logo
logo bip
Utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
 

Tarnowo Podgórne: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 352702 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 26.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. CPV 77310000-6 A) W ramach pielęgnacji zieleni, koszenie trawników w zależności od temperatury, ilości opadów, jakości trawników itp. wg. potrzeb. Na terenach wymienionych w tabeli nr 1. wysokość odrostu nie powinna przekroczyć 50% wysokości koszenia tj. koszenie ok. 7 razy. Na terenach wymienionych w tabeli nr 2 wysokość odrostu nie może przekroczyć 100% wysokości koszenia tj. min 4 razy. Koszenie trawników parkowych zacienionych, co najmniej 4 razy. Koszenie terenów zielonych gminnych nie urządzonych min. 3 razy w zależności od położenia i warunków atmosferycznych. B) Podane długości żywopłotów w metrach bieżących, średnia wysokość żywopłotu wynosi ok. 1 m. Formowanie żywopłotów w miejscach nasłonecznionych co najmniej 3 krotne w pozostałych silnie zacienionych 2-krotne. C) Dodatkowe koszenie terenów zieleni na terenie Gminy wskazanych przez zamawiającego o łącznej powierzchni do 30 % zgodnie z zakresem prac wskazanym w punkcie K - M D) Jeżeli wystąpi przebudowa zieleni na jakimś odcinku lub powierzchnia terenu zieleni zostanie zmniejszona, to wykonawca otrzyma polecenie wyłączenia tych terenów z obsługi i w zamian Zamawiający może zlecić w ramach wynagrodzenia, inny teren o tej samej lub podobnej powierzchni na terenie Gminy. Zmiany powyższe nie stanowią zmiany umowy. E) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skuteczność wykonywanych zabiegów. Szkody wyrządzone przez niesprzyjające warunki atmosferyczne nie będą podstawą do dodatkowej zapłaty. F) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usługi. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów roślinnych powstałych w trakcie prac( trawa, gałęzie, liście) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do wykonanie prac porządkowych bezpośrednio po wykonaniu poszczególnych prac G) Wykaz terenów zielonych o wysokim stopniu pielęgnacji - tabela nr 1 Zakres prac do wykonania: - minimum 7-krotne koszenie trawników wraz z wygrabieniem i wywiezieniem odpadów roślinnych - minimum 3-krotne odchwaszczanie i nawożenie trawników - uzupełnianie ubytków darni trawiastej - odtwarzanie zniszczonych fragmentów trawników(zadeptanych, zajeżdżonych) poprzez przekopanie i obsianie trawą - podlewanie w razie potrzeby trawników - pielęgnacja, przycinanie i podlewanie skupin bylin - wygrabienie liści z trawników - wykonanie jesiennego (listopad/grudzień) oczyszczenia całej powierzchni terenów zieleni poprzez usunięcie zanieczyszczeń w tym opadłych liści, obumarłych roślin itp. - obsługa, konserwacja systemu nawadniania, i fontannowego na terenie parku Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym w okresie od początku 2012 roku do końca trwania umowy H) Wykaz terenów zieleni o średnim stopniu pielęgnacji - tabela nr 2 Zakres prac do wykonania : - minimum 4-krotne koszenie trawników wraz z wygrabieniem i wywiezieniem odpadów roślinnych - minimum 1-krotne odchwaszczanie i nawożenie trawników - pielęgnacja oraz przycinanie skupin krzewów lub bylin - wygrabienie liści z trawników - wykonanie jesiennego (listopad/grudzień) oczyszczenia całej powierzchni terenów zieleni poprzez usunięcie zanieczyszczeń w tym opadłych liści, obumarłych roślin itp. I) Wykaz terenów zieleni o niskim stopniu pielęgnacji tabela nr 3 - minimum 3 krotne koszenie trawników wraz z wygrabieniem i wywiezieniem odpadów roślinnych - minimum 1-krotne odchwaszczanie i nawożenie trawników - wykonanie jesiennego (listopad/grudzień) oczyszczenia całej powierzchni terenów zieleni poprzez usunięcie zanieczyszczeń w tym opadłych liści, obumarłych roślin itp. - przycinanie krzewów J) Pielęgnacja żywopłotów: - 2 lub 3 krotne przycinanie i formowanie żywopłotów - odchwaszczanie i spulchnianie gleby przy żywopłotach - nawożenie krzewów