logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: Remonty nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 166516 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 21.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont dróg i chodników na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Cześć I ULICA BORÓWKOWA W PRZEŹMIEROWIE roboty drogowe: - nawierzchnia z asfaltobetonu gr. 6 cm m2 1.523,0 - korytowanie mechaniczne głęb. 18 - 41 cm m2 778,0 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 10 - 20 cm m2 1.707,0 - opornik betonowy 8x30x100 na ławie betonowej z oporem mb 225,0 - regulacja pozioma studni telekomunikacyjnych. i kanalizacyjnych szt 18,0 - regulacja pozioma zasuw i hydrantów szt 20,0 odwodnienie nawierzchni: - studzienki ściekowe, betonowe śr. 500 mm z wpustem ulicznym i osadnikiem kpl. 14,0 - przykanaliki z rur PCV pełnościennych śr.160 mm mb. 68,0 - rurociąg z rur PCV śr. 250 - 300 mm, jednolitych typ S mb 143,0 - studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych śr. 1000 mm szt 4,0 Cześć II ULICA WIĘCKOWICKA W CERADZU KOŚCIELNYM roboty drogowe: - nawierzchnia z asfaltobetonu warstwa ścieralna gr. 4 cm m2 1.138,0 - nawierzchnia z asfaltobetonu warstwa wiążąca gr. 4 cm m2 1.202,0 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm m2 1.274,0 - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabiliz. cementem gr. 10cm m2 1.327,0 - korytowanie mechaniczne głęb. 38 m2 1.462,0 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm m2 1.274,0 - opornik betonowy 8x30x100 na ławie betonowej z oporem mb 225,0 - regulacja pozioma studni telekomunikacyjnych. i kanalizacyjnych szt 3,0 odwodnienie nawierzchni: - studnia chłonna szt. 1,0 - umocnienie dna i skarp rowu płytą ażurową 40x60x10 cm m2 64,0 Cześć III ULICA KASZTANOWA W SIEROSŁAWIU roboty drogowe: - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej, szarej gr. 8 cm m2 271,0 - wjazdy z kostki betonowej gr.8 cm, czerwonej m2 295,0 - korytowanie mechaniczne głęb. 10 - 25 cm m2 364,0 - podbudowa z tłucznia kamiennego grob. 10 - 26 cm m2 1.786,0 - krawężnik drogowy, betonowy 15 x 30 x 100 cm mb 469,0 - opornik betonowy 8x30x100 na ławie betonowej z oporem mb 189,0 - regulacja pozioma studni telekomunikacyjnych. i kanalizacyjnych szt 10,0 - regulacja pozioma zasuw i hydrantów szt 14,0 odwodnienie nawierzchni: - studzienki ściekowe, betonowe śr. 500 mm z wpustem ulicznym i osadnikiem kpl. 6,0 - przykanaliki z rur PCV pełnościennych śr.160 mm mb. 18,0 DOT. WSZYSTKICH TRZECH CZĘŚCI Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg. Szczegółową lokalizację urządzeń, będących przedmiotem zamówienia, zawierają plany sytuacyjno-wysokościowe. Szczegóły konstrukcyjne przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego oraz część rysunkowa projektu technicznego. Zakres rzeczowy, będący podstawą opracowania kosztorysu ofertowego, jest określony w załączonym przedmiarze robót, pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Do obowiązku i na koszt Wykonawcy należy także: a) badanie zagęszczenia zasypki wykopów tymczasowych w dostosowaniu wymogów projektu technicznego i klasy drogi ( pasa roboczego ). b) opłaty składowiskowe związane z odwozem gruzu i nadmiarem urobku. c) opłaty za czasowe składowiska urobku. d) naprawy dróg i ulic zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów. e) likwidację skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy. f) koszty wycinki drzew i krzewów g) odszkodowania za zniszczenie upraw i zieleni. h) pełną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą włącznie i) koszty oznakowania terenu robót na okres budowy j) opracowanie i wdrożenie projektu ruchu drogowego na czas trwania robót. k) wycięcie 4 próbek z nawierzchni w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru (dotyczy części I i II) Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i opisie technicznym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju robót budowlanych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 robót związanych z budowa lub przebudową dróg lub chodników o wartości minimum: - część I - 150.000 zł brutto każda - część II - 150.000 zł brutto każda - część III - 50.000 zł brutto każda)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (wymagane uprawnienia drogowe oraz kanalizacyjne ) - do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu wg wzoru załączonego do siwz, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podsatwie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub gdy wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ulica Borówkowa w Przeźmierowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ULICA BORÓWKOWA W PRZEŹMIEROWIE roboty drogowe: - nawierzchnia z asfaltobetonu gr. 6 cm m2 1.523,0 - korytowanie mechaniczne głęb. 18 - 41 cm m2 778,0 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 10 - 20 cm m2 1.707,0 - opornik betonowy 8x30x100 na ławie betonowej z oporem mb 225,0 - regulacja pozioma studni telekomunikacyjnych. i kanalizacyjnych szt 18,0 - regulacja pozioma zasuw i hydrantów szt 20,0 odwodnienie nawierzchni: - studzienki ściekowe, betonowe śr. 500 mm z wpustem ulicznym i osadnikiem kpl. 14,0 - przykanaliki z rur PCV pełnościennych śr.160 mm mb. 68,0 - rurociąg z rur PCV śr. 250 - 300 mm, jednolitych typ S mb 143,0 - studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych śr. 1000 mm szt 4,0.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ulica Więckowicka w Ceradzu Kościelnym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ULICA WIĘCKOWICKA W CERADZU KOŚCIELNYM roboty drogowe: - nawierzchnia z asfaltobetonu warstwa ścieralna gr. 4 cm m2 1.138,0 - nawierzchnia z asfaltobetonu warstwa wiążąca gr. 4 cm m2 1.202,0 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm m2 1.274,0 - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabiliz. cementem gr. 10cm m2 1.327,0 - korytowanie mechaniczne głęb. 38 m2 1.462,0 - podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm m2 1.274,0 - opornik betonowy 8x30x100 na ławie betonowej z oporem mb 225,0 - regulacja pozioma studni telekomunikacyjnych. i kanalizacyjnych szt 3,0 odwodnienie nawierzchni: - studnia chłonna szt. 1,0 - umocnienie dna i skarp rowu płytą ażurową 40x60x10 cm m2 64,0.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ulica Kasztanowa w Sierosławiu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ULICA KASZTANOWA W SIEROSŁAWIU roboty drogowe: - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej, szarej gr. 8 cm m2 271,0 - wjazdy z kostki betonowej gr.8 cm, czerwonej m2 295,0 - korytowanie mechaniczne głęb. 10 - 25 cm m2 364,0 - podbudowa z tłucznia kamiennego grob. 10 - 26 cm m2 1.786,0 - krawężnik drogowy, betonowy 15 x 30 x 100 cm mb 469,0 - opornik betonowy 8x30x100 na ławie betonowej z oporem mb 189,0 - regulacja pozioma studni telekomunikacyjnych. i kanalizacyjnych szt 10,0 - regulacja pozioma zasuw i hydrantów szt 14,0 odwodnienie nawierzchni: - studzienki ściekowe, betonowe śr. 500 mm z wpustem ulicznym i osadnikiem kpl. 6,0 - przykanaliki z rur PCV pełnościennych śr.160 mm mb. 18,0.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pobierz: SIWZ

Wyjaśnienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-06-21 09:20:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-06-21 09:20:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-07-12 07:34:50)