logo
logo bip
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, wycinka drzew i krzewów oraz chirurgia drzew na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
 

Tarnowo Podgórne: Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, wycinka drzew i krzewów oraz chirurgia drzew
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

Numer ogłoszenia: 350548 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 25.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, wycinka drzew i krzewów oraz chirurgia drzew na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, wycinka drzew i krzewów oraz chirurgia drzew na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, stanowiących własność Gminy Tarnowo Podgórne, obejmujących tereny zieleni tj. parki, place zieleńce itp. oraz zieleń w pasach drogowych dróg gminnych. CPV - 77310000-6 Na przedmiot umowy składają się następujące zakresy robót: a) pielęgnacja drzew tj. wykonywanie zabiegów w obrębie koron drzew polegających na usuwaniu gałęzi i konarów obumarłych, nadłamanych, lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi, utrzymywaniu formowanego kształtu korony, kształtowaniu korony drzewa w wieku do 10 lat, likwidacji odrostów przy pniu i korzeniach wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu tych prac, wywozem, pozyskaniem drewna i utylizacja odpadów. Teren podczas wykonywania prac wymaga zabezpieczenia. Ewentualne koszty odłączenia linii energetycznej, zajęcie pasa drogowego, zamknięcia ruchu drogowego itp. ponosi wykonawca. b) wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac, wywozem pozyskaniem drewna i utylizacją odpadów. Drzewo ma być wycięte równo z powierzchnią gruntu, bez pozostawiania karpy wystającej ponad powierzchnie otaczającego gruntu. Teren podczas wykonywania prac wymaga zabezpieczenia. Ewentualne koszty odłączenia linii energetycznej, zajęcie pasa drogowego, zamknięcia ruchu drogowego itp. ponosi wykonawca. c) frezowanie karp korzeniowych tj. likwidacja pozostałości po ściętych drzewach oraz ich wywóz utylizacja i wyrównanie terenu ( w razie konieczności uzupełnianie ubytków ziemi) teren podczas frezowania wymaga zabezpieczenia. d) wycinka samosiewów drzew i krzewów wraz karczowaniem pni i korzeni wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac, wywozem i utylizacja powstałych odpadów e) wycinka krzewów i drobnych samosiewów bez karczowania pni korzeni wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac, wywozem i utylizacja powstałych odpadów f) chirurgia drzew obejmująca - zakładanie wiązania elastycznego - zabezpieczenie ubytku poprzez uformowanie krawędzi rany wygładzenie powierzchni, zabezpieczenie krawędzi rany, zabezpieczenie powierzchni środkami impregnacyjnymi Powyższe prace wymienione w ppkt. a - f, będą wykonywane na podstawie zlecenia przedstawiciela Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. Rozpoczęcie prac nastąpi (o ile Zamawiający w zleceniu nie ustali inaczej ) w terminie najpóźniej dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia droga pocztową, elektroniczną lub Faxem. g) interwencyjne usuwanie wiatrołomów wykonywane w trybie pilnym i poza godzinami pracy (w tym w dni wolne od pracy) wraz z uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach wraz z wywozem i utylizacją powstałych odpadów, prace te dotyczą także złamanych gałęzi drzew oraz usuwania odłamanych gałęzi i konarów. Prace te będą wykonywane na telefoniczne zlecenie upoważnionego pracownika Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym lub Straży Gminnej - nie później niż w ciągu jednej godziny od przekazania zlecenia droga pocztową, elektroniczną lub Faxem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usług polegających na wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz wycince drzew i krzewów o wartości łącznej min 150.000 zł brutto)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest - zapewnienie niezbędnego sprzętu potrzebnego do wykonania przedmiotu zamówienia: - samochód ciężarowy o ładowności pow. 3,5 tony - min 1 szt. - ciągnik z przyczepą - min 1 szt. - rębak do gałęzi - min 1 szt. - frezarka do pni - min 1 szt. - pilarki spalinowe - min 3 szt
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest: - zapewnienie osób do realizacji zamówienia posiadających następujące kwalifikacje i uprawnienia: - minimum 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe ogrodnicze, leśne lub architektury krajobrazu - minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni - minimum 2 osoby z ukończonym kursem pilarzy II stopnia - minimum 2 osoby z ukończonym kursem pilarzy I stopnia Wszystkie osoby muszą posiadać minimum dwuletni staż w zakresie pielęgnacji drzew.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz: SIWZ, wyjasnienia 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-10-25 12:29:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-10-25 12:29:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-11-15 09:34:28)
Lista wiadomości