min 1 x w roku - wygrabianie liści i oczyszczenie jesienne z zanieczyszczeń w tym opadłych liści Orientacyjne ilości żywopłotów Utrzymanie żywopłotów ( przycinanie i formowanie istniejących żywopłotów w razie potrzeby min. 2- 3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego ) 1. Ceradz Kościelny ul. Jankowicka - 20 mb 2. Sady ul. Jagodowa - 50 mb ul. Jeżynowa - 40 mb 3. Tarnowo Podgórne ul. Szkolna - 28 mb ul. Poznańska - 1330 mb ul. Nowa - 135 mb ul. Sowia - 210 mb ul. Wierzbowa - 43 mb ul. Rokietnicka - 40 mb 4) Jankowice ul. Edmundowska - 302 mb ul. Leśna - 150 mb 5) Baranowo ul. Kościelna - 90 mb ul. Wichrowa - 150 mb ul. Przemysłowa - 30 mb 6) Lusowo ul. Nowa - 90 mb ul. Wierzbowa - 40 mb 7) Poznańska ul. Poznańska - 285 mb Ul. Parkowa - 115 mb K) Pielęgnacja istniejących grup krzewów - min. 1 x w roku przycinanie i formowanie krzewów w terminie uzależnionym od danego gatunku krzewu - podlewanie grup krzewów w razie potrzeby (10 l wody na 1 krzew) - nawożenie krzewów min 2 x w roku - opryski przeciwko owadom, szkodnikom i chorobom grzybowym min 1 x w roku - odchwaszczanie i spulchnianie gleby w grupach krzewów min 2 x w roku. - wygrabienie liści z grup krzewów - wykonanie jesiennego (listopad/grudzień) oczyszczenia całej powierzchni terenów zieleni poprzez usunięcie zanieczyszczeń w tym opadłych liści, obumarłych roślin itp. Orientacyjne ilości żywopłotów - Przeźmierowo ul. Rynkowa - 200 m2 - Przeźmierowo ul. Rynkowa/Szamotulska - 600 m2 - Tarnowo Podgórne Rondo - 200 m2 - Tarnowo Podgórne Parking - 150 m2 - Ceradz Kościelny Centrum - 500 m2 - inne - 350 m2 Razem - 2000 m2 L) Pielęgnacja młodych drzew - odchwaszczanie powierzchni wokół pnia drzew w promieniu 0,5 m - min 2 x w roku - nawożenie - podlewanie w razie potrzeby ( 20 litrów na drzewo co 2 dni) - opryski przeciwko owadom, szkodnikom i chorobom grzybowym min 1 raz w roku - poprawienie wiązań, uzupełnianie palików wzmacniających i rygli - usuwanie odrostów oraz przycinanie i formowanie korony - zabezpieczanie i leczenie ran Orientacyjne ilości drzew do pielęgnacji na terenie Gminy 1) Kokoszczyn ul. Lipowa - 29 drzew liściastych 2) Przeźmierowo Park Kanikowskiego - 60 drzew liściastych ul. Kościelna - 10 drzew liściastych ul. Południowa - 59 drzew liściastych ul. Magazynowa - 69 drzew liściastych ul. Krańcowa - 151 drzew liściastych ul. Rynkowa - 173 drzewa liściaste ul. Leśna - 5 drzew liściastych 3) Sady ul. Poznańska - 14 drzew liściastych ul. Poprzeczna - 20 drzew liściastych 4) Sierosław ul. Prosta - 4 drzewa liściaste 5) Tarnowo Podgórne ul. Szkolna - 10 drzew liściastych Park 700-lecia - 10 drzew liściastych ul. Poznańska - 50 drzew liściastych ul. Nowa - 16 drzew liściastych ul. Wierzbowa - 1 drzewo liściaste 6) Jankowice ul. Leśna - 22 drzewa liściaste 7) Baranowo ul. Kościelna - 12 drzew liściastych ul. Wichrowa - 12 drzew liściastych ul. Wiosenna - 4 drzewa liściaste 8) Lusowo ul. Grzybowa - 25 drzew liściastych ul. Nowa - 5 drzew liściastych 9 Swadzim ul. Poznańska - 2 drzewa liściaste 10) Lusówko ul. Grabowa - 67 drzew liściastych ul. Otowska - 18 drzew liściastych ul. Dopiewska - 18 drzew liściastych 11) Wysogotowo ul. Wierzbowa - 1 drzewo liściaste Łącznie 782 drzewa liściaste M) Orientacyjne dane dotyczące powierzchni terenów zieleni Tabela nr 1 tereny o wysokim stopniu pielęgnacji Lp. OPIS MIEJSCA POWIERZCHNIA 1. Park Wojkiewicza w Tarnowie Podg. 1600 m2 2. Park 700-lecia w Tarnowie Podg. 51000 m2 3. Park im. Kanikowskiego w Przeźmierowie 47000 m2 4. Zieleń przy ul. Rynkowej w Przeźmierowie 11650 m2 5. Zieleń przy ul. Poznańskiej w Tarnowie Podg. 24500 m2 6. Teren zieleni przy u. Poznańskiej w Swadzimiu 3000 m2 7. Teren przy świetlicy w Jankowicach 2100 m2 8 Boisko w Lusówku 3000 m2 Razem 14 3850 m2 Tabela nr 2. tereny o średnim stopniu pielęgnacji Lp. OPIS MIEJSCA POWIERZCHNIA 1. Przeźmierowo Plac zabaw ul. Leśna 2500 m2 2. Chyby Plac zabaw 2500 m2 3. Rumianek Plac zabaw, teren wokół boiska, park 7500 m2 4. Ceradz Kościelny