logo
logo bip
Wykonanie boisk zewnętrznych przy Zespole Oświatowo-Sportowym w Baranowie

W związku z licznymi pytaniami i modyfikacjami zamieszcamy poprawiony przedmiar robót. Ofertę należy przygotować na podstawie tego przedmiaru.

Pobierz: przedmiar uzupełniony, przedmiar uzupełniony Cd1, przedmiar uzupełniony Cd2, sprostowanie

UWAGA PROTEST

Informujemy, że w dniu 21 września wpłynął protest do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść protestu w załączeniu. Jednocześnie działając na podstawie art.183 ust 3 Prawo Zamówień Publicznych wzywamy do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. W związku z powyższym informujemy, ze termin składania ofert zostaje przęsunięty na dzień 30 września 2009r. godzina 13:00. 

Pobierz: protest, przystąpienie do protestu 

UWAGA

W związku z przygotowywaniem odpowiedzi na kolejne zapytania informujemy, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 23 września 2009 r. godzina 13:00

Pobierz: modyfikacja2, przedmiar uzupełniajacy, modyfikacja 3, sprostowanie 

 

UWAGA PROTESTY !!! 

Informujemy, że w dniu 02 i 03 wrzesnia zostały złożone protesty do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść protestów w załaczeniu.
Jednoczesnie działając na podstawie art. 181 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wzywamy do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym sie w wyniku wniesienia protestów

Pobierz: protest , protest2, protest3 , przystąpienie do protestów , rozstrzygnięcie protestów

 

POBIERZ: WYJASNIENIA 1, PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJACY, WYJAŚNIENIA 2 ,

BOP.3412-63/09                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 11 sierpnia 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. ( 061) 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na wykonanie boisk zewnętrznych przy Zespole Oświatowo-Sportowym w Baranowie

 

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo
w:  projekcie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarach robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. W/w dokumenty stanowią  załącznik do specyfikacji.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

45230000-8

 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 36 miesięczną gwarancją również w zakresie zamontowanych urządzeń.

 

Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Monika Rutkowska-Jarosz, tel. (061) 8959-205

- w sprawach merytorycznych: Violeta Skuratowicz - tel. (061) 8959-266

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wadium - 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Termin wykonania:  

Zamówienie należy wykonać w terminie do 15 czerwca 2010 roku.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 31.08.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.08.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • - wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwóch robót związanych z budową boisk sportowych o łącznej wartości minimum 1 000.000 zł brutto)
 • - zapewnią nadzór wykwalifikowanej kadry w tym kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia budowlane - kierownik budowy), ponadto po 1 osobie uprawnionej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie branży sanitarnej (odwodnienie boisk) i elektrycznej.
 • - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • - spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiaru robót,
 • e) dane na temat kierownika budowy oraz innych osób sprawujących nadzór w poszczególnych branżach zgodnie z warunkiem w pkt. 7b, wraz z uprawnieniami
  i dokumentami potwierdzającym przynależność do izby zawodowej inżynierów
  i techników budownictwa, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takich osób,
 • f) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 sierpnia 2009 r.

Pobierz: SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-08-11 13:41:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-08-11 13:38:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-10-01 08:00:03)