logo
logo bip
 

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: 02.05.2011 godz. 10:00 

Tarnowo Podgórne: Wykonanie dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 83894 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 19.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: I. A. Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej wraz z przekierowaniem i przykryciem cieku Przeźmierka w Baranowie gm. Tarnowo Podgórne. Opracowanie powinno obejmować: - pełnowymiarową dokumentację projektową budowlano - wykonawczą rurociągu wraz z elementami konstrukcji - 4 egz. (2 egz. trwale spięte), - projekty branżowe usunięcia kolizji - 4 egz. (2 egz. trwale spięte), - sporządzenie map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli działek, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, - projekt budowlany i wykonawczy odtworzenia nawierzchni, - uzyskanie operatu wodno-prawnego - 2 egz., - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowej, - badania gruntowo-wodne podłoża - 2 egz., - uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń (w przypadku konieczności udostępnienia gruntów stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych - występuje Wykonawca dokumentacji z upoważnienia Zamawiającego), na których planowana jest inwestycja, dla uzyskania pozwolenia na budowę i operatu wodno-prawnego, - inwentaryzację zieleni wraz z decyzją na wycinkę drzew i nasadzenia nowych, - projekt organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) - 3 egz., - kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót - 3 egz., - specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót- 3 egz., - opis przedmiotu zamówienia do przetargu. W załączeniu: mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500. Termin wykonania: do 31 sierpnia 2011r. B. Projekt wykonania urządzeń osuszających grunt zlokalizowanych na działkach gminnych nr: 196/2,193/2 (róg ul. Leśna i ul. Dolina) w Przeźmierowie gm. Tarnowo Podgórne. Opracowanie powinno obejmować: - pełnowymiarową dokumentację projektową budowlano - wykonawczą wraz z elementami konstrukcji - 4 egz. (2 egz. trwale spięte), - sporządzenie map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli działek, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, - projekt budowlany i wykonawczy odtworzenia nawierzchni, - uzyskanie operatu wodno-prawnego - 2 egz., - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowej, - badania gruntowo-wodne podłoża - 2 egz., - inwentaryzację zieleni wraz z decyzją na wycinkę drzew i nasadzenia -nowych, - kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót - 3 egz., - specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót- 3 egz., - opis przedmiotu zamówienia do przetargu. W załączeniu: mapa sytuacyjna terenu w skali 1:1000. Termin wykonania: do 31 sierpnia 2011r. II. Projekt zastawki na rzece Samie w Jankowicach gm. Tarnowo Podgórne. Opracowanie powinno obejmować: - pełnowymiarową dokumentację projektową budowlano - wykonawczą wraz z elementami konstrukcji - 4 egz. (2 egz. trwale spięte), - sporządzenie map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli działek, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - uzyskanie operatu wodno-prawnego - 2 egz., - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowej, - badania gruntowo-wodne podłoża - 2 egz., - uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń (w przypadku konieczności udostępnienia gruntów stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych - występuje Wykonawca dokumentacji z upoważnienia Zamawiającego), na których planowana jest inwestycja, dla uzyskania pozwolenia na budowę i operatu wodno-prawnego, - uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytków, - inwentaryzację zieleni wraz z decyzją na wycinkę drzew ( w razie konieczności) i nasadzenia nowych, - kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót -3 egz., - specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót- 3 egz., - opis przedmiotu zamówienia do przetargu. W załączeniu: mapa sytuacyjna terenu w skali 1:2000. Termin wykonania: do 31 października 2011r. III. Projekt odwodnienia budynku przedszkola i terenu przyległego z odprowadzeniem wód do rowu Sk-59 w Tarnowie Podgórnym gm. Tarnowo Podgórne. Opracowanie powinno obejmować: - pełnowymiarową dokumentację projektową budowlano - wykonawczą wraz z elementami konstrukcji - 4 egz. (2 egz. trwale spięte), - sporządzenie map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli działek, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - uzyskanie operatu wodno-prawnego- 2 egz., - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowej, - badania gruntowo-wodne podłoża - 2 egz., - uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń (w przypadku konieczności udostępnienia gruntów stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych - występuje Wykonawca dokumentacji z upoważnienia Zamawiającego), dla uzyskania pozwolenia na budowę i operatu wodno-prawnego, - kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót -3 egz., - specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót - 3 egz., - opis przedmiotu zamówienia do przetargu. W załączeniu: mapa sytuacyjna terenu w skali 1:2500. Termin wykonania: do 31 sierpnia 2011r. IV. Projekt odprowadzenia wód opadowych z ul. Otowskiej i ul. Sierosławskiej w Lusówku z odprowadzeniem do Jez. Lusowskiego gm. Tarnowo Podgórne. Opracowanie powinno obejmować: - pełnowymiarową dokumentację projektową budowlano - wykonawczą rurociągu wraz z separatorem i elementami konstrukcji - 4 egz. (2 egz. trwale spięte), - sporządzenie map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli działek, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - uzyskanie operatu wodno-prawnego - 2 egz., - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowej, - badania gruntowo-wodne podłoża - 2 egz., - uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń (w przypadku konieczności udostępnienia gruntów stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych - występuje Wykonawca dokumentacji z upoważnienia Zamawiającego), dla uzyskania pozwolenia na budowę i operatu wodno-prawnego, - inwentaryzację zieleni wraz z decyzją na wycinkę drzew i nasadzenia nowych, - projekt organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) - 3 egz., - kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót - 3 egz., - specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót - 3 egz., - opis przedmiotu zamówienia do przetargu. W załączeniu: mapa sytuacyjna terenu w skali 1:1000. Termin wykonania: 31.08.2011r. V. Aktualizacja i uzupełnienie wymaganych dokumentów dot. odwodnienia dachu i budynku wokół świetlicy wiejskiej w Rumianku gm. Tarnowo Podgórne. Opracowanie powinno obejmować: - pełnowymiarową dokumentację projektowo-budowlaną z elementami konstrukcji - 4 egz. (2 egz. trwale spięte), - sporządzenie map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli działek, - uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń, dla uzyskania pozwolenia na budowę i operatu wodno-prawnego, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - uzyskanie operatu wodno-prawnego - 2 egz., - specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, - opis przedmiotu zamówienia do przetargu. Wykonanie na podstawie posiadanego projektu wykonawczego sporządzonego na zlecenie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w listopadzie 2010r. W załączeniu: mapa sytuacyjna terenu w skali 1:1000. Termin wykonania: do 31 sierpnia 2011r. Rozwiązania projektowe, konstrukcyjne, organizacje ruchu, projekty branżowe usunięcia itp. należy na roboczo uzgodnić w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Zaleca się by wykonawca dokonał wizji w terenie. Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować w 2 egz. w wersji elektronicznej w tym: - pliki tekstowe *.pdf oraz *.tif monochromatyczny wielostronicowy - rysunki i mapy w formacie *.dwg, *.pdf, *.tif 24-bitowy, w rozdzielczości 300-400dpi lub w innym z przeglądarką , - kosztorysy i przedmiary w formacie *.ath *.pdf UWAGA: Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w oparciu o m.in. następujące ustawy i rozporządzenia: - Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2006.156.1118 j.t. z póżn. zm.) - Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2005.239.2019 z późn. zm.) - Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r z późn. zm.) - Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 2 września 2004r (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. z późn. zm.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest doświadczenie zawodowe osób wykonujących zamówienie, w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat min 2 dokumentacji projektowych) osoby realizujące zamówienie muszą posiadać stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu (instalacyjno-sanitarne, drogowe, wodne i melioracyjne)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia w związku z przedłużająca się procedura administracyjną.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ, mapy, wyjasnienia , ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  , formularz ofertowy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-04-19 12:49:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-04-19 12:49:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-05-04 10:38:56)