Stawiska, ul. Więckowicka, plac zabaw i boisko 6000 m 2 5. Góra teren wokół świetlicy, plac zabaw ul. Szkolna 2440 m2 6. Kokoszczyn skwery ul. Dworcowa, Lipowa plac zabaw, 2800 m2 7. Sady park, plac zabaw, boisko teren wokół boiska 17900 m2 8. Sierosław - park 9000 m2 9. Jankowice - teren przy świetlicy, skwer przy przystanku, plac zabaw Edmundowska 3000 m2 10. Baranowo place zabaw, ul. Przemysława skwery, 7000 m2 11. Batorowo, boisko, plac zabaw 1500 m2 12. Lusowo, Plac Muśnickiego, Rondo, plac Harbowy, ul. Owocowa, droga do jeziora, Plaża, Parking 10700 m2 13. Swadzim plac zabaw, boisko, ul. Poznańska 10300 m2 14. Lusówko skwery w centrum, plac zabaw, teren przy starym przedszkolu 3850 m2 15. Wysogotowo teren przy świetlicy, cmentarz, otoczenie boiska 6500 m2 16. Przeźmierowo ul. Kościelna, Południowa, Magazynowa, Krańcowa, Folwarczna, Lotnicza, Graniczna, Olszynowa, 22700 m2 17. Tarnowo Podgórne ul. 23 Października, Szkolna, Nowa, Krucza, Przemysłowa, Pocztowa, teren przy U.G, teren przy ośrodku zdrowia, 37700 m2 Razem 15 3890 m2 Tabela nr 3. tereny o niskim stopniu pielęgnacji Lp. OPIS MIEJSCA POWIERZCHNIA 1. Przeźmierowo teren parku przy ul. Olszynowej 2000 m2 2. Park w Jankowicach teren przy placu zabaw i wokół pałacu, polana widokowa 30000 m2 3. Sierosław teren parku 9000 m2 4. Ceradz Kościelny ul. Jankowicka Bukowska+ plac Harcerski, ul. Za ogrodami 5940 m2 5. Góra ul. Szamotulska, Kręta, Poznańska Długa Szkolna, droga do składowiska odpadów, 13200 m2 6. Kokoszczyn ul. Lipowa, Kolejowa Szeroka 10000 m2 7. Rumianek ul. Nowa i staw, Szkolna droga do Jankowic, 3900 m2 8. Sady ulice: Za motelem, Szkolna, Rolna, Jagodowa, Jeżynowa, Kobylnicka , Azaliowa, Poznańska , Spółdzielcza , Lusowska Poprzeczna 29350 m2 9. Sierosław ul. Prosta do granicy z Lusówkiem 6100 m2 10. Jankowice ul. Ogrodowa, Edmundowska, Wiśniowa, Leśna, Polna, Nowa, Poznańska , Przemysłowa, droga do Rumianka, droga od Przemysłowej do Lusówka 56240 m2 11. Baranowo ul. Rzemieślnicza, Kościelna, Wspólna, Wiosenna, Klonowa, Parkowa Wierzbowa, Rolna, Nad Jeziorem, Biała 53250 m2 12. Batorowo ul. Stefana Batorego, Widok, droga do Swadzimia 26800 m2 13. Lusowo ul. Zakrzewska, Grzybowa, Nowa, Poznańska, Wierzbowa, Skośna, Słoneczna, Polna, Lipowa, droga do granicy Tarnowa Podg. 45150 m2 14. Swadzim ul. Parkowa, Lipowa, Mokra, droga do Batorowa 5850 m2 15. Lusówko ul. Grabowa, Wiązowa, Otowska Tarnowska Jankowicka, Dopiewska, Szkolna, Zespołowa, Sierosławska, droga do Sierosławia 48000 m2 16. Wysogotowo ul. Wierzbowa, Skórzewska 22600 m2 17. Chyby ul. Kasztanowa, Podgórna, Szkolna, Ogrodowa, Wczasowa, Wiśniowa, Bagienna, Palmowa, 14450 m2 18. Przeźmierowo ul. Łanowa, Orzechowa, Rzemieślnicza, Wysogotowska, Leśna, Piaskowa, Wiosny Ludów, Modrzewiowa, 31500 m2 19. Tarnowo Podgórne ul. Okrężna, Sowia, Wierzbowa, Nad Strumykiem, 25 Stycznia, droga Serwisowa, ks. J. Bryzy, Rokietnicka, Sportowa, Działkowa, Marianowska Owocowa, 69000 m2 Razem 48 2330 m2 Żywopłoty łączna długość żywopłotów ok. 3000 mb. Łączna powierzchnia krzewów ok. 4000 m2 Łączna ilość młodych drzewek ok. 822 szt. UWAGA !!! Podane ilości są szacunkowe zamawiający w ramach prawa opcji przewiduje możliwość rezygnacji z niektórych zabiegów, zwiększenie ilości niektórych zabiegów lub wykonanie zabiegów w innych lokalizacjach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usług polegających na wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych utrzymania zieleni o wartości łącznej min 200.000 zł brutto)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest zapewnienie osoby nadzorującej realizację zamówienia posiadającej wykształcenie wyższe zawodowe ogrodnicze, leśne lub architektury krajobrazu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ, modyfikacja SIWZ, wyjasnienia 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-10-26 12:29:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-10-26 12:29:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-11-15 09:34:46)
Lista wiadomości