logo
logo bip
Wykonanie dokumentacji projektowej
 

Tarnowo Podgórne: Wykonanie dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 67142 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 06.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Część I. Opracowanie dokumentacji projektowej na usunięcie wód gruntowych wokół i z budynku, izolację ścian, posadzki i fundamentów oraz remont klatki schodowej; wykonanie badania geotechnicznego określającego warunki gruntowo wodne; wykonanie ekspertyzy technicznej fundamentów budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 3 w Tarnowie Podgórnym Zakres zamówienia. Zakres zamówienia obejmować będzie następujące etapy: Etap I - opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego Etap II - nadzór autorski nad realizacją projektu Etap I - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego: - Projekt usunięcia wód gruntowych wokół i z budynku wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i zatwierdzeń, badanie geotechniczne określające warunki gruntowo - wodne - Projekt izolacji ścian piwnic, posadzki i fundamentów, który po jego realizacji umożliwi korzystanie z pomieszczeń piwnicznych, wzmocnienie uszkodzonych ścian i stropów. - Projekt remontu klatki schodowej w zakresie: wymiany zniszczonych elementów konstrukcyjnych (podesty, stopnie, belki, tralki), zabudowy z ociepleniem biegnących rur przez wszystkie kondygnacje łącznie z piwnicą, malowanie, wykładziny. - Wykonanie ekspertyzy technicznej fundamentów w związku z ich zalewaniem wodą gruntową oraz ze względu na nadbudowę budynku. - Wytyczne do projektu BIOZ. - Wszystkie projekty powinny zawierać rozwiązania szczegółów niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. - Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Etap II - nadzór autorski nad realizacją projektu: - Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlano - wykonawczym, - Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ewentualnie uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, - Uzgadnianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, - Czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany projektu, wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę bądź uzgodnienia projektu zamiennego, - Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym etapu budowy, procedurach rozruchu, - Ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, - Odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót Forma i ilość dokumentacji. Projektant zobowiązany jest dostarczyć dokumentację w następujących ilościach i formie: - Projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz. - Kosztorys inwestorski - 2 egz. - Przedmiary robót - 3 egz. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 3 egz. - Wersja elektroniczna: projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wytyczne do projektu BIOZ w formacie .dwg lub innym z przeglądarką; kosztorysy, przedmiary w formacie .ath i dwg (każde opracowanie na osobnej płycie CD) Część 2. Projekt budowlany i wykonawczy na modernizację budynku przy ul. Ogrodowej 2 w Tarnowie Podgórnym w związku ze zmianą funkcji budynku z przedszkola na bibliotekę. Zakres zamówienia. Zakres zamówienia obejmować będzie następujące etapy: Etap I - opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę Etap II - opracowanie projektu wykonawczego pełnobranżowego Etap III - nadzór autorski nad realizacją projektu Etap I - opracowanie projektu budowlanego modernizacji obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków i uzyskanie pozwolenia na budowę: - Projekt budowlany należy sporządzić w oparciu o opracowaną przez Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o. inwentaryzację oraz ekspertyzę i wstępną koncepcję zmiany funkcji z przedszkola na bibliotekę. Projektant na swój koszt i bez zmiany terminu realizacji może wprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym zmiany do wstępnej koncepcji. - Projekt budowlany należy uzgodnić z Powiatowym Konserwatorem Zabytków. - Projekt budowlany musi także obejmować: - Wykonanie mapy dla celów projektowych w skali 1:500 - Wykonanie badań geotechnicznych - Uzyskanie decyzji środowiskowej (jeśli będzie konieczna) - Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich modernizacji - Uzgodnienia p.poż,, sanepid, bhp, konserwator zabytków - Likwidacja kolizji z instalacjami wszelkiego typu dla potrzeb realizacji zadania - Określenie szacunkowej wartości całości zadania - Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Etap II - opracowanie projektu wykonawczego pełnobranżowego modernizacji budynku Projekt wykonawczy powinien zawierać: - Zagospodarowanie terenu w granicy opracowania: ogrodzenie; podjazdy; chodniki; oświetlenie terenu; mała architektura - Architektura wraz z detalami architektonicznymi - Konstrukcja uwzględniająca rozwiązania wszystkich elementów konstrukcyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, m.in. remont konstrukcji dachowej poddasza, remont