logo
logo bip
Wykonanie zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Przeźmierowie

 UWAGA

W ZWIĄZKU Z MODYFIKACJĄ SIWZ ZAŁACZONA PONIŻEJ INFORMUJEMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA 19 CZERWCA 2009R.

 POBIERZ: modyfikacjeSIWZ

 

BOP.3412-40/09                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 21 maja 2009 r. 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórnetel. (061) 8959-201, fax. ( 061) 8146-118 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Przeźmierowie.

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo
w:  adaptacji typowego projektu budowlanego, projekcie instalacji elektrycznej, projekcie instalacji sanitarnej, adaptacji typowego projektu budowlanego opracowania branżowe, projekcie przyłączy, projekcie odwodnienia terenu, specyfikacji technicznej, opisie projektu zieleni, dokumentacji geotechnicznej, przedmiarach robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. W/w dokumenty stanowią  załącznik do specyfikacji.
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:45230000-8 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 36 miesięczną gwarancją również w zakresie zamontowanych urządzeń.  Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie. Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Monika Rutkowska-Jarosz, tel. (061) 8959-205

- w sprawach merytorycznych: Andrzej Korpik – tel. (061) 8959-226 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Wadium – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

Termin wykonania:  Zamówienie należy wykonać w terminie do 20 listopada 2009 roku. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 10.06.2009 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.06.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 % 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwóch robót związanych z budową boisk sportowych o łącznej wartości minimum 1 000.000 zł brutto)

-              zapewnią nadzór wykwalifikowanej kadry w tym kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia budowlane - kierownik budowy), ponadto po 1 osobie uprawnionej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie branży sanitarnej (odwodnienie boisk) i elektrycznej.

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.
 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 maja 2009 r. 

Załącznik:SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-05-21 11:47:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2009-05-21 11:48:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-06-30 14:15:34)