logo
logo bip
 

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w związku z modyfikacja SIWZ:

Termin składania ofert: 08.12.2009 godz. 13:00

Termin otwarcia ofert. 08.12.2009 godz. 13:15

Pobierz: modyfikacje

 

BOP.3411-102/09                                                      Tarnowo Podgórne, dnia 20 listopada 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej budowy dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Zamówienie obejmuje:

Część I  - Dokumentacja projektowa - budowa ul. Jesionowej i ul. Jodlowej
w Chybach wraz z nadzorem autorskim.

Część II - Dokumentacja projektowa - budowy parkingu w Chybach wraz z nadzorem autorskim.

Część III - Dokumentacja projektowa - budowy drogi i chodnika na terenie Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym wraz z nadzorem autorskim.

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 71320000-7

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych - Maciej Falbierski, tel. (061)8959-249

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia:

- część I - do dnia 15 marca 2010 r.

- cześć II - do dnia 15 maja 2010 r.

- część III - do dnia 15 marca 2010 r.

- złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, lub zgłoszenia wykonania robót, lub wniosku o zgodę na realizację inwestycji drogowej.

Nadzór autorski i nieprzewidziane uzupełniające rozwiązania projektowe na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji w terminach uzgodnionych z zamawiającym.

Jako zakończenie umowy uważa się dzień zgłoszenia zakończenia budowy.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 02.12.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.12.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

 

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • - w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace - dotyczące wykonania dokumentacji projektowej budowy dróg o długości min 300 m
 • - dysponują potencjałem zdolnym do realizacji zamówienia (minimum jedna osoba z 3 letnim doświadczeniem, posiadająca stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu (branża drogowa), przynależąca do Izby Inżynierów Budownictwa
 • - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • - spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) wykaz osób wykonujących projekt wraz z ich uprawnieniami i dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • e) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu (zakresu opracowania), dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 listopada 2009 r.

 

Pobierz: SIWZ

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-11-20 08:31:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-11-20 08:31:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-12-14 09:03:28)