemu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - uzyskanie dla poszczególnych punktów obserwacyjnych niezbędnych uzgodnień i pozwoleń - wykonanie całego systemu monitoringu - wykonanie dokumentacji powykonawczej - przeszkolenie maksymalnie 10 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, nadzoru i administracji systemu monitoring - świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancyjnym obejmujących: - przeprowadzanie napraw gwarancyjnych, niezbędnych konserwacji 1 raz na kwartał polegających na czyszczeniu wszystkich kamer oraz sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich elementów systemu monitoringu wizyjnego. - maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - 48 godzin, a maksymalny czas naprawy 7 dni kalendarzowych Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do tych przyjętych w koncepcji monitoringu wizyjnego. Za równoważne zamawiający przyjmie te urządzenia które będą spełniały minimalne parametry opisane w Podstawowych parametrach technicznych elementów systemu monitoringu wizyjnego Gminy Tarnowo Podgórne Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej celem uwzględnienia wszystkich prac i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W celu potwierdzenia minimalnych parametrów oraz funkcjonalności systemu wraz z ofertą należy dostarczyć szczegółowe karty katalogowe urządzeń. Przed przystąpieniem do realizacji systemu Wykonawca musi opracować Plan Wykonawczy Rozbudowy Systemu i dostarczyć osobie wskazanej przez zamawiającego, celem weryfikacji i zatwierdzenia. Zamawiający wyklucza możliwość przystąpienia do wykonywania robót przed zatwierdzeniem planu. Do wykonawcy należy uporządkowanie lokalizacji, w których były prowadzone prace instalatorskie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegające na ewentualnym wykonaniu i włączeniu do systemu kolejnych punktów obserwacyjnych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.11.00-1, 74.23.20.00-4, 32.00.00.00-3, 29.81.61.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 systemów monitoringów CCTV o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 350 tys. w tym co najmniej dwóch dotyczących monitoringów miejskich z łącznością radiową o kwocie brutto nie mniejszej niż 80 tys. każdy)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podsatwie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest zapewnienie udziału w realizacji zamówienia minimum jednej osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie związane z projektowaniem, montażem i konserwacją systemów CCTV potwierdzone stosownym certyfikatem wydawanym przez producenta lub dystrybutora takiego sprzętu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Karty katalogowe proponowanych urządzeń

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy: - warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, - wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, - wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, - wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającęgo pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ, Podstawowe parametry techniczne systemu

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-07-29 09:54:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-07-29 09:54:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-08-18 12:51:22)