logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 209714 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 21.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania: Zadanie I Dokumentacja projektowa budowy ul. Pagórkowej w Chybach wraz z kanalizacją deszczową i usunięciem kolizji Zakres opracowania : Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania - Budowy ul. Pagórkowej w Chybach wraz z kanalizacją deszczową i usunięciem kolizji Wymagania i zalecenia : - należy zaprojektować: - odcinek długości ok. 980 mb wraz z jednostronnym chodnikiem (w miejscach gdzie to jest możliwe przyległym do posesji) lub ciąg pieszo-jezdny - od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Wiśniową/Piaskową - na odcinku ok. 400 mb zaprojektować oświetlenie drogowe - odwodnienie nawierzchni poprzez projektowaną kanalizację deszczową - Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. na roboczo uzgodnić w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. - projekt budowlany branży drogowej należy wykonać w 5 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte). Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę/dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/uzyskania decyzji realizacji inwestycji drogowej. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. - projekt budowlany branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa należy wykonać w 5 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach (w tym 2 egz. trwale spięte). Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę/dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/uzyskania decyzji realizacji inwestycji drogowej. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. - projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) - 4 egz. - projekty branżowe usunięcia kolizji wykonać w 5 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte), (zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo w WID-UGTP). Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta. Z uwagi na wąski pas drogowy przewiduje się kolizję m.in. w branży sanitarnej (kanalizacja sanitarna, wodociąg), gazowej oraz teletechnicznej. - przedmiar robót dla poszczególnych branż opracować w 2 egzemplarzach, - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach, - kosztorys inwestorski - opracować i uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - opracować w 2 egzemplarzach - dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej w tym: -pliki tekstowe - format *.pdf oraz *.tif monochromatyczny wielostronicowy, -pliki graficzne - format *dwg oraz *pdf 24-bitowy, w rozdzielczości 300 - 400 dpi. - dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym (numerycznym) wraz mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów. - należy uzyskać zgody właścicieli gruntów (w przypadku gruntów nie stanowiących własności Gminy Tarnowo Podgórne o zgodę na realizację zadania występować będzie Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne) na których jest planowana inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót/decyzji realizacji inwestycji drogowej - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót drogowych/decyzję realizacji inwestycji drogowej do dnia 15-01-2012 - uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót/decyzji realizacji inwestycji drogowej - badania gruntowo-wodne podłoża - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów Zadanie II Dokumentacja projektowa budowy/przebudowy ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym Zakres opracowania : Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania - Budowy/Przebudowy ulicy Szkolnej w Tarnowie Podgórnym Wymagania i zalecenia : - należy zaprojektować: - odcinek długości ok. 1 450,00 mb (od skrzyżowania z ul. 27 Grudnia poprzez skrzyżowania z ulicami Rzymską, Słonecznikową, Sasankową, Sportową do skrzyżowania z ulicą 23 Października) na skrzyżowaniu z ul. 23 Października zaprojektować rondo, na całym odcinku jednostronny chodnik oraz ścieżkę rowerową, miejsca postojowe przy szkole podstawowej, - odwodnienie nawierzchni poprzez przebudowę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej - zaprojektowanie kanalizacji deszczowej na całym odcinku drogi, - od skrzyżowania z ul. Słonecznikową do skrzyżowania z ul. 27 Grudnia zaprojektować oświetlenie drogowe, - przebudowę przepustu na rowie - dokumentację projektową należy podzielić na dwa etapy I etap od skrzyżowania z ul. 23 Października (rondo) do rowu ok. 800 mb II etap od rowu do skrzyżowania z ul. 27 Grudnia ok. 650 mb - Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. Na roboczo uzgodnić w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. - projekt budowlany branży drogowej należy wykonać w 5 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte). Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę/dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/uzyskania decyzji realizacji inwestycji drogowej. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. - projekt budowlany branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa należy wykonać w 5 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte). Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę/dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/uzyskania decyzji realizacji inwestycji drogowej. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. - projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) - 4 egz. - projekty branżowe usunięcia kolizji wykonać w 5 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte), (zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo w WID-UGTP). Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta. Z uwagi na wąski pas drogowy przewiduje się kolizję m.in. w branży sanitarnej (kanalizacja sanitarna, wodociąg), gazowej oraz teletechnicznej. - przedmiar robót dla poszczególnych branż opracować w 2 egzemplarzach, - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach, - kosztorys inwestorski - opracować i uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - opracować w 2 egzemplarzach - dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej w tym: - pliki tekstowe - format *.pdf oraz *.tif monochromatyczny wielostronicowy, - pliki graficzne - format *dwg oraz *pdf 24-bitowy, w rozdzielczości 300 - 400 dpi. - dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym (numerycznym) wraz mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów. - należy uzyskać zgody właścicieli gruntów (w przypadku gruntów nie stanowiących własności Gminy Tarnowo Podgórne o zgodę na realizację zadania występować będzie Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne) na których jest planowana inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót/decyzji realizacji inwestycji drogowej - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót drogowych/decyzję realizacji inwestycji drogowej do dnia 15-01-2012 - uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót/decyzji realizacji inwestycji drogowej - badania gruntowo-wodne podłoża - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na postawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest doświadczenie zawodowe osoby wykonującej zamówienie, w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie przez ta osobę w okresie ostatnich 3 lat: min. 2 tożsamych prac tzn. dokumentacji projektowej budowy dróg o długości min. 800 mb) osoba lub zespół projektowy realizujący zamówienie musi posiadać stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu (branża drogowa i kanalizacyjna)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podsatwie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia w związku z przedłużająca się procedura administracyjną.