logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: Dzierżawa wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego
Numer ogłoszenia: 228350 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 03.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa w okresie 2 lat maszyny kopiującej wraz z dodatkowym wyposażeniem wg poniższej specyfikacji: Nazwa wymaganych funkcji Parametry zamawianego sprzętu Metoda kopiowania Laserowa Prędkość kopiowania, drukowania Czarno/biały i kolorowy min.45 stron/min A4 Rozdzielczość Min.600 dpi Czas otrzymania pierwszej kopii czarno- białej Max. 5,5 sekundy Czas otrzymania pierwszej kopii kolorowej Max. 7,0 sekundy Czas nagrzewania Max. 45 sekund Format kopii Od min. A6-A3 Zmniejszanie/powiększanie Zoom min.25%-400% (w 1% krokach) Pamięć Min.2 GB Gramatura papieru Min 60-280 g/m² Panel sterowania Dotykowy, w języku polskim Podajnik ręczny Min. na 100 arkuszy Kopiowanie wielokrotne Do 999 kopii Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych Tak, min.100 arkuszy Duplex Tak, papier o gramaturze min.60-169 g/m² Kasety na papier Min.2 o łącznej pojemności 1.650 (format A6-A3) Automatyczne rozpoznawanie obrazu kolorowego Tak Wydruk poufny Tak Numerowanie stron, wstawianie daty i godziny Tak Rozmiar skanowanego oryginału A5-A3 Skanowanie do pliku, USB Tak Skanowanie sieciowe Tak Port USB Tak, 2.0 Formaty wyściowe PDF/JPEG/TIFF/wysoka kompresja PDF Rozdzielczość skanowania czarno/białego i kolorowego Min.600x600 dpi Funkcja zapisywania skanowanych, kopiowanych i drukowanych dokumentów na dysku twardym Tak Pojemność dysku twardego Min.80 GB Kody dostępowe Tak, min. 900 Zarządzenie urządzeniem i kodami dostępu Tak - przez sieć komputerową Protokół sieciowy TCP/IP Sterowniki systemów operacyjnych Windows XP, Vista,7 Sterowniki Druk w sieci komputerowej PCL6, PostScript3 Finiszer Tak, min. na 2.000 arkuszy, z sorterem Zszywanie dokumentów (wielopozycyjne) Tak, min.50 arkuszy W ramach zamówienia Wykonawca zapewni dostawę i montaż urządzenia wraz ze szkoleniem dla pracowników zamawiającego (10 osób). W cenie dzierżawy obejmującej ryczałtem wykonanie 12.500 kopii czarno-białych oraz 1.200 kopii kolorowych miesięcznie, wykonawca zobowiązany będzie ująć wszystkie koszty związane z utrzymaniem kopiarki i obsługą serwisową tzn. przeglądy okresowe, materiały eksploatacyjne i inne części ulegające zużyciu w przewidzianym terminie, koszty dojazdu oraz ewentualnego dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, jeżeli przekroczy on 48 godzin zegarowych. Zamawiający zapewnia tylko papier kserograficzny do urządzenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.13.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiajacego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ, wyjasnienia1 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-08-03 10:34:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-08-03 10:34:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-08-12 08:39:21)