logo
logo bip
Budowa oświetlenia na terenie gminy Tarnowo Podgórne
 

Tarnowo Podgórne: Budowa oświetlenia na terenie
gminy Tarnowo Podgórne

Numer ogłoszenia: 28949 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 26.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia na terenie gminy Tarnowo Podgórne Zamówienie obejmuje 3 części: Część I - budowa oświetlenia ul. Długiej w Górze. Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 239/267 m, montaż 7 szt. latarni z wysięgnikami. Część II - rozbudowa oświetlenia ul. Więckowickiej w Ceradzu Koscielnym. Rozbudowa kablowej linii oświetleniowej o długości 252/280 m, montaż 7 szt. latarni z wysięgnikami. Część III - budowa oświetlenia ul. Wiśniowej w Przeźmierowie. Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 333/373 m, montaż 10 szt. latarni z wysięgnikami, montaż szafy ZK/SO Zakres rzeczowy, będący podstawą opracowania kosztorysu ofertowego jest określony w przedmiarze robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (standard i jakość wykonania robót) zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Obowiązkami Wykonawcy, których koszty ponosi są: - zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, - ubezpieczenie placu budowy, - zabezpieczenie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją zadania - likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy w tym naprawy dróg i ulic zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów, - opłaty za składowanie odpadów - materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w projekcie technicznym oraz koszt uzyskania świadectw i atestów W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną oraz kompletem dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy w Starostwie Powiatowym. Powyższa dokumentacja sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5 robót związanych z budową kablowej linii oświetlenia o długości min. 250 m każda)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (wymagane uprawnienia elektryczne) - do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu wg wzoru załączonego do siwz, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy: - warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, - wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego, - wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, - wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, - wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne Zamawiający przewiduje możliwość zmiany stawki podatku VAT na obowiązującą w danym momencie fakturowania robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I - budowa oświetlenia ul. Długiej w Górze..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 239/267 m, montaż 7 szt. latarni z wysięgnikami..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - rozbudowa oświetlenia ul. Więckowickiej w Ceradzu Koscielnym..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa kablowej linii oświetleniowej o długości 252/280 m, montaż 7 szt. latarni z wysięgnikami..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III - budowa oświetlenia ul. Wiśniowej w Przeźmierowie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 333/373 m, montaż 10 szt. latarni z wysięgnikami, montaż szafy ZK/SO.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pobierz: SIWZ, wyjasnienia1 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-01-26 10:46:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-01-26 10:46:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-02-11 13:11:27)
Lista wiadomości