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I Dokumentacja projektowa budowy ul. Pagórkowej w Chybach wraz z kanalizacją deszczową i usunięciem kolizji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres opracowania : Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania - Budowy ul. Pagórkowej w Chybach wraz z kanalizacją deszczową i usunięciem kolizji Wymagania i zalecenia : - należy zaprojektować: - odcinek długości ok. 980 mb wraz z jednostronnym chodnikiem (w miejscach gdzie to jest możliwe przyległym do posesji) lub ciąg pieszo-jezdny - od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Wiśniową/Piaskową - na odcinku ok. 400 mb zaprojektować oświetlenie drogowe - odwodnienie nawierzchni poprzez projektowaną kanalizację deszczową - Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. na roboczo uzgodnić w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. - projekt budowlany branży drogowej należy wykonać w 5 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte). Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę/dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/uzyskania decyzji realizacji inwestycji drogowej. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. - projekt budowlany branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa należy wykonać w 5 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach (w tym 2 egz. trwale spięte). Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę/dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/uzyskania decyzji realizacji inwestycji drogowej. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. - projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) - 4 egz. - projekty branżowe usunięcia kolizji wykonać w 5 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte), (zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo w WID-UGTP). Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta. Z uwagi na wąski pas drogowy przewiduje się kolizję m.in. w branży sanitarnej (kanalizacja sanitarna, wodociąg), gazowej oraz teletechnicznej. - przedmiar robót dla poszczególnych branż opracować w 2 egzemplarzach, - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach, - kosztorys inwestorski - opracować i uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - opracować w 2 egzemplarzach - dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej w tym: -pliki tekstowe - format *.pdf oraz *.tif monochromatyczny wielostronicowy, -pliki graficzne - format *dwg oraz *pdf 24-bitowy, w rozdzielczości 300 - 400 dpi. - dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym (numerycznym) wraz mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów. - należy uzyskać zgody właścicieli gruntów (w przypadku gruntów nie stanowiących własności Gminy Tarnowo Podgórne o zgodę na realizację zadania występować będzie Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne) na których jest planowana inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót/decyzji realizacji inwestycji drogowej - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót drogowych/decyzję realizacji inwestycji drogowej do dnia 15-01-2012 - uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót/decyzji realizacji inwestycji drogowej - badania gruntowo-wodne podłoża - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II Dokumentacja projektowa budowy/przebudowy ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres opracowania : Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania - Budowy/Przebudowy ulicy Szkolnej w Tarnowie Podgórnym Wymagania i zalecenia : - należy zaprojektować: - odcinek długości ok. 1 450,00 mb (od skrzyżowania z ul. 27 Grudnia poprzez skrzyżowania z ulicami Rzymską, Słonecznikową, Sasankową, Sportową do skrzyżowania z ulicą 23 Października) na skrzyżowaniu z ul. 23 Października zaprojektować rondo, na całym odcinku jednostronny chodnik oraz ścieżkę rowerową, miejsca postojowe przy szkole podstawowej, - odwodnienie nawierzchni poprzez przebudowę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej - zaprojektowanie kanalizacji deszczowej na całym odcinku drogi, - od skrzyżowania z ul. Słonecznikową do skrzyżowania z ul. 27 Grudnia zaprojektować oświetlenie drogowe, - przebudowę przepustu na rowie - dokumentację projektową należy podzielić na dwa etapy I etap od skrzyżowania z ul. 23 Października (rondo) do rowu ok. 800 mb II etap od rowu do skrzyżowania z ul. 27 Grudnia ok. 650 mb - Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. Na roboczo uzgodnić w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. - projekt budowlany branży drogowej należy wykonać w 5 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte). Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę/dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/uzyskania decyzji realizacji inwestycji drogowej. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. - projekt budowlany branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa należy wykonać w 5 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte). Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę/dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/uzyskania decyzji realizacji inwestycji drogowej. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie. - projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) - 4 egz. - projekty branżowe usunięcia kolizji wykonać w 5 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte), (zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo w WID-UGTP). Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta. Z uwagi na wąski pas drogowy przewiduje się kolizję m.in. w branży sanitarnej (kanalizacja sanitarna, wodociąg), gazowej oraz teletechnicznej. - przedmiar robót dla poszczególnych branż opracować w 2 egzemplarzach, - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach, - kosztorys inwestorski - opracować i uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - opracować w 2 egzemplarzach - dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej w tym: - pliki tekstowe - format *.pdf oraz *.tif monochromatyczny wielostronicowy, - pliki graficzne - format *dwg oraz *pdf 24-bitowy, w rozdzielczości 300 - 400 dpi. - dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym (numerycznym) wraz mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów. - należy uzyskać zgody właścicieli gruntów (w przypadku gruntów nie stanowiących własności Gminy Tarnowo Podgórne o zgodę na realizację zadania występować będzie Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne) na których jest planowana inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót/decyzji realizacji inwestycji drogowej - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót drogowych/decyzję realizacji inwestycji drogowej do dnia 15-01-2012 - uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót/decyzji realizacji inwestycji drogowej - badania gruntowo-wodne podłoża - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pobierz: SIWZ, wyjasnienia, mapa Chyby 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-07-21 09:41:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-07-21 09:41:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-08-02 10:03:28)