logo
logo bip
Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
 

Tarnowo Podgórne: Utrzymanie czystości na terenie
Gminy Tarnowo Podgórne

Numer ogłoszenia: 405808 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowo Podgórne polegające na wykonywaniu niżej opisanych czynności: 3.1. Opróżnianie koszy ulicznych - 1 raz na 2 tygodnie na terenie całej gminy - codziennie (od poniedziałku do soboty) na terenie Tarnowa Podgórnego i Przeźmierowa dodatkowo na zlecenie zamawiającego w wyjątkowych sytuacjach w niedziele i świata 3.2. Odbiór odpadów segregowanych z terenu gminy - system selektywnej zbiórki - 1 raz na 2 tygodnie na terenie całej Gminy obejmujące asortyment: - szkło - makulatura - butelki PET - bioodpady - tetra pak - kartony po napojach i mleku - inne opakowania z PCV - folie - opakowania po produktach chemii gospodarczej - opakowania po jogurtach, margarynie itp. - doniczki, wiadra itp. - sortowanie odpadów na bieżąco - wykonawca zapewnia worki do stojaków do prowadzonej zbiórki 3.3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z terenów gminnych użyteczności publicznej - 1 raz na 2 tygodnie - ilość punktów odbioru - 50 3.4. Prowadzenie prac porządkowych na terenach użyteczności publicznej obejmujące: a) Sprzątanie miejsc w Przeźmierowie: - wokół Parku i Park przy ulicy Południowej, Rynkowa, Folwarczna, - przed Pasażem - parkingi i skwery, - plac (górka) pomiędzy ul. Folwarczną a Czereśniową, - plac (tor saneczkowy) pomiędzy ul. Folwarczną a Kościelną, - plac zabaw ul. Dolina z Leśna, - plac targowy - ul. Rynkowa, Kościelna, - teren ul. Olszynowa (staw, plac gier), - miejsca wskazane przez sołtysa - interwencyjnie, - ul. Kościelna / Graniczna, - ul. Rynkowa (skarpa i skwery) - ul. Rynkowa od trasy 92 do Bukowskiej. b) Sprzątanie w Tarnowie Podgórnym: - ciąg ulicy Poznańskiej, Szkolnej, - Park Wojkiewicza, - Park 700-lecia, - parkingi, - tereny gminne, - teren przy Ośrodku Zdrowia, - otoczenie wokół Urzędu Gminy - dwa budynki - Pocztowa - skwery c) Sprzątanie w Baranowie (Przemysława, Wspólna, Spokojna, Place Zabaw, Letniskowa, os. Rubinowe oraz tereny gminne), skwery. d) Sprzątanie w centrum Jankowic, skwery i tereny gminne. e) Sprzątanie Chyby - plaża, plac zabaw i tereny gminne. f) Sprzątanie Lusowo - plaża, centrum i tereny gminne, Plac gen. Dowbora Muśnickiego, Plac Herbowy, skwery. g) Sprzątanie Kokoszczyn - plac zabaw, skwery i tereny gminne. h) Sprzątanie Lusówko - plaża, plac zabaw, skwery i tereny gminne. i) Sprzątanie Sady - plac zabaw, skwery i tereny gminne. j) Sprzątanie Rumianka - plac zabaw, boisko, skwery i tereny gminne. k) Sprzątanie Góra -plac zabaw, boisko, skwery i tereny gminne. l) Sprzątanie Wysogotowo - wokół świetlicy, boisko, skwery i tereny gminne. ł) Sprzątanie Batorowo - wokół klubu i tereny gminne. m) Sprzątanie Ceradza Kościelnego - centrum, skwery, stawiska, boiska, Plac Harcerski i tereny gminne. n) Sprzątanie Swadzim - plac zabaw, skwery i tereny gminne. o) Sprzątanie Sierosławia - park, skwery i tereny gminne. p) Pielęgnacja i utrzymywanie czystości w żywopłotach: - Tarnowo Podgórne - Jankowice - Swadzim - Przeźmierowo - Ceradz Kościelny Prace należy prowadzić codziennie w dni robocze, na nasze zlecenie sobota niedziela i dni świąteczne 3.5. Podjęcie interwencji w celu utrzymania czystości na zlecenie zamawiającego 3.6. Prowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych - zbiórka objazdowa 2 razy w roku (wiosna, jesień) teren całej gminy 3.7. Prowadzenie punktu odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego - punkt czynny min. 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku 3.8. Prowadzenie sanitariatu publicznego - kontener sanitarny samoobsługowy W ramach prowadzenia sanitariatu wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z jego utrzymaniem oraz naprawami. 3.9. Przyjmowanie odpadów komunalnych do punktu przeładunkowego Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.20.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (w ostatnich 3 latach świadczyli usługi w zakresie utrzymania czystości na terenach gmin lub miast dla przynajmniej jednego zamawiającego).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o w zakresie posiadanego potencjału technicznego umożliwiającego realizację zamówienia wykonawca musi wykazać że: - posiadają podpisaną umowę ze składowiskiem odpadów komunalnych lub prowadzi takie składowisko - posiada podpisaną umowę z sortownią odpadów lub prowadzi taką sortownię.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oświadczenie o zawartej umowie ze składowiskiem odpadów komunalnych lub o prowadzeniu takiego składowiska, - oświadczenie o zawartej umowie z sortownią odpadów lub o prowadzeniu takiej sortowni

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiajacego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-12-01 09:19:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-12-01 09:19:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-12-09 08:05:52)
Lista wiadomości