logo
logo bip
Utrzymanie oświetlenia dróg ulic i miejsc publicznych będących w majątku Gminy Tarnowo Podgórne
 

Tarnowo Podgórne: Utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 425566 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 14.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych bedących w majątku Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku Gminy Tarnowo Podgórne polegające na naprawie obwodów oświetlenia i/lub pojedynczych opraw w następującym zakresie: - Przegląd i naprawa punktu świetlnego - wymiana żarnika, dławika, statecznika, wymiana, przewodów, mycie klosza 31 kpl. - Wymiana źródła światła 93 szt. - Wymiana klosza (oświetlenie parkowe) 1 szt. - Wymiana źródła światła (oświetlenie parkowe energooszczędne) 1 szt. - Wymiana uszkodzonego zabezpieczenia Bi lub S 3 szt. - Awaryjna wymiana kabla 220 mb. - Lokalizacja uszkodzenia kabla 8 kpl. - Naprawa linii kablowej(mufa kablowa) 8 szt. - Wymiana zegara astronomicznego lub przekaźnika sterującego na zegar astronomiczny 6 szt. - Wymiana tabliczki bezpiecznikowej w słupie 4 szt. - Zabezpieczenie punktu świetlnego po kolizji drogowej (demontaż lampy, demontaż słupa, zabezpieczenie kabli oświetleniowych) 1 szt. - Naprawa słupa po kolizji drogowej (prostowanie słupa, spawanie, demontaż i ponowny montaż słupa) 1 szt. - Wymiana słupa po kolizji drogowej (słup stalowy ocynkowany 7-9 m) 4 kpl. - Wymiana słupa po kolizji drogowej (słup stalowy ocynkowany do 5 m) 1 kpl. - Wymiana słupa parkowego stylowego po kolizji drogowej (Rosa) 2 kpl. - Wymiana fundamentu po kolizji drogowej 2 kpl. - Wymiana kompletnej oprawy drogowej 1 szt. - Wymiana kompletnej oprawy parkowej 1 szt. - Wymiana wysięgnika 1 szt. - Naprawa układu sterowania w szafce SO 3 kpl. - Montaż pokrywy wnęki słupowej 2 szt. - Naprawa szafki SO po uszkodzeniu mechanicznym lub akcie wandalizmu 1 kpl. - Wymiana szafki SO po uszkodzeniu mechanicznym lub akcie wandalizmu nie nadającej się do naprawy 1 kpl. - Prostowanie słupa 2 szt. Podane ilości są szacowaną wielkością na podstawie uszkodzeń w bieżącym roku, w związku z faktem, że zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wielkości na kolejny rok, wykonawca przedstawi ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem dla powyższej wielkości zamówienia. Rozliczenie umowy będzie następować w okresie miesięcznym na podstawie faktycznej ilości i rodzaju dokonanych napraw z uwzględnieniem cen jednostkowych podanych w ofercie. Wymagana gwarancja na wykonane naprawy 12 miesięcy od daty odbioru. Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji określa wykaz oświetlenia będącego w majątku Gminy Tarnowo Podgórne Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 tożsama usługę polegająca na konserwacji oświetlenia ulicznego obejmującego min. 500 lamp)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest dysponowanie sprzętem w postaci: - podnośnik koszowy - 1 szt. - samochód ciężarowy do 3,5 t - 1 szt.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest dysponowanie osobami posiadającymi następujące uprawnienia: - kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) - 2 osoby - kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) - 1 osoba
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Czas prostej naprawy - 20
 • 3 - Czas przyjęcia zgłoszenia - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-12-14 09:13:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-12-14 09:13:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-12-28 08:46:00)
Lista wiadomości