konstrukcji drewnianego stropu poddasza, wzmocnienie istniejącego stropu nad piwnicą, wyburzenia murów i wprowadzenie elementów stalowych w formie podciągów i słupów, wzmocnienie istniejących murów; całość wg wytycznych ekspertyzy i koncepcji oraz własnych propozycji rozwiązań, - Instalacje wewnętrzne: wod. - kan.; c.w.u.; c.o. wraz z kotłownią; elektryczne (rozdzielnie, rozdział na oświetlenie, gniazda, siłę, odgromowa, uziemienie); wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej; klimatyzacji w niezbędnym zakresie; instalacja przeciwpożarowa, - Instalacje teletechniczne: okablowania strukturalnego, telefoniczna, internetowa, sygnalizacji włamania i napadu monitoringu, antenowa RTV, sygnalizacji p.poż., telewizji użytkowej, kanalizacja teletechniczna na terenie działki Inwestora, - Przyłącza: jeśli zaistnieje taka konieczność - Wytyczne do projektu BIOZ - Wszystkie projekty wykonawcze powinny zawierać rozwiązania szczegółów niezbędne do prawidłowej realizacji zadania - Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - Projekty wykonawcze wnętrz umożliwiające zakup wyposażenia przez Zamawiającego Etap III - nadzór autorski nad realizacją projektu - Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, - Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów wykonawczych, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ewentualnie uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, - Uzgadnianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, - Czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę bądź uzgodnienia projektu zamiennego, - Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym etapu budowy, procedurach rozruchu, - Ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, - Udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. - Odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót Forma i ilość dokumentacji. Projektant zobowiązany jest dostarczyć dokumentację w następujących ilościach formie: - Projekt budowlany - 5 egz. - Projekt wykonawczy - 5 egz. - Kosztorys inwestorski - 2 egz. - Przedmiary robót - 3 egz. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 3 egz - Wersja elektroniczna: projekty, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wytyczne do projektu BIOZ w formacie .dwg lub innym z przeglądarką; kosztorysy, przedmiary w formacie .ath i .dwg, (każde opracowanie na osobnej płycie CD) UWAGA: Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w oparciu o m.in. następujące ustawy i rozporządzenia: - Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2006.156.1118 j.t. z póżn. zm.) - Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r z późn. zm.) - Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 2 września 2004r (Dz. U. z dnia 16 września 2004r z późn. zm.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 140.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest doświadczenie zawodowe osoby wykonującej zamówienie, w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat: w części 1 - min. 1 dokumentacji projektowej związanej z opracowaniem drenażu opaskowego lub innego rozwiązania równoważnego, w części 2 - min 1 dokumentacji projektowej związanej z remontem lub modernizacja budynku) osoba realizująca zamówienie musi posiadać stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu (branża budowlana, elektryczna, kanalizacyjna)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia w związku z przedłużająca się procedura administracyjną.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na usunięcie wód gruntowych wokół i z budynku, izolację ścian, posadzki i fundamentów oraz remont klatki schodowej; wykonanie badania geotechnicznego określającego warunki gruntowo wodne; wykonanie ekspertyzy technicznej fundamentów budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 3 w Tarnowie Podgórnym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia. Zakres zamówienia obejmować będzie następujące etapy: Etap I - opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego Etap II - nadzór autorski nad realizacją projektu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 70.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Projekt budowlany i wykonawczy na modernizację budynku przy ul. Ogrodowej 2 w Tarnowie Podgórnym w związku ze zmianą funkcji budynku z przedszkola na bibliotekę..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmować będzie następujące etapy: Etap I - opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę Etap II - opracowanie projektu wykonawczego pełnobranżowego Etap III - nadzór autorski nad realizacją projektu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 140.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pobierz: SIWZ , Inwentaryzacja i ekspertyza

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-04-06 11:53:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-04-06 11:53:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-04-14 14:26:31)
Lista wiadomości