logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne: Budowa kanalizacji deszczowej, chodnika i przebudowa ul. Wierzbowej w Wysogotowie - etap III
Numer ogłoszenia: 341988 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 19.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej, chodnika i przebudowa ul. Wierzbowej w Wysogotowie - etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej, chodnika i przebudowę ul. Wierzbowej w Wysogotowie - etap III. Zakres rzeczowy budowy według poniższego zestawienia: - branża drogowa Odcinek I - od ul. Olszynowej do ul. Zbożowej - odbudowa konstrukcji jezdni oraz zjazdów po wykonaniu kanału deszczowego oraz wpustów z przykanalikami, - wyprofilowanie spadków podłużnych w istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez jej odcinkowe frezowanie oraz ułożenie warstwy wyrównawczej - wg projektowanej niwelety, - wykonanie ścieku w krawędzi jezdni z kostki betonowej o szerokości 60 cm, - ułożenie nowej warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC 11S grubości 5 cm, - regulacja wysokościową istniejących zjazdów do posesji po stronie prawej oraz fragmentów utwardzonych placów parkingowych i zjazdów po stronie lewej, Odcinek II - od ul. Zbożowej do ul. Sojowej - odbudowa konstrukcji jezdni po wykonaniu wpustów z przykanalikami, - wyprofilowanie spadków podłużnych w istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez jej odcinkowe frezowanie oraz ułożenie warstwy wyrównawczej - wg projektowanej niwelety, - wykonanie ścieku w krawędzi jezdni z kostki betonowej o szerokości 20 cm i 60 cm, - ułożenie nowej warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC 11S grubości 5 cm, - regulacja wysokościową istniejących zjazdów do posesji po stronie prawej oraz fragmentów utwardzonych placów parkingowych i zjazdów po stronie lewej, Chodnik: - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej - 726 m2 - wjazdy na posesje z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej - 215 m2 - krawężniki betonowe 15 x 30 cm - 115 m - obrzeża betonowe 30 x 8 cm - 1067 m - zabezpieczenie kabli elektrycznych i teletechnicznych - 90 m - trawniki - 75 m2 W obydwu etapach, zgodnie z odrębną dokumentacją opracowaną przez firmę Alfa Projekt, wykonać należy chodnik wraz ze zjazdami do posesji po lewej stronie drogi. W związku z projektowanymi elementami odwodnienia ulicy, trasa chodnika oraz lokalizacja zjazdów do posesji uległa niewielkim zmianom. Chodnik należy zrealizować w planie zgodnie z projektem przebudowy ulicy Wierzbowej, natomiast konstrukcję i wszelkie pozostałe szczegóły wykonać wg projektu chodnika firmy Alfa Projekt. - kanalizacja deszczowa wraz z konstrukcją Odcinek I- od ul. Olszynowej do ul. Zbożowej - wykonanie kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych PEHD, SN8, łączonych na kielich z uszczelką trójwargową: - 400/455 mm - 201,5 m - 250/220 mm - 113,5 m - 200/176 mm - 46,0 m - wykonanie studni deszczowych : - Ø 1000 mm - 7 szt. - Ø 800 - 2 szt. - Ø 600 - 1 szt. - wykonanie ściekowych studzienek ulicznych: - Ø 500 - 8 szt. - demontaż istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej Ø 400 na skrzyżowaniu ulicy Wierzbowej i Zbożowej (l~ 10 m) - wykonanie podłączeń projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejących studzienek - 3 sztuki (ewentualna wymiana istniejącej studzienki Distn.1 na nową Ø 1200 mm) Odcinek II- od ul. Zbożowej do ul. Sojowej - wykonanie kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych PEHD, SN8, łączonych na kielich z uszczelką trójwargową: - 200/176 mm - 9,5 m - wykonanie ściekowych studzienek ulicznych: - Ø 800 - 2 szt. - Ø 500 - 3 szt. - wykonanie podłączeń projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej do istniejących studzienek -3 sztuki Szczegółową lokalizację urządzeń, będących przedmiotem zamówienia, zawierają plany sytuacyjno-wysokościowe. Szczegóły konstrukcyjne przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego oraz część rysunkowa projektu technicznego. Zakres rzeczowy, będący podstawą opracowania kosztorysu ofertowego, jest określony w załączonym przedmiarze robót, pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 36 miesięczną gwarancją i rękojmią Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju robót budowlanych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.00-1, 45.23.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.23.31.62-2, 45.23.22.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 robót związanych z: budowa lub przebudową dróg, budową chodników lub budowa ścieżek rowerowych które obejmowały również budowę kanalizacji deszczowej o wartości minimum 1.000.000 zł każda)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika (kierowników branżowych) budowy posiadających stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (wymagane uprawnienia drogowe i kanalizacyjne) - do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu wg wzoru załączonego do siwz, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu realizacji może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego w przypadku gdy: - warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy (nie dotyczy to typowego okresu zimowego obejmującego miesiące grudzień, styczeń, luty). - wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego, - wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, - wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, - wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy w przypadku takiej konieczności wynikającej z obiektywnych okoliczności. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia wymagane przepisami prawa Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po terminie realizacji przewidzianym w §3, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ, przedmiar drogowy , wyjasnienia 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-10-19 11:03:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-10-19 11:03:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-11-04 07:56:07)